Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

OPINIE

Ilość ga­dże­tów w ka­ta­lo­gach jest po­ra­ża­ją­ca, co utrud­nia wła­ści­wy wy­bór. Wiem, żę nie masz ani cza­su, ani ocho­ty na wer­to­wa­nie dzie­sią­tek ka­ta­lo­gów w po­szu­ki­wa­niu naj­cie­kaw­szych gi­ftów, dla­te­go stwo­rzy­łem tę ka­te­go­rię. Wy­bra­lem dla Cie­bie ro­dzyn­ki, kie­ru­jąc się nie tyl­ko gu­stem, ale i do­świad­cze­niem zdo­by­tym przy re­ali­za­cji ty­się­cy za­mó­wień w cią­gu ostat­nich bli­sko 20 lat. Oto ga­dże­ty re­kla­mo­we w mo­im ran­kin­gu.

Ołówki reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Ołówki reklamowe z nadrukiem

Przez  •  OPINIE

Ołów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to do­sko­na­ły po­mysł na re­kla­mo­wa­nie fir­my z kil­ku pod­sta­wo­wych po­wo­dów: są ta­nie, prak­tycz­ne i du­żo mo­zna na nich na­dru­ko­wać. Kil­ka­dzie­siąt gro­szy za ga­dżet re­kla­mo­wy to ce­na do­praw­dy ma­ło wy­gó­ro­wa­na …
Wię­cej

Zegary reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Zegary reklamowe z nadrukiem

Przez  •  OPINIE

Ze­ga­ry i ze­gar­ki re­kla­mo­we to ga­dże­ty nie­co za­po­mnia­ne, a wiel­ka szko­da. Czy jest ja­ki­kol­wiek przed­miot na któ­ry zer­ka­my czę­ściej niż na ze­gar? Nie trze­ba tłu­ma­czyć, że jed­no­cze­śnie nasz wzrok mo­że rów­nież pa­dać …
Wię­cej

Zapalniczki reklamowe
2 lata temu

Zapalniczki reklamowe

Przez  •  OPINIE

Roz­pa­lą emo­cje

Za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we – mi­mo mo­dy na nie­pa­le­nie, za­wsze bę­dą nam to­wa­rzy­szyć. Do­bra za­pal­nicz­ka to coś wię­cej niż do­da­tek do pa­pie­ro­sów.

Za­pal­nicz­ki by­ły, …
Wię­cej

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?
3 lata temu

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?

Przez  •  OPINIE

Każ­dy przy­zna, że fi­li­żan­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go i go­rą­cą ka­wą w środ­ku to do­bry spo­sób, by zro­bić wra­że­nie na klien­tach i kon­tra­hen­tach, któ­rych go­ści­my w fir­mie. NIe za­po­mi­naj­my tak­że, że mo­gą one stać się li­mi­to­wa­nym, …
Wię­cej

Parasole reklamowe są kultowe.
3 lata temu

Parasole reklamowe są kultowe.

Przez  •  OPINIE

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we to nie­by­wa­le efek­tyw­ne na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we. Nie dość, że bu­du­ją styl wła­ści­ciel­ki (lub wła­ści­cie­la) i są wi­docz­nym no­śni­kiem in­for­ma­cji, to jesz­cze chro­nią przed ka­pry­śną po­go­dą. Nic dziw­ne­go, że pa­ra­so­le z na­dru­kiem …
Wię­cej

Kosze świąteczne 2018. Opinie
3 lata temu

Kosze świąteczne 2018. Opinie

Przez  •  OPINIE

Ko­sze świą­tecz­ne dla firm to do­sko­na­ły po­mysł na to, aby zro­bić mi­ły pre­zent swo­im pra­cow­ni­kom. War­to cho­ciaż raz do ro­ku uho­no­ro­wać ich pra­cę i po­da­ro­wać im ko­sze świą­tecz­ne dla …
Wię­cej

Dlaczego długopisy Cosmo Millenium podbiły polski rynek? opinie
3 lata temu

Dlaczego długopisy Cosmo Millenium podbiły polski rynek? opinie

Przez  •  OPINIE

Ko­lek­cja Mil­le­nium do­ko­na­ła w Pol­sce cze­goś nie­praw­do­po­dob­ne­go. W za­le­d­wie cią­gu kil­ku lat me­ta­lo­we dłu­go­pi­sy Co­smo Mil­le­nium pod­bi­ły ry­nek dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych, do te­go stop­nia, że za­trzę­sło to świa­to­wy­mi pro­du­cen­ta­mi dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych dzia­ła­ją­cy­mi na …
Wię­cej

Gadżety ekologiczne z recyklingu
3 lata temu

Gadżety ekologiczne z recyklingu

Przez  •  OPINIE

Upo­min­ki eko­lo­gicz­ne to te­mat co­raz czę­ściej obec­ny w bran­ży re­kla­mo­wej. Cięż­ko stwier­dzić, czy to tyl­ko mo­da, czy trwa­ły efekt wzro­stu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej na­sze­go spo­łe­czeń­stwa, a ści­ślej – firm i in­sty­tu­cji za­ma­wia­ją­cych …
Wię­cej

Podstawowe gadżety reklamowe na konferencje.
3 lata temu

Podstawowe gadżety reklamowe na konferencje.

Przez  •  OPINIE

Po­waż­ne kon­fe­ren­cje nie mo­gą od­być się bez ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych. Ma­ło te­go: wrę­cza­nie uczest­ni­kom pa­kie­tów za­wie­ra­ją­cych ga­dże­ty re­kla­mo­we (obok ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych) jest przy­ję­tym stan­dar­dem. Wiel­kim błę­dem i nie­tak­tem by­ło­by te­go nie zro­bić. Se­zon …
Wię­cej

Gdzie kupić teczki reklamowe z nadrukiem. Opinie
3 lata temu

Gdzie kupić teczki reklamowe z nadrukiem. Opinie

Przez  •  OPINIE

Wie­le firm przy­kła­da ogrom­ną wa­gę do kwe­stii re­kla­my. Mo­że ona przy­bie­rać róż­ne for­my – od emi­sji spo­tu w te­le­wi­zji, po­przez krót­kie ogło­sze­nie po­mię­dzy au­dy­cja­mi ra­dio­wy­mi, aż po sto­sow­ną not­kę od­no­śnie do …
Wię­cej