Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we to po­tęż­ne na­rzę­dzie wy­wie­ra­nia wpły­wu na klien­tów. Tym­cza­sem wie­lu mar­ke­te­rów trak­tu­je go ja­ko „ni­ce to ha­ve”. Po­sta­no­wi­łem po­ka­zać Wam drze­mią­cy po­ten­cjał sprze­da­żo­wy ga­dże­tu.  Bran­ża re­kla­mo­wa chęt­nie pod­glą­da i war­to się in­spi­ro­wać i ad­op­to­wać do wła­snych po­trzeb do­stęp­ne ory­gi­nal­ne po­my­sły i roz­wią­za­nia.

Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?
1 miesiąc temu

Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Ży­cie we współ­cze­snym świe­cie, peł­ne gwa­ru, ru­chu, cią­gle no­wych pro­ble­mów, spra­wia, że stres to­wa­rzy­szy więk­szo­ści z nas na co dzień. A jak wie­my, nie jest to do­bre dla zdro­wia. Prze­dłu­ża­ją­ce …
Wię­cej

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.
2 lata temu

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.

Przez  •  MARKETING

Czy moż­na mo­ty­wo­wać pra­cow­ni­ków za po­mo­cą ga­dże­tów re­kla­mo­wych? 27 kwiet­nia 2017 ro­ku w go­ścin­nych sa­lach szcze­ciń­skie­go Ra­dis­son BLU od­by­ła się kon­fe­ren­cja HR & Bu­si­ness Trends or­ga­ni­zo­wa­na przez Klub Wie­dzy. Pod­czas krót­kiej pre­zen­ta­cji mia­łem …
Wię­cej

Dlaczego warto zamawiać gadżety odblaskowe i odblaski?
3 lata temu

Dlaczego warto zamawiać gadżety odblaskowe i odblaski?

Przez  •  MARKETING

Re­kla­mo­we ga­dże­ty dla klien­tów nie mu­szą być tyl­ko ak­ce­so­ria­mi biu­ro­wy­mi. Po­za dłu­go­pi­sa­mi, no­te­sa­mi, wi­zy­tow­ni­ka­mi czy ka­len­da­rza­mi z lo­go przed­się­bior­cy wy­ko­rzy­stu­ją rów­nież za­baw­ki i przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku. Do sku­tecz­ne­go mar­ke­tin­gu war­to …
Wię­cej

Dlaczego warto zamawiać długopisy reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Dlaczego warto zamawiać długopisy reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we to nie­zbęd­ny ele­ment pro­mo­cyj­ny, któ­ry uży­ty w spo­sób umie­jęt­ny, wpły­wa po­zy­tyw­nie na wi­ze­ru­nek przed­się­bior­stwa. Dzie­je się tak z wie­lu przy­czyn. War­to wziąć pod uwa­gę cho­ciaż­by ta­ki ta­ni, po­wszech­ny …
Wię­cej

Czy warto zamawiać kominy reklamowe z nadrukiem?

W ostat­nich la­tach, tra­dy­cyj­ne sza­le na szy­ję zo­sta­ły za­stą­pio­ne przez o wie­le wy­god­niej­sze ko­mi­ny.

Prak­tycz­ne ko­mi­ny – no­wo­cze­sny ele­ment ubio­ru

Ko­mi­ny peł­nią ro­lę gol­fa przy­jem­nie otu­la­ją­ce­go szy­ję, a w za­leż­no­ści od dłu­go­ści …
Wię­cej

Czy warto zamawiać notesy i notatniki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Wszel­kie­go ro­dza­ju ze­szy­ty, no­tat­ni­ki i no­te­sy nie bez po­wo­du są (za­raz obok dłu­go­pi­sów) naj­czę­ściej wy­bie­ra­ny­mi ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Przy­da­ją się nie tyl­ko pod­czas waż­nych spo­tkań, szko­leń, kur­sów czy kon­fe­ren­cji, ale rów­nież w ży­ciu …
Wię­cej

Czy warto zamawiać zegary reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Czy warto zamawiać zegary reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Mi­mo, że w ży­ciu co­dzien­nym do­mi­nu­je dziś elek­tro­ni­ka, a więk­szość lu­dzi spo­glą­da na te­le­fon ko­mór­ko­wy lub smart­fon, że­by spraw­dzić go­dzi­nę, war­to po­my­śleć o ze­ga­rze ścien­nym ja­ko no­śni­ku in­for­ma­cji. Ze­ga­ry ścien­ne wciąż są ele­men­tem …
Wię­cej

Czy warto zamawiać pedrive reklamowy z nadrukiem?
3 lata temu

Czy warto zamawiać pedrive reklamowy z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

W cza­sach, kie­dy kom­pu­te­ry – za­rów­no sta­cjo­nar­ne, jak i prze­no­śne – są czymś nor­mal­nym w każ­dym do­mu, pen­dri­ve jest naj­chęt­niej uży­wa­nym no­śni­kiem da­nych. Po­zwa­la szyb­ko i ła­two prze­no­sić róż­ne ma­te­ria­ły mię­dzy kom­pu­te­ra­mi. Jest …
Wię­cej

Jak funkcjonuje odzież reklamowa z nadrukiem?
3 lata temu

Jak funkcjonuje odzież reklamowa z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Ubra­nia to­wa­rzy­szą nam na co dzień. Róż­ne oka­zje wy­ma­ga­ją od­po­wied­nie­go ich do­bo­ru. Ubra­nia ku­pu­ją więc wszy­scy. War­to wy­ko­rzy­stać to w dzia­łal­no­ści mar­ke­tin­go­wej i pro­mo­cyj­nej. Na ubra­niach ła­two dziś umie­ścić zdję­cia, gra­fi­ki, czy …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?
3 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?

Przez  •  MARKETING

Gdy już wy­ko­rzy­sta­li­śmy więk­szość po­my­słów na pre­zen­ty dla na­szych klien­tów, pra­cow­ni­ków i part­ne­rów biz­ne­so­wych, war­to po­my­śleć o no­wo­cze­snych ga­dże­tach, któ­re mo­gą pod­kre­ślić pre­stiż na­szej mar­ki i ocie­plić wi­ze­ru­nek fir­my. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le od­po­wie­my na …
Wię­cej