Spon­so­ro­wa­nie spor­tu i uży­wa­nie odzie­ży re­kla­mo­wej.

Sport uła­twia szyb­ką pro­mo­cję dzia­łań fir­my. Du­ża licz­ba od­bior­ców wy­da­rzeń spor­to­wych uła­twia z two­rze­niem spój­ne­go prze­ka­zu re­kla­mo­we­go. War­to jed­nak pla­no­wać pro­mo­cję w kil­ku płasz­czy­znach i do­pa­so­wać do te­go odzież pro­mo­cyj­ną.

Odzież z na­dru­kiem na­zwy spon­so­ra

Głów­nym za­da­niem pro­mo­cji spor­tu jest po­wią­za­nie okre­ślo­nych za­wod­ni­ków z mar­ką lub lo­giem fir­my spon­so­ru­ją­cej klub. Moż­na do­dat­ko­wo wy­ma­gać, aby uży­wa­ne by­ły blu­zy re­kla­mo­we pod­czas tre­nin­gów i spo­tkań z me­dia­mi. To pro­sty spo­sób, aby umiesz­czać znak fir­mo­wy w wi­docz­nym miej­scu. W za­leż­no­ści od umo­wy ko­lo­ry­sty­ka mo­że na­wią­zy­wać do tej uży­wa­nej do tej po­ry przez klub spor­to­wy.

Odzież dla ki­bi­ców, czy­li gru­py do­ce­lo­wej

Do­brze jest prze­wi­dzieć, aby rów­nież wi­dzo­wie mo­gli otrzy­mać ta­ką odzież. Blu­zy z lo­go, któ­re ubio­rą pod­czas do­pin­gu na za­wo­dach spor­to­wych, bę­dą wi­docz­ne pod­czas trans­mi­sji te­le­wi­zyj­nych. Na ta­kich przed­mio­tach pro­mo­cyj­nych war­to rów­nież umie­ścić zna­ki grup, ja­kie za­wią­zu­ją ki­bi­ce. W ten spo­sób bę­dzie moż­na zwięk­szyć po­zy­tyw­ny od­biór ta­kich prze­ka­zy­wa­nych ga­dże­tów pro­mo­cyj­nych.

Pro­mo­cja we­wnętrz­na na po­trze­by mo­ty­wa­cji

Nie moż­na za­po­mnieć o pra­cow­ni­kach, któ­rzy czę­sto tez ma­ją gra­ti­sy w po­sta­ci dar­mo­wych bi­le­tów. W tym wy­pad­ku blu­zy z lo­go fir­my mo­gą być stwo­rzo­ne na wy­jaz­dy pra­cow­ni­cze w ce­lu do­pin­go­wa­nia dru­ży­ny spor­to­wej. Dzię­ki te­mu fir­ma mo­że zwięk­szyć wy­daj­ność pra­cy, po­nie­waż na­stę­pu­je in­te­gra­cja ze­spo­łu. Tak wy­da­ne środ­ki na pro­mo­cje bę­dą dzia­ły za­rów­no na oto­cze­nie, jak i na struk­tu­rę dzia­łań fir­my przez zwięk­sze­nie za­an­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl