Trendy

Ekologiczne gadżety reklamowe

Szko­dli­we dla śro­do­wi­ska ga­dże­ty bu­dzą nie­chęć wie­lu kon­su­men­tów. Aby speł­nić ich ocze­ki­wa­nia, fir­my re­zy­gnu­ją z jed­no­ra­zo­wych ak­ce­so­riów i wrę­cza­ją kon­tra­hen­tom upo­min­ki z na­tu­ral­nych materiałów.…

Kwiaty do biura

Zde­cy­do­wa­na więk­szość cza­su prze­cięt­ne­go czło­wie­ka spę­dzo­na jest na co­dzien­nych obo­wiąz­kach. W tym za­pew­ne naj­bar­dziej cza­so­chłon­nym obo­wiąz­kiem każ­dej oso­by jest pra­ca. Prze­cięt­nie każ­dy spę­dza w…

Ucieczka zdolnych – 7 grzechów głównych [Artykuł]

Naj­zdol­niej­sza mło­dzież wy­jeż­dża i bez wąt­pie­nia ma­my z tym pro­blem. We­dług Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Za­rzą­dza­nia Ka­dra­mi, 46% mło­dych Po­la­ków de­kla­ru­je emi­gra­cję po za­koń­cze­niu stu­diów. Powody…

Maseczki antywirusowe z nadrukiem

Ma­secz­ki an­ty­wi­ru­so­we z na­dru­kiem są to pro­duk­ty, któ­re z pew­no­ścią za­le­ją w naj­bliż­szym cza­sie świa­to­wy ry­nek. Nic w tym dziw­ne­go, po­nie­waż wszel­kie środ­ki ochrony…

Zero Waste – ekologiczna konsumpcja

Trend ze­ro wa­ste do­ty­czy roz­waż­ne­go, świa­do­me­go ku­po­wa­nia to­wa­rów, by ge­ne­ro­wać jak naj­mniej od­pa­dów, ta­kich jak np pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia, zbęd­ne wy­peł­nia­cze pu­de­łek, prze­ter­mi­no­wa­ne je­dze­nie. Klienci…

Eko gadżety ekologiczne

Zwra­ca­my co­raz więk­szą uwa­gę na przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku pod ką­tem eko­lo­gii. Ta­ki stan rze­czy zwią­za­ny jest z ka­ta­stro­ficz­ny­mi do­nie­sie­nia­mi o zmia­nach kli­ma­tycz­nych na całym…

Firmowa odzież reklamowa z własnym nadrukiem logo

Kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku fir­my przez za­kup odzie­ży z na­dru­kiem. Fir­ma, aby się wy­róż­nić, mu­si pro­wa­dzić dzia­ła­nia po­pra­wia­ją­ce jej wi­ze­ru­nek oraz uła­twia­ją­ce lo­ko­wa­nie lo­go lub ha­seł reklamowych…

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?

Ga­dże­ty re­kla­mo­we są jed­ną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sku­tecz­nych form re­kla­my. We­dług ba­dań z 2015 ro­ku, 85% wła­ści­cie­li firm i mar­ke­tin­gow­ców re­gu­lar­nie zamawia…