Książki

Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Jak wy­glą­da pro­ces za­mó­wie­nia pro­jek­tu gra­ficz­ne­go w agen­cji re­kla­mo­wej? Współ­pra­ca z agen­cją re­kla­mo­wą ozna­cza ko­niecz­ność okre­śle­nia ocze­ki­wań do­ty­czą­cych za­ma­wia­nej gra­fi­ki, a na­stęp­nie dłu­gi pro­ces akceptowania…