Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki

Ciekawostki

Najlepsze apartamenty w korzystnej cenie

Jed­nym z cie­kaw­szych miast Pol­ski, zde­cy­do­wa­nie jest Szcze­cin. To wy­jąt­ko­we mia­sto, po­ło­żo­ne w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim. Mia­sto to jest bar­dzo du­że i nie­ustan­nie się rozwija,…

Kwiaty do biura

Zde­cy­do­wa­na więk­szość cza­su prze­cięt­ne­go czło­wie­ka spę­dzo­na jest na co­dzien­nych obo­wiąz­kach. W tym za­pew­ne naj­bar­dziej cza­so­chłon­nym obo­wiąz­kiem każ­dej oso­by jest pra­ca. Prze­cięt­nie każ­dy spę­dza w…

Ucieczka zdolnych – 7 grzechów głównych [Artykuł]

Naj­zdol­niej­sza mło­dzież wy­jeż­dża i bez wąt­pie­nia ma­my z tym pro­blem. We­dług Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Za­rzą­dza­nia Ka­dra­mi, 46% mło­dych Po­la­ków de­kla­ru­je emi­gra­cję po za­koń­cze­niu stu­diów. Powody…

Reklama dźwignią Regionu

Przy­ku­rzo­na bran­ża re­kla­mo­wa na Po­mo­rzu Za­chod­nim prze­ży­wa dru­gą mło­dość. Cza­sy sier­mięż­nych re­klam, sza­blo­no­wych stron in­ter­ne­to­wych, wy­du­ma­nych tek­stów ko­mer­cyj­nych oraz tan­det­nych, po­wie­la­nych ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych wreszcie…

Marketing narracyjny

BY ADMIN  •  7 LAT AGO  •  PUBLIKACJE Wie­cie coś o mar­ke­tin­gu nar­ra­cyj­nym? Je­że­li nie, to do­sko­na­ły mo­ment, że­by zgłę­bić zagadnienie.Przeczytajcie jak fir­my pod­stęp­nie do­bie­ra­ją się nam do ser­ca… Autorem…

Klient z pokolenia Y

Geo­r­ge Or­well po­wie­dział kie­dyś, że każ­de po­ko­le­nie wy­obra­ża so­bie, że jest in­te­li­gent­niej­sze od po­przed­nie­go i mą­drzej­sze od te­go, któ­re po nim na­stą­pi. Mię­dzy generacjami…

Reklamowi, czyli Kreatywni

Re­kla­mo­wi, czy­li Kre­atyw­ni. Kla­ster kre­atyw­ny – szan­sa dla Szcze­ci­na? W ostat­nich la­tach ob­ser­wu­je się zna­czą­cy wzrost ro­li bran­ży kre­atyw­nej w roz­wo­ju eko­no­micz­nym i spo­łecz­nym. Naj­szyb­ciej rozwijające…

Koopetycja w praktyce – artykuł w ZP5/2012

Kre­atyw­ność z nie­ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią.  Biz­ne­so­wa kre­atyw­ność ozna­cza twór­cze wy­ko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cych wa­run­ków ryn­ko­wych. Te mo­gą być lep­sze lub gor­sze, w za­leż­no­ści cho­ciaż­by od po­zio­mu za­moż­no­ści miasta,…