Gadżety

Sportowe bidony z nadrukiem

Spor­to­we bi­do­ny z na­dru­kiem sta­ły się ide­al­ną for­mą re­kla­mą. W związ­ku z tym, iż wie­lu oso­bom ta­kie bi­do­ny to­wa­rzy­szą na co dzień, wie­le firm,…

Parasole reklamowe z nadrukiem logo firmy

Do­bry ga­dżet re­kla­mo­wy po­wi­nien być prak­tycz­ny, do­brze wi­docz­ny, a tak­że wzbu­dzać po­zy­tyw­ne sko­ja­rze­nia – ta­kie wy­ma­ga­nia speł­nia­ją rów­nież pa­ra­so­le re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go. Pa­ra­so­le reklamowe…

Słodycze i cukierki reklamowe z nadrukiem logo

„Re­kla­ma dźwi­gnią han­dlu” to sta­re i zna­ne po­wie­dze­nie. W obec­nych cza­sach do­ty­czy nie tyl­ko han­dlu, ale wszyst­kich ga­łę­zi go­spo­dar­ki. Mo­że mieć róż­ne for­my i…

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Ga­dże­ty i upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów, kon­tra­hen­tów, a tak­że pra­cow­ni­ków, to od daw­na prak­ty­ko­wa­na tra­dy­cja. Dla­cze­go jed­nak tak się ro­bi? Co po­wo­du­je, że firmy…

Balony reklamowe z nadrukiem logo

Na ryn­ku ga­dże­tów re­kla­mo­wych i pro­mo­cyj­nych do­stęp­na jest na­praw­dę ol­brzy­mia licz­ba naj­róż­niej­szych, nie­zwy­kle cie­ka­wych i atrak­cyj­nych rze­czy, któ­re sku­tecz­nie po­tra­fią przy­ku­wać wzrok, a co…

Ekologiczne gadżety reklamowe

Szko­dli­we dla śro­do­wi­ska ga­dże­ty bu­dzą nie­chęć wie­lu kon­su­men­tów. Aby speł­nić ich ocze­ki­wa­nia, fir­my re­zy­gnu­ją z jed­no­ra­zo­wych ak­ce­so­riów i wrę­cza­ją kon­tra­hen­tom upo­min­ki z na­tu­ral­nych materiałów.…

Notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

No­tes jest przy­dat­nym na­rzę­dziem w pra­cy. W nim mo­że­my za­pi­sać wszyst­ko co chce­my. Cza­sa­mi mo­że­my za­uwa­żyć na okład­kach no­te­sów lo­go fir­my. Ta­kie no­te­sy nazywamy…

Torby reklamowe z nadrukiem logo

Pew­nie wie­lu z nas pra­gnie wy­róż­niać się z tłu­mu i po­sia­dać coś wy­jąt­ko­we­go, co sku­tecz­nie przy­cią­gnie uwa­gę prze­chod­niów. Ta­kie sa­mo po­dej­ście ma­ją fir­my, które…