Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Uncategorized

Gadżety ekologiczne
3 lata temu

Gadżety ekologiczne

Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne Go eko!

Tro­ska o eko­lo­gię to styl ży­cia – mo­da, ale i od­po­wie­dzial­na po­sta­wa spo­łecz­na. Świet­ny mo­tyw pro­mo­cyj­ny, praw­da?

W do­bie po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go i sko­ków …
Wię­cej

Czy warto zamawiać filiżanki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Czy warto zamawiać filiżanki reklamowe z nadrukiem?

Co­raz czę­ściej ma­my ogrom­ny pro­blem z wy­bra­niem od­po­wied­nie­go upo­min­ku fir­mo­we­go. Dłu­go­pi­sy, bre­locz­ki, no­te­sy, czy kub­ki już daw­no prze­sta­ły za­ska­ki­wać, po­nie­waż do­sta­je­my je tak na­praw­dę z każ­dej oka­zji. Jak za­tem za­sko­czyć na­szych klien­tów, …
Wię­cej

Okazja – EPSON WorkForce Pro WF-C869 RDTWFOSTATNIA SZTUKA.

EPSON Work­For­ce Pro WF-C869 RDTWF

No­wy, nie­uży­wa­ny, ory­gi­nal­nie, fa­brycz­nie za­pa­ko­wa­ny na pa­le­cie !!!

Śred­nia ce­na ryn­ko­wa: 18.000 zł brut­to (sprawdź tu­taj)

Na­sza …
Wię­cej

Odzież sportowa z nadrukiem

Sport to zdro­wie

Niech pa­mię­ta­ją o tym wszy­scy, któ­rzy chcą wpro­wa­dzić tro­chę spor­to­we­go du­cha do swo­je­go ze­sta­wu ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Odzież spor­to­wa z na­dru­kiem z lo­go jest hi­tem i nic nie za­po­wia­da, by mia­ło się …
Wię­cej

Wskaźniki reklamowe z nadrukiem. Opinie.

Wskaź­ni­ki la­se­ro­we, to nie­zbęd­ne urzą­dze­nie każ­de­go wy­kła­dow­cy, tre­ne­ra, czy też na­uczy­cie­la lub szko­le­niow­ca. Umoż­li­wia od wska­zy­wa­nie na ekra­nie, ta­bli­cy lub ma­pie okre­ślo­ne miej­sce waż­ne z punk­tu wi­dze­nia da­nej czę­ści szko­le­nia, czy …
Wię­cej

Balony reklamowe z nadrukiem. Opinie.
9 lat temu

Balony reklamowe z nadrukiem. Opinie.

Ba­lo­ny re­kla­mo­we

Co­raz czę­ściej mu­si­my zma­gać się z trud­no­ścią zor­ga­ni­zo­wa­nia wie­lu wy­da­rzeń. Wy­ni­ka to z róż­nych kwe­stii, na przy­kład ta­kich, że pra­cu­je­my w fir­mie, w któ­rej je­ste­śmy od­po­wie­dzial­ni, za or­ga­ni­za­cję …
Wię­cej

Gadżety kibica dla kibiców

Ga­dże­ty re­kla­mo­we ki­bi­ca

Pol­ska już daw­no po­ko­cha­ła sport. Świę­to­wa­nie za każ­dym ra­zem da­je mam moż­li­wość jed­no­cze­nia się i wspól­ne­go do­pin­go­wa­nia na­szych pił­ka­rzy, skocz­ków oraz siat­ka­rzy. Me­cze pił­ki noż­nej wstrzy­mu­ją na chwi­lę …
Wię­cej

Jak wymyślić oryginalne gadżety reklamowe?

Jak wy­my­ślić ory­gi­nal­ny ga­dżet re­kla­mo­wy?

W dzi­siej­szych cza­sach z re­kla­mą spo­ty­ka­my się na każ­dym kro­ku. Przed­się­bior­cy do­kła­da­ją wszel­kich sta­rań, by tra­fić do od­bior­ców. Jed­nak w cza­sach obec­nych co­raz trud­niej spro­stać ocze­ki­wa­niom spo­łe­czeń­stwa, …
Wię­cej

Grawer 3d grawerowanie
10 lat temu

Grawer 3d grawerowanie

W dzi­siej­szych cza­sach przed­się­bior­cy na­praw­dę ma­ją w czym wy­bie­rać, bo je­śli my­ślą o wy­pro­mo­wa­niu swo­ich pro­duk­tów, mo­gą po­słu­żyć się w tym ce­lu naj­róż­niej­szy­mi na­rzę­dzia­mi re­kla­mo­wy­mi. Wśród nich wy­stę­pu­ją stan­dar­do­we smy­cze, ko­lo­ro­we bre­lo­ki, nie­sa­mo­wi­te …
Wię­cej