Ba­lo­ny re­kla­mo­we

Co­raz czę­ściej mu­si­my zma­gać się z trud­no­ścią zor­ga­ni­zo­wa­nia wie­lu wy­da­rzeń. Wy­ni­ka to z róż­nych kwe­stii, na przy­kład ta­kich, że pra­cu­je­my w fir­mie, w któ­rej je­ste­śmy od­po­wie­dzial­ni, za or­ga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji lub tar­gów bran­żo­wych. Zda­rza się, że pod­czas im­pre­zy nie­spo­dzia­nek lub na­szych uro­dzin za­pra­sza­my gro­no go­ści, któ­re chce­my jak naj­le­piej przy­wi­tać, dla­te­go dba­my o każ­dy szcze­gół umoż­li­wia­ją­cy uroz­ma­ice­nie na­szej im­pre­zy. Co po­win­no zna­leźć się na każ­dej im­pre­zie? W ja­ki spo­sób za­dbać o ude­ko­ro­wa­nie sa­li? Od­po­wie­dzi na te i in­ne py­ta­nia znaj­dzie­cie w po­niż­szym ar­ty­ku­le, któ­ry spe­cjal­nie dla was przy­go­to­wa­li­śmy.

W pierw­szej ko­lej­no­ści mu­sisz okre­ślić czy ta­ka im­pre­za od­by­wa się w ple­ne­rze, czy mo­że w po­miesz­cze­niu za­mknię­tym. Jest to bar­dzo waż­ne, po­nie­waż je­że­li or­ga­ni­zu­je­my ja­kieś wy­da­rze­nia, w szcze­gól­no­ści są to tar­gi bran­żo­we i od­by­wa­ją się one na wol­nym po­wie­trzu, wów­czas mu­si­my do­dat­ko­wo za­mó­wić od­po­wied­ni na­miot oraz bar­dzo czę­sto pod­ło­gi drew­nia­ne, któ­re wy­naj­mu­je­my pod­czas ta­kich uro­czy­sto­ści.

Są jed­nak rze­czy uni­wer­sal­ne, któ­re mu­szą zna­leźć się na każ­dej im­pre­zie, szcze­gól­nie re­kla­mo­wej bez wzglę­du na to, gdzie, kie­dy i jak ją or­ga­ni­zu­je­my. Do ta­kich przed­mio­tów z pew­no­ścią za­li­czy­my ba­lo­ny re­kla­mo­we, po­nie­waż w za­baw­ny spo­sób mo­gą uroz­ma­icić na­sze sta­no­wi­sko, do­dat­ko­wo od­po­wied­nie ho­stes­sy, mo­gą roz­da­wać je go­ściom. Ba­lo­ny z na­dru­kiem, da­ją moż­li­wość sper­so­na­li­zo­wa­nia te­go pro­duk­tu pod sie­bie, więc z pew­no­ścią mo­że za­wie­rać, na przy­kład lo­go Two­jej fir­my lub ha­sło re­kla­mo­we.

Ko­lej­ną pro­po­zy­cją i obo­wiąz­ko­wą po­zy­cją są ba­ne­ry re­kla­mo­we, któ­re po­zwo­lą ja­sno opi­sać na­sze sta­no­wi­sko al­bo stan­dy, któ­re na­kie­ru­ją, gdzie je­ste­śmy. Zwróć rów­nież uwa­gę na za­pro­sze­nia dla go­ści lub uczest­ni­ków da­ne­go wy­da­rze­nia. Je­że­li jest to event fir­mo­wy ko­niecz­nie, za­dbaj oo ma­te­ria­ły re­kla­mo­we w po­sta­ci: ulo­tek ka­ta­lo­gów oraz in­nych ga­dże­tów, któ­re mo­gą do­stać Twoi po­ten­cjal­ni klien­ci.

Po­sta­raj się nadać wy­da­rze­niu od­po­wied­ni kli­mat tak, aby je­go uczest­ni­cy za­pa­mię­ta­li je, jak naj­dłu­żej.

https://promoshop.pl/balony-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl