Stro­na głów­na Na­dru­ki Co to jest Akwaforta?

Co to jest Akwaforta?

Akwa­for­ta (druk wklę­sły, kwa­so­ryt) to nie­prze­my­sło­wa me­to­da w tech­ni­ce dru­ko­wa­nia wklę­słe­go lub od­bit­ka z for­my dru­ko­wej, spo­rzą­dza­na z pły­ty cyn­ko­wej lub mie­dzia­nej. Na płyt­ce tej ry­su­nek jest wy­żło­bio­ny spe­cjal­ny­mi igła­mi lub ryc­la­mi, a na­stęp­nie wy­tra­wio­ny kwa­sem azo­to­wym bądź chlor­kiem że­la­za (w przy­pad­ku pły­ty mie­dzia­nej), po uprzed­nim po­kry­ciu po­wierzch­ni pły­ty war­stwą kwa­so­od­por­ną. Pro­ces ten moż­na kil­ka­krot­nie po­wta­rzać w ce­lu po­głę­bie­nia i po­sze­rze­nia kre­sek w ciem­nych par­tiach ry­sun­ku. Te par­tie, któ­re są już do­sta­tecz­nie wy­tra­wio­ne, za­bez­pie­cza­ne są la­kie­rem kwa­so­od­por­nym. Po wy­tra­wie­niu i wy­czysz­cze­niu, pły­tę po­kry­wa się dru­kar­ską far­bą. Od­bit­ki wy­ko­ny­wa­ne są na lek­ko zwil­żo­nym i sła­bo kle­jo­nym pa­pie­rze, uży­wa­jąc wklę­sło­dru­ko­wej pra­sy. Go­to­wa od­bit­ka przy­po­mi­na ry­su­nek piór­kiem. Naj­czę­ściej moż­na ją spo­tkać w po­sta­ci ilu­stra­cji w en­cy­klo­pe­diach bądź podręcznikach.

Przeczytaj koniecznie