Pro­mo­cja fir­my jest rze­czą, któ­ra gra ro­lę zde­cy­do­wa­nie nie­ba­ga­tel­ną. Ro­bi to każ­dy i wszy­scy prze­ści­ga­ją się w spo­so­bach, jak zro­bić to le­piej i sku­tecz­niej. Jak wy­bić się spo­śród in­nych? In­nych jest prze­cież wie­lu, bar­dzo wie­lu i nie oszu­kuj­my się, wie­lu z nich jest in­te­li­gent­niej­szych od nas. Co z tym zro­bić? Cóż, naj­le­piej po­dejść do spra­wy na spo­sób kre­atyw­ny i ba­nal­ny. Bądź­my w czymś pierw­si!

W ja­ki spo­sób umiesz­czać re­kla­mę i gdzie? Cóż, każ­dy z nas zna już re­kla­my lo­ko­wa­ne wzdłuż dro­gi, ma pew­nie z dzie­sięć re­kla­mo­wych dłu­go­pi­sów i grze­cho­czą­cych bre­locz­ków. Cza­sa­mi moż­na ro­ze­grać to nie­co ina­czej. Za­sta­nów­my się, kim bę­dzie gru­pa od­bior­ców na­sze­go pro­duk­tu i z cze­go mo­gą oni naj­czę­ściej ko­rzy­stać. Je­że­li pro­du­ku­je­my od­żyw­ki dla spor­tow­ców, odzież dla ko­la­rzy al­bo in­ne te­go ty­pu ak­ce­so­ria, czymś, co po­zwo­li nam się wy­bić i po­ka­zać mo­gą być bi­do­ny z na­dru­kiem. Prze­cież każ­dy ze spor­tow­ców mu­si pić, praw­da? Więk­szość po­sia­da bi­do­ny, któ­re no­szo­ne są w róż­ne miej­sca każ­de­go dnia. Do ta­kie­go bi­do­nu na­le­wa się wo­dy na wy­pra­wy i prze­jażdż­ki ro­we­ro­we, z nich wy­pi­ja się od­żyw­ki spor­to­we, któ­re za­wcza­su na­le­ży przy­rzą­dzić. Je­że­li na ta­kim bi­do­nie umie­ści­my lo­go fir­my, bę­dzie ono wi­docz­ne non stop i dla wie­lu osób. Przede wszyst­kim bę­dą za­wsze pod rę­ką. Je­że­li na­pis al­bo lo­go bę­dzie wy­ko­na­ne z in­ne­go ma­te­ria­łu, prze­mó­wi nie tyl­ko do zmy­słu wzro­ku, ale i do­ty­ku, co mo­że mieć nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie.

Rów­nież na in­nych pro­duk­tach dla spor­tow­ców mo­że­my lo­ko­wać na­szą re­kla­mę, bi­do­ny re­kla­mo­we nie są je­dy­nym spo­so­bem na to, że­by się po­ka­zać i po­zo­stać w pa­mię­ci. Ni­ko­go już nie dzi­wią pił­ki z na­dru­ka­mi, za­pal­nicz­ki i in­ne. Tak na­praw­dę re­kla­mę mo­że­my umie­ścić w każ­dym miej­scu, któ­re tyl­ko w ja­kiś spo­sób bę­dzie wi­docz­ne i wy­eks­po­no­wa­ne – nie­waż­ne czy w ska­li mi­kro czy ma­kro. Waż­ne je­dy­nie, aby lo­go zo­sta­ło zro­bio­ne w spo­sób kre­atyw­ny – war­to za­trud­nić do­bre­go gra­fi­ka, któ­ry zaj­mie się tym raz a po­rząd­nie. Na­zwa na­szej fir­my mu­si być chwy­tli­wa i ła­twa do za­pa­mię­ta­nia. Wte­dy suk­ces gwa­ran­to­wa­ny.

https://promoshop.pl/bidony-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl