Targi

Balony reklamowe z nadrukiem logo

Na ryn­ku ga­dże­tów re­kla­mo­wych i pro­mo­cyj­nych do­stęp­na jest na­praw­dę ol­brzy­mia licz­ba naj­róż­niej­szych, nie­zwy­kle cie­ka­wych i atrak­cyj­nych rze­czy, któ­re sku­tecz­nie po­tra­fią przy­ku­wać wzrok, a co…

Czy warto jeszcze jeździć na targi reklamy?

Ży­je­my w cza­sach, kie­dy mar­ke­ting in­ter­ne­to­wy roz­wi­ja się co­raz le­piej. Kie­dy chce­my do­ko­nać za­ku­pu to­wa­ru lub usłu­gi, naj­czę­ściej szu­ka­my in­for­ma­cji na jej te­mat w…

Odzież reklamowa z nadrukiem

Odzież re­kla­mo­wa: kurt­ki, blu­zy, ko­szul­ki re­kla­mo­we i ko­szu­le to nie tyl­ko pre­zent, to bez­po­śred­nie na­rzę­dzie bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku. Odzież re­kla­mo­wa to wręcz in­na bran­ża, niż…

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.

Czy moż­na mo­ty­wo­wać pra­cow­ni­ków za po­mo­cą ga­dże­tów re­kla­mo­wych? 27 kwiet­nia 2017 ro­ku w go­ścin­nych sa­lach szcze­ciń­skie­go Ra­dis­son BLU od­by­ła się kon­fe­ren­cja HR & Bu­si­ness Trends…

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.

Lu­to­we tar­gi Re­ma­Days (ak­tu­al­nie bę­dzie to 7–9.02.2018 r.) wpi­sa­ły się na sta­le w ka­len­darz bran­ży ga­dże­to­wej. Trze­ba przy­znać, że to obec­nie cał­kiem du­że targi,…

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce

Pol­skie tar­gi re­kla­my i ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Je­śli masz spo­re ocze­ki­wa­nia wzglę­dem wła­snej fir­my, po­cząt­ko­wo mu­sisz wło­żyć w nią spo­ro pra­cy. Nie mo­żesz ocze­ki­wać, że…