Prezenty

Słodycze i cukierki reklamowe z nadrukiem logo

„Re­kla­ma dźwi­gnią han­dlu” to sta­re i zna­ne po­wie­dze­nie. W obec­nych cza­sach do­ty­czy nie tyl­ko han­dlu, ale wszyst­kich ga­łę­zi go­spo­dar­ki. Mo­że mieć róż­ne for­my i…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Ga­dże­ty i upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów, kon­tra­hen­tów, a tak­że pra­cow­ni­ków, to od daw­na prak­ty­ko­wa­na tra­dy­cja. Dla­cze­go jed­nak tak się ro­bi? Co po­wo­du­je, że firmy…

Torby reklamowe z nadrukiem logo

Pew­nie wie­lu z nas pra­gnie wy­róż­niać się z tłu­mu i po­sia­dać coś wy­jąt­ko­we­go, co sku­tecz­nie przy­cią­gnie uwa­gę prze­chod­niów. Ta­kie sa­mo po­dej­ście ma­ją fir­my, które…

Kwiaty do biura

Zde­cy­do­wa­na więk­szość cza­su prze­cięt­ne­go czło­wie­ka spę­dzo­na jest na co­dzien­nych obo­wiąz­kach. W tym za­pew­ne naj­bar­dziej cza­so­chłon­nym obo­wiąz­kiem każ­dej oso­by jest pra­ca. Prze­cięt­nie każ­dy spę­dza w…

Długopisy z nadrukiem logo firmy

Każ­de­mu przed­się­bior­cy za­le­ży na tym, by zbu­do­wać do­bry wi­ze­ru­nek swo­jej fir­my. Nie­zwy­kle po­moc­ne w tym są wszel­kie­go ro­dza­ju ga­dże­ty, np. dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we. Mo­gą być…

Słuchawki reklamowe z logo firmy

Słu­chaw­ki re­kla­mo­we z lo­go fir­my. Słu­chaw­ki re­kla­mo­we po­nie­waż za­wsze się one przy­da­ją, w koń­cu mo­że­my je wy­ko­rzy­sty­wać co­dzien­nie. Jest to rów­nież świet­ny spo­sób nie…

Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Jak wy­glą­da pro­ces za­mó­wie­nia pro­jek­tu gra­ficz­ne­go w agen­cji re­kla­mo­wej? Współ­pra­ca z agen­cją re­kla­mo­wą ozna­cza ko­niecz­ność okre­śle­nia ocze­ki­wań do­ty­czą­cych za­ma­wia­nej gra­fi­ki, a na­stęp­nie dłu­gi pro­ces akceptowania…

Giftbox dla klientów i dla firm

Upo­min­ki fir­mo­we trwa­le kształ­tu­ją­ce re­la­cje fir­my z oto­cze­niem. W kon­tak­tach po­mię­dzy klien­ta­mi a przed­się­bior­stwem za­wsze na­le­ży prze­wi­dy­wać miej­sce na pro­mo­cję. Drob­ne upo­min­ki po­zwa­la­ją na pokazanie…