Jak zor­ga­ni­zo­wać ta­nią kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą?

W dzi­siej­szych cza­sach za wszyst­ko trze­ba już pła­cić, dla­te­go przy­ję­ło się, że wszyst­ko mu­si być dro­gie. Spo­re wy­dat­ki czę­sto spę­dza­ją sen z po­wiek przed­się­bior­com, gdyż to wła­śnie oni mu­szą wy­da­wać swo­je cięż­ko za­ro­bio­ne pie­nią­dze na roz­wój biz­ne­su. Je­śli chcą li­czyć się na ryn­ku, mu­szą in­we­sto­wać w co­raz to now­sze na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we, któ­re za­zwy­czaj nie kosz­tu­ją ma­ło. Gdy­by jed­nak po­my­śle­li chwi­lę dłu­żej, zna­leź­li­by spo­sób na to, by wy­pro­mo­wać swój in­te­res i nie tra­cić wie­lu oszczęd­no­ści.

Do jed­nych z naj­tań­szych na­rzę­dzi mar­ke­tin­go­wych moż­na za­li­czyć bre­lo­ki z na­dru­kiem. Za jed­ną sztu­kę ta­kie­go ga­dże­tu za­pła­ci się mak­sy­mal­nie kil­ka zło­tych, jed­nak je­śli ktoś wo­li wy­dać jesz­cze mniej pie­nię­dzy, mo­że ku­pić po­je­dyn­czy bre­lok za kil­ka­dzie­siąt czy kil­ka­na­ście gro­szy. Ni­ska ce­na ar­ty­ku­łu po­zwa­la na­to­miast na się­gnię­cie po je­go spo­rą ilość. Je­że­li bo­wiem przed­się­bior­ca my­śli o tym, by w swo­jej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej wy­ko­rzy­stać nie­co drob­niej­sze na­rzę­dzia i ak­ce­so­ria, mu­si od ra­zu wy­pro­du­ko­wać ich spo­rą ilość. Na­tu­ral­nie mo­że wy­brać dla fir­my kil­ka od­mian ta­kich pro­duk­tów. Je­że­li uzna, że bre­lo­ki re­kla­mo­we mu nie wy­star­czą, za­wsze ma pra­wo się­gnąć rów­nież po in­ne ar­ty­ku­ły – dłu­go­pi­sy, ma­skot­ki, smy­cze, ko­szul­ki, ka­pe­lu­sze czy coś zu­peł­nie od­mien­ne­go. Nie­któ­re przed­się­bior­stwa wy­spe­cja­li­zo­wa­ły się w pro­jek­to­wa­niu i two­rze­niu fan­ta­stycz­nych oraz, co naj­waż­niej­sze, efek­tyw­nych na­rzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, dla­te­go war­to na­wią­zać z ni­mi kon­takt. To one każ­de­mu klien­to­wi oraz je­go fir­mie za­pro­po­nu­ją coś zu­peł­nie in­ne­go, co świet­nie spra­wi się w kam­pa­nii re­kla­mo­wej.

Nie jest po­wie­dzia­ne, że do­bra oraz sku­tecz­na re­kla­ma mu­si być kosz­tow­na. Na­wet naj­drob­niej­sze i naj­tań­sze bre­lo­ki z na­dru­kiem po­tra­fią przy­cią­gnąć do fir­my no­wych, sta­łych klien­tów, o ile są do­brze wy­ko­rzy­sty­wa­ne. Klucz do suk­ce­su to do­bry plan oraz je­go wła­ści­wa re­ali­za­cja. Je­że­li za­tem przed­się­bior­ca wpad­nie na do­bry po­mysł i wy­ko­na go krok po kro­ku, już wkrót­ce bę­dzie cie­szyć się do­sko­na­le pro­spe­ru­ją­cą dzia­łal­no­ścią.

https://promoshop.pl/pl/breloki-breloczki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

 

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl