Gadżety reklamowe - Katalog Blue Collection

Ga­dże­ty re­kla­mo­we – Ka­ta­log Blue Col­lec­tion

Blue Col­lec­tion to ka­ta­log pol­skie­go do­staw­cy z Wiel­ko­pol­ski, co ozna­cza, że ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we są osią­gal­ne szyb­ko ze wzglę­du na lo­kal­ny ma­ga­zyn ga­dże­tów. Do­sta­wa na te­re­nie ca­łe­go kra­ju w jest re­al­zi­wa­na w cią­gu 24-go­dzi­nin. Ka­ta­log ma dwie se­zo­no­we edy­cje w cią­gu ro­ku: na po­cząt­ku oraz na Świę­ta. Blue Col­lec­tion to 15-let­nie do­świad­cze­nie i wła­sny im­port z Azji, gdzie mo­zna zre­al­zi­wać in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia pro­duk­cyj­ne. Wa­chlarz asor­ty­men­tów jest bar­dzo sze­ro­ki – w au­tor­skim ka­ta­lo­gu ofer­ta po­dzie­lo­na jest na 8 pod­sta­wo­wych ka­te­go­rii: biu­ro i pra­ca, do pi­sa­nia, dom i czas wol­ny, na­rzę­dzia i la­tar­ki, pa­mię­ci USB, sport i za­ba­wa, tek­sty­lia, w po­dró­ży. Do­dat­ko­wo BLUE COLLECTION po­sia­da dość skrom­ną ko­lek­cję pre­mium, za­wie­ra­ją­cą bre­lo­ki, skrzyn­ki na wi­no, sta­cje po­go­do­we, ukła­dan­ki lo­gicz­ne i ze­sta­wy gier. Pro­duk­ty BC ła­two roz­po­znać po 5-cio cy­fro­wym sym­bo­lu, któ­ry mo­że być my­lo­ny z ka­ta­lo­giem Pro­mo­tio­nal Pro­ducts in Lo­ok 2015.

Katalog Blue Colection online

Ka­ta­log Blue Co­lec­tion on­li­ne

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl