Jak za­ma­wiać ba­lo­ny re­kla­mo­we?

Ba­lo­ny re­kla­mo­we to nie­zbęd­ne wy­po­sa­że­nie każ­de­go fe­sty­nu, uro­czy­sto­ści, im­pre­zy i tar­gów.

Przy­da­ją się pod­czas de­gu­sta­cji i pre­zen­ta­cji ma­rek. 

La­tek­so­we ba­lo­ny re­kla­mo­we z na­dru­kiem są ta­nie i sku­tecz­ne. Przy­cią­ga­ją wzrok na im­pre­zach ma­so­wych, cie­szą naj­młod­szych, są ak­cep­to­wa­ne, lu­bia­ne i do­brze się ko­ja­rzą. Ża­den ro­dzic nie od­mó­wi wrę­cze­nia je­go dziec­ku ba­lo­ni­ka re­kla­mo­we­go. To zu­peł­nie ina­czej niż przy wrę­cza­niu np.: ulo­tek.

Wę­drów­ka z na­dru­ko­wa­nym ba­lo­ni­kiem przez te­ren im­pre­zy, a póź­niej przez mia­sto, w dro­dze do do­mu, to ko­lej­na szan­sa na emi­sję na­dru­ko­wa­nej re­kla­my. Krąg osób, do któ­rych tra­fia re­kla­ma jest przez to znacz­nie szer­szy.

Oto kil­ka rad przy za­ma­wia­niu ba­lo­ni­ków re­kla­mo­wych:

1. Pa­mię­taj o pa­tycz­kach i za­tycz­kach. Cza­sy wią­za­nia ba­lo­ni­ków na sznu­rek już daw­no mi­nę­ły. Je­śli chcesz wrę­czać ba­lo­ni­ki pod­czas im­pre­zy ma­so­wej, mu­sisz za­mó­wić rów­nież pa­tycz­ki.

2. Za­po­mnij o na­dmu­chi­wa­niu ba­lo­ni­ków za po­mo­cą płuc, je­śli jest ich wię­cej niż kil­ka­dzie­siąt na oso­bę. Je­śli chcesz pod­czas im­pre­zy na­dmu­chać kil­ka­set ba­lo­ni­ków, wy­po­życz pomp­kę – pój­dzie ła­two i szyb­ko.

3. Śred­ni­cę na­dmu­cha­nych ba­lo­ni­ków mie­rzy się w ca­lach. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne śred­ni­ce to 12″, 14″ i 16″. Śred­ni­ca ba­lo­ni­ków wpły­wa na ich ce­nę.

4. Wy­bierz od­po­wied­ni ro­dzaj ba­lo­ni­ków re­kla­mo­wych: pa­ste­lo­we (naj­czę­ściej spo­ty­ka­nie – roz­mia­ry 11″, 12″, 14″), me­ta­licz­ne (me­ta­licz­ny po­łysk – roz­mia­ry 12″ i 14″) al­bo cry­stal (pół­prze­źro­czy­ste – roz­mia­ry 12″ i 14″)

5. W przy­pad­ku za­ma­wia­nia ba­lo­ni­ków z he­lem, oprócz bu­tli z ga­zem trze­ba pa­mię­tać o tym, by ba­lo­ni­ki by­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne tzw „hi­gh­flo­ato­wa­ne”, dzię­ki cze­mu hel nie uciek­nie przez mi­kro­po­ry la­tek­su, z któ­re­go jest wy­ko­na­ny ba­lo­nik.

5. Na­dru­ki na ba­lo­nach są wy­ko­ny­wa­ne za po­mo­cą dwóch tech­nik na­dru­ku: si­to­dru­ku (na­druk do czte­rech ko­lo­rów z jed­nej lub dwóch stron, du­ża wy­ra­zi­stość, wyż­sza ce­na) oraz of­f­se­tu (na­druk do trzech ko­lo­rów z jed­nej lub dwóch stron ba­lo­ni­ka, mniej wy­ra­zi­sty i tań­szy).

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl