Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Wnio­ski z ba­da­nia ryn­ku ga­dże­tów i upo­min­ków reklamowych

Wnioski z badania rynku gadżetów i upominków reklamowych

Gadżety reklamowe doczekały się wreszcie profesjonalnych badań rynkowych, które przeprowadziła pracownia badawcza Ipsos na zlecenie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Wnioski z tych badań wpraedzie nie zaskaują, acz poszerzają spojrzenie na ten dosyć hermetyczny i wbrew pozorom odtwórczy segment rynku reklamowego.

Z opracowania wynika, że funkcje narzędzi budujących wizerunek marki, często przypisywane są właśnie gadżetom reklamowym. To one trafiają do klienta i sprawiają, że firma staje się rozpoznawalna, ale co najważniejsze, zapamiętana. Stąd wniosek, że warto analizować ogólną rolę upominków reklamowych w firmie. To w jaki sposób działają na klienta, jak je postrzegamy i w jaki sposób możemy kreować nimi wizerunek naszej marki. Analizy, które tworzy się właśnie pod „rynek gadżeciarski” pokazują wiele wskazówek, tego co jest na „topie”, oraz najważniejsze, budowania relacji z klientem.

Ra­port stwier­dza, że upo­min­ki re­kla­mo­we są nie­odzow­nym ele­men­tem je­że­li cho­dzi o stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą. Spraw­dza­ją się przy bu­do­wa­niu wi­ze­run­ku mar­ki, jej pro­mo­cji, oraz bę­dąc za­pa­mię­ty­wa­ną wi­zy­tów­ką. Uwa­ża się, że upo­min­ki nie­za­leż­nie od da­nej oka­zji sta­no­wi ą mi­ły gest w kie­run­ku od­bior­cy (po­ten­cjal­ne­go klien­ta, part­ne­ra czy pra­cow­ni­ka). Ce­chy na któ­re kła­dzie się naj­więk­szy na­cisk przy do­bo­rze ga­dże­tów upo­min­ko­wych są przede wszyst­kim : funk­cjo­nal­ność (jest to istot­ne cho­ciaż­by dla­te­go, że upo­mi­nek ten bę­dzie w cią­głym użyt­ku przez co zo­sta­nie z od­bior­cą na dłu­żej), ja­kość wy­ko­na­nia ( wpły­wa to na wi­ze­ru­nek fir­my, im le­piej wy­ko­na­ny ga­dżet, tym lep­sza oce­na i wzrost za­ufa­nia do firmy).

Co na­to­miast wy­pa­da naj­go­rzej ? Uni­kal­ność (co­raz mniej ory­gi­nal­nych po­my­słów na upo­min­ki re­kla­mo­we). Aby ta­ki upo­mi­nek speł­niał się w swej ro­li mu­si być uży­tecz­ny, ina­czej wy­lą­du­je naj­pro­ściej rzecz uj­mu­jąc, w śmiet­ni­ku. A te­go nie chce­my. Je­śli jed­nak ga­dżet re­kla­mo­wy nie speł­nia wy­żej wy­mie­nio­nych wa­run­ków od­bior­ca po­rzu­ca go, wte­dy nie je­ste­śmy w sta­nie na nie­go wpły­nąć, gdyż już zo­sta­je­my rzu­ce­ni w za­po­mnie­nie. Klien­ci w głów­nej mie­rze ocze­ku­ją od nas, że za­sko­czy­my ich ga­dże­tem mul­ti­funk­cjo­nal­nym, łą­czą­cym kil­ka prak­tycz­nych cech na raz. Dzię­ki te­mu klient jest w sta­nie po­wie­dzieć „ Ten ga­dżet speł­nia mo­je wszel­kie oczekiwania”.

Na po­zy­tyw­ny od­biór ta­kie­go upo­min­ku wpły­wa tak­że nie­ba­nal­ny de­sign. Od­bior­ca ce­ni so­bie do­brą i pew­ną ja­kość wy­ko­na­nia oraz wi­zu­al­ne aspek­ty, któ­re po pro­stu cie­szą oko. Su­mu­jąc te wszyst­kie ce­chy otrzy­mu­je­my upo­mi­nek re­kla­mo­wy war­ty za­in­te­re­so­wa­nia, prak­tycz­ny, ory­gi­nal­ny, łą­czą­cy cie­ka­wy de­sign z prze­ka­zem. Dzię­ki te­mu od­bior­ca czu­je się wy­jąt­ko­wy i do­ce­nio­ny przez darczyńcę.

