Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Co to jest, cze­mu słu­ży i jak jest re­ali­zo­wa­ny mar­ke­ting terytorialny?

Co to jest, czemu służy i jak jest realizowany marketing terytorialny?

Co to jest, czemu służy i jak jest realizowany marketing terytorialny?

Przy­zwy­cza­je­ni je­ste­śmy, że mar­ke­ting mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny je­dy­nie do pro­mo­cji to­wa­rów i usług. W koń­cu to wła­śnie one są naj­czę­ściej wi­docz­ne w re­kla­mach te­le­wi­zyj­nych, ra­dio­wych, czy też na bil­l­bo­ar­dach. A prze­cież miej­sca ta­kie jak mia­sta, gmi­ny, czy też ca­łe wo­je­wódz­twa, rów­nież mo­gą być to­wa­ra­mi. I z ta­kie­go wła­śnie za­ło­że­nia wy­cho­dzi mar­ke­ting te­ry­to­rial­ny. Czym on jed­nak do­kład­nie jest, cze­mu słu­ży i co naj­waż­niej­sze, w ja­ki spo­sób mo­że być realizowany?

Czym jest marketing miejsc?

Czym za­tem jest do­kład­nie mar­ke­ting te­ry­to­rial­ny? W ogrom­ny skró­cie jest to sze­reg dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu kre­owa­nie po­zy­tyw­ne­go wi­ze­run­ku da­ne­go miej­sca. Mo­że to być gmi­na, po­wiat, czy też wo­je­wódz­two, lub po pro­stu po­je­dyn­cze mia­sto. W ja­ki spo­sób moż­na to osią­gnąć? Jak mo­że prze­bie­gać pro­mo­cja mia­sta lub gmi­ny? Naj­waż­niej­szy­mi ce­la­mi sta­wia­ny­mi pod­czas mar­ke­tin­gu te­ry­to­rial­ne­go są ta­kie efek­ty jak przy­cią­gnię­cie do da­ne­go re­gion kon­kret­ne­go ty­pu osób, np. stu­den­tów, spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin, lub cho­ciaż­by tu­ry­stów. Do­dat­ko­wo po­żą­da­ne jest zwięk­sze­nie za­do­wo­le­nia miesz­kań­ców, przy­cią­gnię­cie in­we­sto­rów, czy też za­chę­ce­nie miesz­kań­ców in­nych re­gio­nów do prze­pro­wadz­ki. Nad­rzęd­nym jed­nak ce­lem w wie­lu przy­pad­kach jest zmia­na po­wszech­nej, czę­sto nie­ma­ją­cej związ­ku z rze­czy­wi­sto­ścią opi­nii o da­nym regionie.

Dlaczego warto stosować marketing terytorialny?

Co po­wo­du­je, że war­to sto­so­wać mar­ke­ting te­ry­to­rial­ny? Czy nie wy­star­czy, aby mia­sto roz­wi­ja­ło się w swo­im tem­pie, bez po­mo­cy ta­kich me­cha­ni­zmów pro­mo­cyj­nych? Nie­ste­ty nie, po­nie­waż naj­waż­niej­szą kwe­stią, z ja­kiej trze­ba zdać so­bie spra­wę to, że mia­sto, po­wiat, czy też ja­ki­kol­wiek in­ny re­gion, nie jest sa­mot­ną wy­spą na ma­pie świa­ta. Pod­le­ga on sta­łej kon­ku­ren­cji i tyl­ko okre­ślo­ne dzia­ła­nia po­zwa­la­ją­ce le­piej wy­paść niż in­ne re­gio­ny, są w sta­nie za­pew­nić mu od­po­wied­ni roz­wój. Przy­kła­do­wo przy­cią­ga­jąc więk­szą licz­bę tu­ry­stów lub stu­den­tów, moż­na li­czyć na bez­po­śred­ni za­strzyk go­tów­ki. Przy­cią­ga­jąc in­we­sto­rów, moż­na li­czyć na da­le­ko­sięż­ny roz­wój da­ne­go miej­sca na wie­lu płasz­czy­znach. Po­cząw­szy od po­zy­ska­nia tech­no­lo­gii, po miej­sca pra­cy, wpły­wy z ty­tu­łu po­dat­ków itd.

W jaki sposób można realizować marketing terytorialny?

O tym, jak istot­na jest od­po­wied­nia pro­mo­cja gmi­ny czy też mia­sta, zda­je so­bie spra­wę bez wąt­pie­nia każ­dy wło­darz. Nie każ­dy jed­nak wie, jak po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne za­gad­nie­nia z dzie­dzi­ny mar­ke­tin­gu te­ry­to­rial­ne­go, aby by­ły one skuteczne.
Naj­waż­niej­szą spra­wą, o któ­rej trze­ba pa­mię­tać to, że ja­kie­kol­wiek dzia­ła­nia, któ­re zo­sta­ną pod­ję­te w tej ma­te­rii, nie przy­nio­są re­zul­ta­tu w rok, dwa czy też przez ca­łą ka­den­cję da­ne­go bur­mi­strza, czy też pre­zy­den­ta. Na efek­ty czę­sto po­cze­kać trze­ba wie­le lat, a przez to wy­ma­ga­na jest cią­głość dzia­łań i stra­te­gii, bez wzglę­du na oso­bę przy ste­rze. Po dru­gie, sa­mo ład­nie za­pro­jek­to­wa­ne lo­go i chwy­tli­we ha­sło nie wy­star­czą. Ko­niecz­na jest wie­lo­płasz­czy­zno­wa stra­te­gia roz­wo­ju, któ­ra swo­ją atrak­cyj­no­ścią przy­cią­gnie do­ce­lo­we gru­py. Oczy­wi­ście or­ga­ni­zo­wa­nie fe­sti­wa­li czy też in­nych te­go ty­pu im­prez jest jak naj­bar­dziej wska­za­ne, lecz war­to po­my­śleć rów­nież o nie­co bar­dziej przy­ziem­nych spra­wach zwią­za­nych z co­dzien­nym ży­ciem mieszkańców.

Przeczytaj koniecznie