Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Co po­win­na za­wie­rać księ­ga zna­ku, cze­mu słu­ży, jak ją stwo­rzyć i jak…

Co powinna zawierać księga znaku, czemu służy, jak ją stworzyć i jak używać?

Księga znaku to opracowanie przedstawiające system wizualny marki lub firmy, znak – logo i jego zastosowanie w różnych warunkach, na różnych przedmiotach, by uzyskać spójność przekazu, estetykę i jednolitość. Co powinna zawierać księga znaku, czemu służy, jak ją stworzyć i jak używać? 

Każda firma, która chce być rozpoznawana przez potencjalnych klientów musi posiadać logo. Jeśli logo zostanie zamówione w profesjonalnej agencji reklamowej, powinna do niego być dołączona również księga znaku. Jest to tak naprawdę instrukcja, w jaki sposób stosować logo oraz jakie są jego parametry.

Czym jest księga znaku?


Księ­ga zna­ków jest to opis bu­do­wy lo­go fir­mo­we­go wraz z przy­kła­da­mi w ja­ki spo­sób na­le­ży je sto­so­wać. W roz­sze­rzo­nej wer­sji cor­po­ra­te iden­ti­ty jest to rów­nież opis ca­łej iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej fir­my, czy­li lo­go roz­sze­rzo­ne wkom­po­no­wa­ne w do­ku­men­ty fir­mo­we, sa­mo­cho­dy służ­bo­we czy po­wierzch­nie biu­ro­we itd.
Na księ­gę zna­ków skła­da­ją się naj­czę­ściej po­szcze­gól­ne kar­ty, któ­re opi­su­ją kon­kret­ne pod­sta­wo­we ele­men­ty lo­go. Po­ni­żej zo­sta­ną one w skró­cie opi­sa­ne. Księ­ga jest do­star­cza­na wraz z lo­go­ty­pem za­rów­no w wer­sji pa­pie­ro­wej, jak i elektronicznej.

Opis znaczenia logo lub logotypu.


W pierw­szej czę­ści na­le­ży do­kład­nie opi­sać, ja­ka jest ge­ne­za po­wsta­nia lo­go. Do cze­go na­wią­zu­je, ja­ka jest je­go sym­bo­li­ka. Te­go ty­pu opis nie tyl­ko po­zwo­li le­piej zro­zu­mieć wy­gląd lo­go, ale bę­dzie rów­nież przy­dat­ny pod­czas re­je­stra­cji zna­ku w Urzę­dzie Patentowym.

Opis budowy i wyglądu logo lub logotypu.


Jest to głów­ny punkt, w któ­rym przed­sta­wio­na jest w do­kład­ny spo­sób pod­sta­wo­wa wer­sja lo­go na ja­snym i ciem­nym tle. Czę­sto pod­sta­wo­wa wer­sja przed­sta­wia­na jest rów­nież w wer­sji po­zio­mej i pio­no­wej. Lo­go po­win­no być umiesz­czo­ne na siat­ce kon­struk­cyj­nej i po­sia­dać do­kład­nie opi­sa­ne proporcje.

Kolorystyka.


Jest to rów­nież bar­dzo waż­ny ele­ment księ­gi zna­ku. Każ­de lo­go ma do­kład­nie okre­ślo­ną ko­lo­ry­sty­kę, w ja­kiej jest stwo­rzo­ne. Do każ­de­go ele­men­tu po­wi­nien zo­stać przy­pi­sa­ny od­po­wied­ni ko­lor, a ten z ko­lei po­wi­nien być opi­sa­ny w moż­li­we naj­więk­szej ilo­ści pa­let barw, jak np. CMYK, RGP, RAL, Pan­ton, fo­lia ORACAL. Po­zwo­li to na wy­druk lo­go zgod­nie z za­my­słem au­to­ra w każ­dych wa­run­kach i bez wzglę­du na uży­ty sprzęt.

Pole ochronne.


Jest to dział, w któ­rym opi­sa­ne i przed­sta­wio­ne wi­zu­al­nie jest po­le wo­kół lo­go, któ­re nie mo­że zo­stać na­ru­szo­ne. Ozna­cza to, że np. na pa­pie­rze fir­mo­wym nie moż­na w tym miej­scu dru­ko­wać żad­nych ele­men­tów, a na ban­ne­rach re­kla­mo­wych nie po­win­ny znaj­do­wać się żad­ne ele­men­ty po­za tłem.

Warianty logotypu.


Więk­szość lo­go­ty­pów po­sia­dać bę­dzie kil­ka wa­rian­tów. Mo­gą to być np. wer­sje na róż­nych tłach. Róż­ne wer­sje ko­lo­ry­stycz­ne w tym wer­sje al­ter­na­tyw­ne jak np. lo­go z ha­słem fir­mo­wym, czy lo­go w od­cie­niach sza­ro­ści lub monochromatyczne.

Pisma firmowe i skalowalność logo.


W tej czę­ści przed­sta­wio­ne są sza­blo­ny pism fir­mo­wych z od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ną sy­gna­tu­rą. Po­za tym znaj­du­ją się tu­taj rów­nież lo­ga o róż­nych wy­mia­rach. Czę­sto okre­śla się rów­nież mi­ni­mal­ne wy­mia­ry. Dzię­ki nim lo­go za­wsze bę­dzie czy­tel­ne, bez wzglę­du na miej­sce i me­to­dę wydruku.

Przykłady zastosowania.


Jest to kar­ta, któ­ra przed­sta­wia przy­kła­do­we za­sto­so­wa­nia lo­go. W czę­ści tej są po­ka­za­ne rów­nież przy­kła­dy nie­pra­wi­dło­we­go wy­ko­rzy­sta­nia lo­go. Mo­że to ne­ga­tyw­nie wpły­nąć na wi­ze­ru­nek i po­strze­ga­nie firm, dla­te­go bar­dzo waż­ne jest prze­strze­ga­nie wszyst­kich za­le­ceń za­war­tych w księ­dze znaku.

Przeczytaj koniecznie