Ana­li­zu­jąc da­lej upo­min­ki re­kla­mo­we do­cho­dzi­my do pew­ne­go cie­ka­we­go zja­wi­ska. Otóż, oka­zu­je się, że w wy­ko­rzy­sty­wa­niu upo­min­ków, ja­ko na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we­go, przo­du­ją ma­łe i śred­nie fir­my. Fir­my z te­go pu­ła­pu chcą być za­uwa­żo­ne i do­ce­nio­ne, dla­te­go też de­cy­du­ją się na pro­mo­wa­nie swo­jej mar­ki po­przez wrę­cza­nie upo­min­ków na róż­ne oka­zje. Dla ma­łych firm ta­kie upo­min­ki są świet­ną for­mą ko­mu­ni­ka­cji po­mię­dzy fir­mą a klien­tem. Fir­my te naj­czę­ściej wy­bie­ra­ją ga­dże­ty funk­cjo­nal­ne i ra­czej ma­so­we, np. zna­ne już nam dłu­go­pi­sy, kub­ki, no­te­sy…. Sa­mo wrę­cze­nie upo­min­ku re­kla­mo­we­go, bu­du­je na­szą po­zy­cję na tle kon­ku­ren­cji. Je­ste­śmy w sta­nie bu­do­wać i umac­niać swój wi­ze­ru­nek, jed­no­cze­śnie za­pa­dać w pa­mięć na­szym klien­tom. W du­żych fir­mach dzia­ła to nie­co ina­czej. Tam upo­min­ki re­kla­mo­we są już sta­łą, pod­sta­wo­wą czę­ścią stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Du­że fir­my, pod­czas or­ga­ni­zo­wa­nia więk­szych even­tów, ma­ją wręcz obo­wią­zek za­pew­nić ga­dże­ty upo­min­ko­we dla swo­ich od­bior­ców. Nie­za­pew­nie­nie ich skut­ko­wa­ło­by po­gor­sze­niem ogól­ne­go po­strze­ga­nia fir­my ja­ko rze­tel­nej i umiej­sco­wio­nej na wy­so­kiej pozycji.

Je­że­li cho­dzi o trzy naj­istot­niej­sze funk­cje, któ­re upo­mi­nek re­kla­mo­wy mu­si speł­niać a są to : bu­do­wa­nie re­la­cji z klien­ta­mi, bu­do­wa­nie zna­jo­mo­ści mar­ki oraz kre­owa­nie swo­je­go wi­ze­run­ku. Do wzmac­nia­nia swo­jej po­zy­cji na ryn­ku, po­przez ga­dże­ty re­kla­mo­we, przy­da się od­po­wied­ni do­bór upo­min­ku do oka­zji na któ­rej bę­dzie wręczany.

A co z kwe­stią upo­min­ków dla pra­cow­ni­ków? Roz­wiej­my wszel­kie za­py­ta­nia. Pra­cow­nik otrzy­mu­ją­cy upo­min­ki od fir­my, są przy­zwy­cza­je­ni do te­go, że to co otrzy­mu­ją po pro­stu słu­ży im ja­ko prak­tycz­ny ga­dżet do biu­ra. Dla­te­go nie trak­tu­ją te­go ja­ko upo­min­ku. Je­że­li cho­dzi o ga­dże­ty biu­ro­we z lo­go­ty­pem fir­my, au­to­ma­tycz­nie wzbu­dza to sza­cu­nek i pod­bu­do­wu­je ka­drę pra­cow­ni­czą. Naj­bar­dziej sper­so­na­li­zo­wa­nym upo­min­kiem jest ten, któ­ry pra­cow­nik otrzy­mu­je na wszel­kie­go ro­dza­ju ju­bi­le­uszach czy też świąt. Oka­zu­je się, że ga­dże­ty użyt­ko­we naj­le­piej spraw­dza­ją się na wszel­kie­go ro­dza­ju ga­lach, tar­gach, kon­fe­ren­cjach. Wte­dy ma­my pew­ność, że więk­sza licz­ba od­bior­ców otrzy­ma nasz upo­mi­nek re­kla­mo­wy, a co za tym idzie, po­przez funk­cjo­nal­ność ga­dże­tu na­sza mar­ka zo­sta­nie za­pa­mię­ta­na. Na­to­miast ga­dże­ty bar­dziej de­si­gner­skie od­naj­dą się na wszel­kie­go ro­dza­ju im­pre­zach ma­so­wych, czy też uro­czy­sto­ściach. Na więk­sze­go ro­dza­ju uro­czy­sto­ści, oraz ja­ko for­ma po­dzię­ko­wa­nia, spraw­dzą się upo­min­ki re­kla­mo­we z wyż­szej półki.

Przeczytaj koniecznie