Stro­na głów­na Mar­ke­ting Re­kla­ma Co to jest CMYK i Pantone?

Co to jest CMYK i Pantone?

Każ­dą pra­cę z pro­jek­tem lub lo­go do­star­czo­nym przez Klien­tów za­czy­na­my od spraw­dze­nia, czy ma­my do czy­nie­nia z lo­giem w CMY­K’u, czy Pan­to­ne. W tech­no­lo­giach si­to­dru­ku i tam­po­dru­ku rzad­ko dru­ku­je­my z roz­bar­wie­nia CMYK, sto­su­je­my peł­ne ko­lo­ry ze ska­li Pantone. 

W po­li­gra­fii więk­szość ko­lo­rów da się od­wzo­ro­wać w roz­bar­wie­niu CMYK. Nie bę­dzie to jed­nak roz­bar­wie­nie ide­al­ne. Przy je­d­no- lub dwu­ko­lo­ro­wym dru­ku ko­rzyst­niej dru­ko­wać w peł­nych ko­lo­rach wg Pan­to­ne­’a. Róż­ni­ce w tech­no­lo­giach na­dru­ku po­ka­zu­je po­niż­sza in­fo­gra­fi­ka. Zwróć­cie pro­szę uwa­gę, że przy na­dru­ku CMYK zu­ży­je­my czte­ry ma­try­ce (lo­go uzy­ska­my z czte­rech barw skłą­do­wych CMYK), a w wer­sji Pan­to­ne tyl­ko trzy, co nie tyl­ko ob­ni­ży kosz­ty, ale da też lep­szą ja­kość nadruku.

I pro­szę – pamiętajmy 😉

Skala kolorów CMYK
Ska­la ko­lo­rów CMYK

Wpis bę­dzie uzupełniony

Co to jest CMYK ?
Co to jest CMYK ?
Po­przed­ni ar­ty­kułGra­fik gra­fi­ko­wi nierówny
Na­stęp­ny ar­ty­kułCo to jest raster?

Przeczytaj koniecznie