Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

SHOWROOM

Opi­nie na te­mat ka­ta­lo­gów z ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi, a tak­że tar­gów i im­prez – do­wiedz się z któ­rych na­praw­dę war­to ko­rzy­stać, co ku­po­wać i gdzie by­wać. Za­nim po­świę­cisz ener­gię, pie­nią­dze i czas na wy­ciecz­kę na tar­gi, al­bo do do­sta­cwy, prze­czy­taj bez­stron­ne re­cen­zje naj­waż­niej­szych uczest­ni­ków i ak­tyw­no­ści w bran­ży ga­dże­tów z na­dru­kiem.

Czapki reklamowe z nadrukiem własnym na zamówienie

Przez  •  SHOWROOM

Uni­wer­sal­ne ma­te­ria­ły re­kla­mo­we dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych

Ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne prze­zna­czo­ne dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych mu­szą być ła­twe w prze­wo­że­niu oraz uży­tecz­ne dla kon­kret­nych grup klien­tów ta­kich jak sprze­daw­cy. Do­brze, je­że­li nie są one …
Wię­cej

Czapeczki z daszkiem i nadrukiem logo firmy

Przez  •  SHOWROOM

Stra­te­gia dłu­go­ter­mi­no­wej pro­mo­cji i ma­te­ria­ły re­kla­mo­we

Do­brze przy­go­to­wy­wa­na kam­pa­nia re­kla­mo­wa po­zwo­li na utrzy­my­wa­niu cią­głych re­la­cji z klien­tem i two­rze­nie po­zy­tyw­nych emo­cji zwią­za­nych z za­ku­pa­mi usług lub to­wa­rów. Waż­ne jed­nak aby ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne by­ły in­te­re­su­ją­ce …
Wię­cej

Czapeczki reklamowe z daszkiem z nadrukiem logo

Przez  •  SHOWROOM

Szyb­kie for­my pro­mo­cji pod­czas im­prez spor­to­wych

Je­że­li fir­ma chce pro­mo­wać swo­je wy­ro­by lub umie­ścić sto­isko re­kla­mo­we pod­czas za­wo­dów spor­to­wych, po­win­na do­brać do ta­kich za­dań rów­nież ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne. W ten spo­sób prze­kaz …
Wię­cej

Pendrive z własnym nadrukiem i logotypem

Przez  •  SHOWROOM

Uży­cie pen­dri­ve pod­czas skła­da­nia ofert fir­mo­wych

Skła­da­jąc ofer­tę współ­pra­cy lub od­po­wia­da­jąc na za­py­ta­nie ofer­to­we, war­to przy­go­to­wać ma­te­ria­ły z lo­go fir­mo­wym. To pod­no­si ja­kość ta­kich dzia­łań oraz zwra­ca uwa­gą po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Uzu­peł­nia …
Wię­cej

Giftbox dla klientów i dla firm

Przez  •  SHOWROOM

Upo­min­ki fir­mo­we trwa­le kształ­tu­ją­ce re­la­cje fir­my z oto­cze­niem.

W kon­tak­tach po­mię­dzy klien­ta­mi a przed­się­bior­stwem za­wsze na­le­ży prze­wi­dy­wać miej­sce na pro­mo­cję. Drob­ne upo­min­ki po­zwa­la­ją na po­ka­za­nie wa­gi ta­kich sto­sun­ków oraz za­an­ga­żo­wa­nia obu stron …
Wię­cej

Kubki na zamówienie z własnym nadrukiem

Przez  •  SHOWROOM

Ko­rzy­ści z kub­ków re­kla­mo­wych

Wie­lu przed­się­bior­ców wie, jak du­że zna­cze­nie ma re­kla­ma fir­my. Nie­któ­re bran­że dzię­ki sku­tecz­nej pro­mo­cji, przy­cią­ga­ją spo­re rze­sze klien­tów. Ba­da­nia do­wo­dzą, że ob­ra­zy z re­klam zo­sta­ją w na­szych umy­słach i bę­dąc …
Wię­cej

Krówki reklamowe z nadrukiem logo

Przez  •  SHOWROOM

Ja­kie są ko­rzy­ści dla firm za­ma­wia­ją­cych krów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Nie od dziś wia­do­mo, że do­bra re­kla­ma po­tra­fi do­trzeć do sze­ro­kiej gru­py klien­tów. Jed­nak re­kla­ma w tv, ba­ner w in­ter­ne­cie czy pla­kat na …
Wię­cej

Balony reklamowe z własnym nadrukiem logo

Przez  •  SHOWROOM

Sku­tecz­na pro­mo­cja na im­pre­zach ple­ne­ro­wych

Pod­czas po­ka­zów fir­mo­wych na świe­żym po­wie­trzu czę­sto trze­ba przy­go­to­wać du­żą ilość ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Do­brym roz­wią­za­niem są ba­lo­ny re­kla­mo­we bę­dą­ce ta­nim i efek­tow­nym środ­kiem re­kla­mo­wym.

Pre­zen­to­wa­nie re­kla­my …
Wię­cej

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.
2 lata temu

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.

Przez  •  SHOWROOM

Lu­to­we tar­gi Re­ma­Days (ak­tu­al­nie bę­dzie to 7–9.02.2018 r.) wpi­sa­ły się na sta­le w ka­len­darz bran­ży ga­dże­to­wej. Trze­ba przy­znać, że to obec­nie cał­kiem du­że tar­gi, a trzy dni to dla Wy­staw­ców i Zwie­dza­ją­cych czas …
Wię­cej

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu
3 lata temu

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu

Przez  •  SHOWROOM

Pierw­sze ty­go­dnie li­sto­pa­da to ostat­ni dzwo­nek, by za­mó­wić i do­stać upo­min­ki biz­ne­so­we na Świę­ta. Oprócz stan­dar­do­wej ofer­ty ka­ta­lo­go­wej na ga­dże­ty świa­tecz­ne, za­pra­sza­my rów­nież po kli­ma­tycz­ne, peł­ne uro­ku i ma­gii upo­min­ki świą­tecz­ne, któ­re …
Wię­cej