Każ­dą pra­cę z pro­jek­tem lub lo­go do­star­czo­nym przez Klien­tów za­czy­na­my od spraw­dze­nia, czy ma­my do czy­nie­nia z lo­giem w CMYK’u, czy Pan­to­ne. W tech­no­lo­giach si­to­dru­ku i tam­po­dru­ku rzad­ko dru­ku­je­my z roz­bar­wie­nia CMYK, sto­su­je­my peł­ne ko­lo­ry ze ska­li Pan­to­ne. 

W po­li­gra­fii więk­szość ko­lo­rów da się od­wzo­ro­wać w roz­bar­wie­niu CMYK. Nie bę­dzie to jed­nak roz­bar­wie­nie ide­al­ne. Przy jed­no- lub dwu­ko­lo­ro­wym dru­ku ko­rzyst­niej dru­ko­wać w peł­nych ko­lo­rach wg Pantone’a. Róż­ni­ce w tech­no­lo­giach na­dru­ku po­ka­zu­je po­niż­sza in­fo­gra­fi­ka. Zwróć­cie pro­szę uwa­gę, że przy na­dru­ku CMYK zu­ży­je­my czte­ry ma­try­ce (lo­go uzy­ska­my z czte­rech barw skłą­do­wych CMYK), a w wer­sji Pan­to­ne tyl­ko trzy, co nie tyl­ko ob­ni­ży kosz­ty, ale da też lep­szą ja­kość na­dru­ku.

I pro­szę – pa­mię­taj­my 😉

Skala kolorów CMYK

Ska­la ko­lo­rów CMYK

Wpis bę­dzie uzu­peł­nio­ny

Co to jest CMYK ?

Co to jest CMYK ?

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl