Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

PORADNIK

Zda­ję so­bie spra­wę, że za­ma­wia­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych by­wa dla Was stre­su­ją­ce i wią­że się z po­sia­da­niem pew­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Każ­dy ga­dżet wy­ma­ga in­nej tech­no­lo­gii pro­duk­cji i dru­ku, a Wy w krót­kim cza­sie mu­si­cie opa­no­wać choć część tej wie­dzy, że­by nie po­peł­nić błe­du w za­mó­wie­niu. Dla­te­go tu­taj dzia­le opo­wiem Wam na ja­kie pu­łap­ki zwró­cić uwa­gę przy za­ma­wia­niu ga­dże­tów.

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe
2 miesiące temu

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe

Przez  •  PORADNIK

Klien­ci przy­zwy­cza­ili nas do twar­dych ne­go­cja­cji: ga­dże­ty re­kla­mo­we mu­szą być ta­nie. Krop­ka. Ta­ka to bran­ża i nie ma co tu­taj bia­do­lić i ję­czeć. Na ca­łe szczę­ście więk­szość klien­tów do­strze­ga za­leż­ność mie­dzy ni­ską …
Wię­cej

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?
2 miesiące temu

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  PORADNIK

Kub­ki z na­dru­kiem, fi­li­żan­ki re­kla­mo­we to nie­za­stą­pio­ny, prak­tycz­ny ga­dżet, któ­ry przy­da­je się do­słow­nie każ­de­mu i to w wie­lu oka­zjach. 

Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa to­wa­rzy­szy nam co­dzien­nie, gdy pi­je­my ka­wę, her­ba­tę, sok, …
Wię­cej

Gdzie kupić gadżety reklamowe z nadrukiem?
3 miesiące temu

Gdzie kupić gadżety reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  PORADNIK

Wu­jek Go­ogle od­po­wia­da na py­ta­nie „gdzie ku­pić” bli­sko 10.000 ra­zy mie­sięcz­nie, z cze­go tyl­ko kil­ka­na­ście ra­zy od­po­wia­da na py­ta­nie „gdzie ku­pić ga­dże­ty re­kla­mo­we”. Wy­ni­ka z te­go, że Klien­ci nie ma­ją już kło­po­tu z na­mie­rze­niem …
Wię­cej

Jak księgować VAT na gadżety 2017 (aktualizacja)
2 lata temu

Jak księgować VAT na gadżety 2017 (aktualizacja)

Przez  •  PORADNIK

ga­dże­ty re­kla­mo­we z lo­go fir­my a vat

ga­dże­ty re­kla­mo­we a kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­du

ga­dże­ty re­kla­mo­we po­da­tek do­cho­do­wy

od­li­cze­nie vat od ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych

ma­te­ria­ły re­kla­mo­we a vat

 

Brak opo­dat­ko­wa­nia nie­od­płat­ne­go prze­ka­za­nia to­wa­rów sta­no­wią­cych pre­zen­ty …
Wię­cej

Torby na zakupy non woven
2 lata temu

Torby na zakupy non woven

Przez  •  PORADNIK

Tor­by non-wo­ven od kil­ku lat sku­tecz­nie za­stę­pu­ją fo­lio­we re­kla­mów­ki jak i tor­by z ba­weł­ny. Ro­sną­ca po­pu­lar­ność bie­rze się z ni­skiej ce­ny, sze­ro­kiej ga­my ko­lo­ry­stycz­nej oraz ła­twe­go do wy­ko­na­nia na­dru­ku. Gdy po­trzeb­na pod­ręcz­na, ko­lo­ro­wa …
Wię­cej

Jak zamawiać cukierki reklamowe?
2 lata temu

Jak zamawiać cukierki reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Ba­da­nia re­ak­cji od­bior­ców na sło­dy­cze re­kla­mo­we ta­kie jak krów­ki re­kla­mo­we, cze­ko­lad­ki, re­kla­mo­we cu­kier­ki owo­co­we, gu­my do żu­cia, jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że są od­bie­ra­ne ja­ko sym­pa­tycz­ne i nie­zbo­wią­zu­ją­ce. Przy tym nie­wie­le kosz­tu­ją. Pro­sty …
Wię­cej

Jak zamawiać smycze reklamowe?
2 lata temu

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Bez wąt­pie­nia smy­cze re­kla­mo­we są jed­nym z naj­czę­ściej ku­po­wa­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Są ta­nie, nie trze­ba ich du­żo za­mó­wić (100 – 200szt.), ale przede wszyst­kim są prak­tycz­nym i wi­docz­nym upo­min­kiem, któ­ry zwra­ca na …
Wię­cej

Jak kupować pendrive reklamowe?
2 lata temu

Jak kupować pendrive reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Mod­ne pen­dri­vy re­kla­mo­we, czy­li pa­mię­ci prze­no­śne flash, to naj­le­piej przyj­mo­wa­ne przez od­bior­ców ga­dże­ty re­kla­mo­we na świe­cie (pi­sa­łem o tym tu­taj). Wpraw­dzie od kil­ku lat nie­wie­le się w nich zmie­nia i tem­po roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go …
Wię­cej

Co to jest logo w krzywych?
3 lata temu

Co to jest logo w krzywych?

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Jedno z najczęściej zadawanych pytań klientów dotyczy przekazywanych firmie reklamowej materiałów graficznych: w jakiej formie je dostarczyć, by mogły się przydać agencji do stworzenia projektu i potem nadruku? Tu pojawić się może pewna frustracja, ponieważ agencja reklamowa zaczyna zwykle używać słownictwa branżowego, nie zawsze zrozumiałego przez zamawiajacych. Pojęcia takie jak „logo w krzywych”, „w wektorach”, „bitmapa”, itp. nie są w powszechnym użyciu, stąd wymagają krótkiego wytłumaczenia.

Dziś zatem skupię się na podstawowych pojęciach: co to jest logo w krzywych? Czym się różni wersja wektorowa logo (w krzywych) od bitmapy? O co chodzi firmie reklamowej, która zgłasza brak odpowiedniej grafiki, pomimo, że materiał został przesłany e-mailem? „Skąd mam wiedzieć co jest składem, a co nie?”. Zanim wytłumaczę Wam różnicę, najpierw spójrzcie na poniższy rysunek: Więcej

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących
3 lata temu

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Nie mu­si­cie mi tłu­ma­czyć. Wiem, że na­dru­ki re­kla­mo­we to dla więk­szo­ści z Was czar­na ma­gia. Na tym blo­gu znaj­dzie­cie wie­le in­for­ma­cji tech­nicz­nych do­ty­czą­cych tech­nik zna­ko­wa­nia ga­dże­tów re­kla­mo­wych, cza­sem aż za­nad­to szcze­gó­ło­wych. …
Wię­cej