Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

PORADNIK

Zda­ję so­bie spra­wę, że za­ma­wia­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych by­wa dla Was stre­su­ją­ce i wią­że się z po­sia­da­niem pew­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Każ­dy ga­dżet wy­ma­ga in­nej tech­no­lo­gii pro­duk­cji i dru­ku, a Wy w krót­kim cza­sie mu­si­cie opa­no­wać choć część tej wie­dzy, że­by nie po­peł­nić błe­du w za­mó­wie­niu. Dla­te­go tu­taj dzia­le opo­wiem Wam na ja­kie pu­łap­ki zwró­cić uwa­gę przy za­ma­wia­niu ga­dże­tów.

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących
3 lata temu

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Nie mu­si­cie mi tłu­ma­czyć. Wiem, że na­dru­ki re­kla­mo­we to dla więk­szo­ści z Was czar­na ma­gia. Na tym blo­gu znaj­dzie­cie wie­le in­for­ma­cji tech­nicz­nych do­ty­czą­cych tech­nik zna­ko­wa­nia ga­dże­tów re­kla­mo­wych, cza­sem aż za­nad­to szcze­gó­ło­wych. …
Wię­cej

Typowe problemy z nadrukiem logo i grafiki
3 lata temu

Typowe problemy z nadrukiem logo i grafiki

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Naj­częst­sze pro­ble­my tech­nicz­ne z lo­go. 1. Ist­nie­je kil­ka wer­sji lo­go uży­wa­nych za­mien­nie i rów­no­le­gle. Nie wia­do­mo, któ­ra wer­sja obo­wią­zu­je. 2. Ko­lo­ry­sty­ka lo­go nie jest pre­cy­zyj­nie zde­fi­nio­wa­na po­za ska­la­mi Pan­to­ne, HKS, …
Wię­cej

Wzornik Pantone i poprawny odczyt kolorów.
3 lata temu

Wzornik Pantone i poprawny odczyt kolorów.

Przez  •  PORADNIK

Wzornik Pantone to najlepszy przyjaciel specjalisty w branży reklamowej i ubezpieczenie od wielu kłopotów. Zatem ważne, żeby umieć się nim obchodzić.  Więcej

Jak zamawiać gadżety na ostatnią chwilę?
3 lata temu

Jak zamawiać gadżety na ostatnią chwilę?

Przez  •  PORADNIK

Sce­na­riusz te­go ty­pu zle­ceń jest zwy­kle ta­ki sam. Klient na­gle do­wia­du­je się, że prze­ło­żo­ny bez­dy­sku­syj­nie chce lub mu­si mieć pre­zent lub ar­ty­kuł re­kla­mo­wy na ju­tro lub po­ju­trze, na …
Wię­cej

Gadżety na imprezy sportowe
3 lata temu

Gadżety na imprezy sportowe

Przez  •  PORADNIK

Ga­dże­ty na im­pre­zy spor­to­we

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla …
Wię­cej

Jak zamawiać długopisy reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Jak za­ma­wiać dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we?

dłu­go­pi­sy fir­mo­we, dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem, dłu­go­pi­sy z lo­go

Re­kla­mo­we Ak­ce­so­ria dla fir­my

Sku­tecz­ne pro­mo­wa­nie wła­snej fir­my to przede wszyst­kim do­brze prze­my­śla­na re­kla­ma. Za­li­czyć moż­na do …
Wię­cej

Jak zamawiać balony reklamowe?
3 lata temu

Jak zamawiać balony reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Jak za­ma­wiać ba­lo­ny re­kla­mo­we?

Ba­lo­ny re­kla­mo­we to nie­zbęd­ne wy­po­sa­że­nie każ­de­go fe­sty­nu, uro­czy­sto­ści, im­pre­zy i tar­gów.

Przy­da­ją się pod­czas de­gu­sta­cji i pre­zen­ta­cji ma­rek. 

La­tek­so­we ba­lo­ny …
Wię­cej

Jak zamawiać koszulki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Jak zamawiać koszulki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  ODZIEŻ, PORADNIK

Jak za­ma­wiać ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem ni­gdy nie wyj­dą z mo­dy!

Ma­ło jest ta­kich ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re przez la­ta zu­peł­nie nie stra­ci­ły na …
Wię­cej

Gadżety reklamowe dla prezesa VIP

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na targi

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej