Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

NADRUKI

Na­dru­ki re­kla­mo­we, zna­ko­wa­nie, tech­no­lo­gia i po­li­gra­fia to naj­trud­niej­sza cześć za­ma­wia­nia ga­dże­tów dla klien­tów. Od te­go je­ste­śmy my – fir­my ga­dże­to­we i re­kla­mo­we, że­by się na tym znać i do­ra­dzić Wam wła­ści­we roz­wią­za­nie, a cza­sem rów­nież sko­ry­go­wać wi­zje o ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne i kosz­to­we. W tym dzia­le w przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wiam na czym po­le­ga­ją tech­ni­ki zna­ko­wa­nia i czym się od sie­bie róż­nią na­dru­ki re­kla­mo­we.

Grawer laserowy forever
3 lata temu

Grawer laserowy forever

Przez  •  NADRUKI

Gra­wer la­se­ro­wy fo­re­ver

Gra­wer la­se­ro­wy to efek­tow­na, bar­dzo do­kład­na i „do­ży­wot­nio” trwa­ła me­to­da zna­ko­wa­nia przed­mio­tów. Po­le­ga na wy­pa­le­niu przez pro­mień la­se­ra od­wzo­ro­wy­wa­ne­go kształ­tu w twar­dych przed­mio­tach. Gra­wer …
Wię­cej

Jak przygotować projekt grafiki do druku lub nadruku?
3 lata temu

Jak przygotować projekt grafiki do druku lub nadruku?

Przez  •  NADRUKI

Za­ma­wiasz ga­dże­ty re­kla­mo­we i wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem do mo­men­tu, gdy prze­ka­zu­jesz agen­cji re­kla­mo­wej gra­fi­ki do dru­ku lub na­dru­ku, któ­re chcesz umie­ścić na ma­te­ria­łach. Tu za­czy­na­ją się nie­po­ro­zu­mie­nia: agen­cja twier­dzi, że …
Wię­cej

Tampodruk na drobiazgi
3 lata temu

Tampodruk na drobiazgi

Przez  •  NADRUKI

Tam­po­druk na dro­bia­zgi

Po­pu­lar­na i ta­nia tech­no­lo­gia sto­so­wa­na zwy­kle do dru­ku na ma­łych przed­mio­tach o róż­no­rod­nych  kształ­tach. Po­le­ga na prze­no­sze­niu far­by z ka­ła­ma­rza na przed­miot przy po­mo­cy au­to­ma­tycz­nej gu­mo­wej …
Wię­cej

Co to jest logo w krzywych?
3 lata temu

Co to jest logo w krzywych?

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Jedno z najczęściej zadawanych pytań klientów dotyczy przekazywanych firmie reklamowej materiałów graficznych: w jakiej formie je dostarczyć, by mogły się przydać agencji do stworzenia projektu i potem nadruku? Tu pojawić się może pewna frustracja, ponieważ agencja reklamowa zaczyna zwykle używać słownictwa branżowego, nie zawsze zrozumiałego przez zamawiajacych. Pojęcia takie jak „logo w krzywych”, „w wektorach”, „bitmapa”, itp. nie są w powszechnym użyciu, stąd wymagają krótkiego wytłumaczenia.

Dziś zatem skupię się na podstawowych pojęciach: co to jest logo w krzywych? Czym się różni wersja wektorowa logo (w krzywych) od bitmapy? O co chodzi firmie reklamowej, która zgłasza brak odpowiedniej grafiki, pomimo, że materiał został przesłany e-mailem? „Skąd mam wiedzieć co jest składem, a co nie?”. Zanim wytłumaczę Wam różnicę, najpierw spójrzcie na poniższy rysunek: Więcej

Jak zrobić nadruk na tkaninie: juta i len?
3 lata temu

Jak zrobić nadruk na tkaninie: juta i len?

Przez  •  NADRUKI

Mod­ne i eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we wy­ko­na­ne z włó­kien na­tu­ral­nych ta­kich jak ju­ta i gru­bo tka­ny len po­tra­fią spra­wić spo­ro kło­po­tów dru­kar­skich. Stan­dar­do­wy na­druk – bez­po­śred­ni si­to­druk al­bo ter­mo­trans­fer zwy­kle nie wy­cho­dzą, są nie­trwa­łe …
Wię­cej

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących
3 lata temu

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Nie mu­si­cie mi tłu­ma­czyć. Wiem, że na­dru­ki re­kla­mo­we to dla więk­szo­ści z Was czar­na ma­gia. Na tym blo­gu znaj­dzie­cie wie­le in­for­ma­cji tech­nicz­nych do­ty­czą­cych tech­nik zna­ko­wa­nia ga­dże­tów re­kla­mo­wych, cza­sem aż za­nad­to szcze­gó­ło­wych. …
Wię­cej

Typowe problemy z nadrukiem logo i grafiki
3 lata temu

Typowe problemy z nadrukiem logo i grafiki

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Naj­częst­sze pro­ble­my tech­nicz­ne z lo­go. 1. Ist­nie­je kil­ka wer­sji lo­go uży­wa­nych za­mien­nie i rów­no­le­gle. Nie wia­do­mo, któ­ra wer­sja obo­wią­zu­je. 2. Ko­lo­ry­sty­ka lo­go nie jest pre­cy­zyj­nie zde­fi­nio­wa­na po­za ska­la­mi Pan­to­ne, HKS, …
Wię­cej

Druk cyfrowy na gadżetach reklamowych
3 lata temu

Druk cyfrowy na gadżetach reklamowych

Przez  •  NADRUKI

Druk cy­fro­wy na ga­dże­tach re­kla­mo­wych

Druk cy­fro­wy – jest to pro­ces cał­ko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wa­ny i skom­pu­te­ry­zo­wa­ny, któ­ry po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu dru­ków w ma­szy­nie dru­kar­skiej. Pro­ces tech­no­lo­gicz­ny roz­po­czy­na sie od prze­nie­sie­nia ob­ra­zu …
Wię­cej

Problemy z kolorami nadruku
3 lata temu

Problemy z kolorami nadruku

Przez  •  NADRUKI

Je­steś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ce­ni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go ob­raz od­bie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Ob­raz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy od­bi­te świa­tło. I to tu zwy­kle za­czy­na­ją się kło­po­ty z ko­lo­ra­mi. A nie w dru­kar­ni. Za­cznij­my jed­nak od po­cząt­ku. Wię­cej

Co to jest matryca do nadruku?
3 lata temu

Co to jest matryca do nadruku?

Przez  •  NADRUKI

Ma­try­ca przy­go­to­wa­nia.

Jest to abs­trak­cyj­ne okre­śle­nie wszyst­kich jed­no­ra­zo­wych czyn­no­ści przy­go­to­wu­ją­cych pro­ces dru­ku, tzw. kosz­tów sta­łych dru­ku: świe­ce­nie fil­mów po­li­gra­ficz­nych, ka­li­bro­wa­nie ma­szyn, mie­sza­nie farb, tra­wie­nie che­micz­ne ma­tryc …
Wię­cej