Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

PORADNIK

Zda­ję so­bie spra­wę, że za­ma­wia­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych by­wa dla Was stre­su­ją­ce i wią­że się z po­sia­da­niem pew­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Każ­dy ga­dżet wy­ma­ga in­nej tech­no­lo­gii pro­duk­cji i dru­ku, a Wy w krót­kim cza­sie mu­si­cie opa­no­wać choć część tej wie­dzy, że­by nie po­peł­nić błe­du w za­mó­wie­niu. Dla­te­go tu­taj dzia­le opo­wiem Wam na ja­kie pu­łap­ki zwró­cić uwa­gę przy za­ma­wia­niu ga­dże­tów.

Czym się różni tektura od kartonu?

Przez  •  PORADNIK

1. Czym się róż­ni tek­tu­ra od kar­to­nu?

Tek­tu­ra od kar­to­nu róż­ni się gra­ma­tu­rą, gru­bo­ścią, gład­ko­ścią oraz funk­cjo­nal­no­ścią. Kar­ton ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści jest ela­stycz­ny i ła­twy do za­dru­ko­wa­nia, stwo­rzo­ny z jed­no­li­tej …
Wię­cej

Gdzie kupić upominki reklamowe? Opinie.

Przez  •  PORADNIK

Ga­dże­ty re­kla­mo­we, to coś co spra­wia, że za­pa­mię­tu­je­my nie­co bar­dziej da­ną mar­kę, gdyż jest ona opa­trzo­na lo­giem, al­bo ad­re­sem stro­ny www na okre­ślo­nej rze­czy. To mo­że być zwy­czaj­ny dłu­go­pis fir­mo­wy, …
Wię­cej