Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

PORADNIK

Zda­ję so­bie spra­wę, że za­ma­wia­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych by­wa dla Was stre­su­ją­ce i wią­że się z po­sia­da­niem pew­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Każ­dy ga­dżet wy­ma­ga in­nej tech­no­lo­gii pro­duk­cji i dru­ku, a Wy w krót­kim cza­sie mu­si­cie opa­no­wać choć część tej wie­dzy, że­by nie po­peł­nić błe­du w za­mó­wie­niu. Dla­te­go tu­taj dzia­le opo­wiem Wam na ja­kie pu­łap­ki zwró­cić uwa­gę przy za­ma­wia­niu ga­dże­tów.

Upominki reklamowe dla pracowników

Przez  •  PORADNIK

W upo­min­ki re­kla­mo­we dla firm po­win­na być wy­po­sa­żo­ny każ­dy dla ko­go li­czy się klient. Wy­bór jest nie­zwy­kle sze­ro­ki. Mo­że­my wy­bie­rać po­mię­dzy ta­ni­mi a dro­gi­mi ga­dże­ta­mi. Mo­że­my rów­nież za­in­we­sto­wać w upo­min­ki biz­ne­so­we wy­ko­na­ne …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na szkolenie

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na festyn

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe w przetargu: SIWZ i opis przedmiotu zamówienia

Przez  •  PORADNIK

Na­uka prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści spo­rzą­dza­nia opi­su przed­mio­tu za­mó­wie­nia oraz za­py­tań o ce­nę i o ofer­tę dzię­ki de­dy­ko­wa­nym ćwi­cze­niom – na­by­cie umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się no­men­kla­tu­rą okre­śleń i ter­mi­nów nie­zbęd­nych do spo­rzą­dze­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go OPZ-tu oraz do współ­pra­cy …
Wię­cej

Naprawdę chcecie najtańsze gadżety reklamowe?
3 lata temu

Naprawdę chcecie najtańsze gadżety reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Ilekroć pojawia się w naszej firmie zapytanie na „najtańsze gadżety reklamowe”, przypomina mi się pewna anegdota.  Więcej

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?
4 lata temu

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?

Przez  •  ODZIEŻ, PORADNIK

Słoń­ce wyj­rza­ło na do­bre. Za chwi­lę roz­pocz­nie się ca­ła ma­sa im­prez ple­ne­ro­wych z ko­szul­ka­mi re­kla­mo­wy­mi z na­dru­kiem w ro­li głów­nej. Przyj­rzyj­my się za­tem pro­ce­so­wi za­ma­wia­nia T-shi­r­tów, cza­pe­czek i ko­szu­lek po­lo tuż przed …
Wię­cej

Gadżety reklamowe dla dzieci
4 lata temu

Gadżety reklamowe dla dzieci

Przez  •  PORADNIK

Ga­dże­ty dla dzie­ci Obudź dzie­cię­cą ra­dość

Nikt nie cie­szy się, jak dziec­ko. A każ­dy by chciał – spraw­my więc, by każ­dy mógł.

Ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci to wy­jąt­ko­wo spryt­ne na­rzę­dzie. W do­ro­słym …
Wię­cej

Jak opisać przedmiot zamówienia publicznego? Oto 7 zasad.

Przez  •  PORADNIK

Two­rze­nie opi­su przed­mio­tu za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go de­cy­du­je o suk­ce­sie prze­tar­gu. Lub o po­raż­ce.  Opis za­war­ty w SIWZ jest ni­czym Bi­blia – obo­wią­zu­je i ko­niec. Je­śli Za­ma­wia­ją­cy po­peł­ni w nim błąd lub za­wrze nie­ści­słość, a Wy­ko­naw­cy nie po­pro­szą o spro­sto­wa­nie (cza­sem ce­lo­wo), to ma­my pro­blem… Wy­ło­nio­ny Wy­ko­naw­ca do­star­czy to, co wprost wy­ni­ka z opi­su, a Za­ma­wia­ją­cy mu­si przy­jąć do­sta­wę i za nią za­pła­cić, nie­za­leż­nie od efek­tu. Opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia to obo­wią­zek Za­ma­wia­ją­ce­go i je­go od­po­wie­dzial­ność.

Wię­cej

Co to jest raster?
4 lata temu

Co to jest raster?

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Pro­blem li­nia­tu­ry ra­stra sy­gna­li­zu­je­my Klien­tom naj­czę­ściej wte­dy, gdy gra­fi­ka prze­zna­czo­na do na­dru­ku za­wie­ra ra­stry, a więc przej­ścia to­nal­ne (np.: je­den ko­lor prze­cho­dzi płyn­nie w dru­gi lub gra­fi­ka za­wie­ra cie­nio­wa­nie, fo­to­gra­fie), a je­dy­ną moż­li­wą tech­no­lo­gią na­dru­ku jest tam­po­druk lub si­to­druk.  Wię­cej

Prezent Perfekt
4 lata temu

Prezent Perfekt

Przez  •  PORADNIK

Pre­zent Per­fekt – wię­cej na promoshop.pl 

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie …
Wię­cej