Jeśli jeszcze nie masz pomysłu co podarować swoim klientom, a chciałbyś coś im ofiarować w zamian za ich oddanie i lojalność, to zdecydowanie polecam Ci, abyś kupił bombonierki z logo! Takie bombonierki reklamowe są naprawdę świetnym pomysłem na prezent i drobny upominek dla klientów i znajomych. Ja sama jakiś czas temu zakupiłam bombonierki z logo dla swoich klientów i jestem z tego bardzo zadowolona.

Bom­bo­nier­ki z na­dru­kiem nie bę­dą Cię bar­dzo du­żo kosz­to­wa­ły, więc jest to świet­ny po­mysł na drob­ny upo­mi­nek. Sam za­de­cy­du­jesz, ile kon­kret­nie chcesz na nie prze­zna­czyć środ­ków i ja­kiej wiel­ko­ści chciał­byś, aby by­ły i za­mó­wisz je do­pie­ro po do­kład­nej wy­ce­nie przez usłu­go­daw­cę. Ko­lej­nym ar­gu­men­tem, któ­ry po­wi­nien Cię prze­ko­nać, do za­ku­pu bom­bo­nier­ki z lo­go jest to, że sam za­de­cy­du­jesz, jak po­win­na ona wy­glą­dać i co do­kład­nie bę­dzie wid­nia­ło na jej ety­kiet­ce. Ta­ka bom­bo­nier­ka re­kla­mo­wa mo­że mieć na­druk z np. lo­go Two­jej fir­my, ja­kimś na­pi­sem, któ­ry Cię in­te­re­su­je czy cie­ka­wym ob­raz­kiem te­ma­tycz­nym. Mo­żesz je stwo­rzyć rów­nież z ja­kieś oka­zji np. bom­bo­nier­ki świą­tecz­ne, któ­re bę­dziesz wrę­czać swo­im klien­tom pod­czas Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Moi klien­ci by­li bar­dzo za­do­wo­le­ni z ta­kie­go drob­ne­go upo­min­ku, któ­ry do­łą­cza­łam im w tam­tym ro­ku pod­czas świąt.
Ko­lej­nym ar­gu­men­tem jest oczy­wi­ście to, że każ­dy z nas uwiel­bia cze­ko­la­dę! Wa­si klien­ci pew­nie rów­nież bar­dzo ją lu­bią i do­ce­nią ta­ki upo­mi­nek. Bom­bo­nier­ki re­kla­mo­we świet­nie się spraw­dzą dla wszyst­kich cze­ko­la­do ho­li­ków. Nikt nie bę­dzie umiał się im oprzeć.
Bom­bo­nier­ki z na­dru­kiem obec­nie moż­na za­mó­wić w co­raz to więk­szej ilo­ści firm i na pew­no znaj­dzie­cie ta­ką, któ­ra zre­ali­zu­je Was po­mysł. Oso­by, któ­re tam pra­cu­ją, za­pew­ne rów­nież Wam po­mo­gą i stwo­rzą pro­jekt, ja­ki chcie­li­by­ście, aby wid­niał na Wa­szej bom­bo­nier­ce z lo­go.
Ja za­ma­wia­łam je w tam­tym ro­ku i w tym rów­nież pla­nu­je to uczy­nić. Każ­dy z mo­ich klien­tów bar­dzo do­ce­nił ta­ki upo­mi­nek, a bom­bo­nier­ki z na­dru­kiem zro­bi­ły praw­dzi­wą fu­ro­rę. Są na­praw­dę świet­ne i bar­dzo po­my­sło­we.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl