Maciej Borowy

Editor in chief

Najnowsze artykuły

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?

Świę­ta nie­od­par­cie ko­ja­rzą się nam z wrę­cza­niem pre­zen­tów, nic więc dziw­ne­go, że ta tra­dy­cja zo­sta­ła za­adap­to­wa­na przez biz­nes do ce­lów mar­ke­tin­go­wych, sprze­da­żo­wych i wi­ze­run­ko­wych. Nie…

Co to jest logo w krzywych?

Czym się róż­ni plik ze skła­dem od bit­ma­py? O co cho­dzi fir­mie re­kla­mo­wej, któ­ra zgła­sza brak od­po­wied­niej gra­fi­ki, po­mi­mo, że logo/grafika zo­sta­ło prze­sła­ne ma­ilem? Skąd mam wie­dzieć co jest skła­dem, a co nie? 

Wzornik Pantone i poprawny odczyt kolorów.

Wzor­nik Pan­to­ne to naj­lep­szy przy­ja­ciel spe­cja­li­sty w bran­ży re­kla­mo­wej i ubez­pie­cze­nie od wie­lu kło­po­tów. Za­tem waż­ne, że­by umieć się nim ob­cho­dzić.  Ko­lo­ry od­gry­wa­ją w branży…

Bezpieczne gadżety odblaskowe

Za­nim za­mó­wi­my ar­ty­ku­ły od­bla­sko­we z na­dru­kiem, mu­si­my so­bie ja­sno od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy cho­dzi nam o oso­bi­ste ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa, któ­re rze­czy­wi­ście po­win­ny chro­nić pieszych…

Problemy z kolorami nadruku

Je­steś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ce­ni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go ob­raz od­bie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Ob­raz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy od­bi­te światło.…

Naprawdę chcecie najtańsze gadżety reklamowe?

Ile­kroć po­ja­wia się w na­szej fir­mie za­py­ta­nie na „naj­tań­sze ga­dże­ty re­kla­mo­we”, przy­po­mi­na mi się pew­na aneg­do­ta.  Otóż astro­nau­ta Ne­il Arm­strong przed swo­ja po­dró­żą na Księ­życ został…

Marketing narracyjny

Wie­cie coś o mar­ke­tin­gu nar­ra­cyj­nym? Je­że­li nie, to do­sko­na­ły mo­ment, że­by zgłę­bić zagadnienie.Przeczytajcie jak fir­my pod­stęp­nie do­bie­ra­ją się nam do ser­ca… Au­to­rem wpi­su jest…

Jak opisać przedmiot zamówienia publicznego? Oto 7 zasad.

Two­rze­nie opi­su przed­mio­tu za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go de­cy­du­je o suk­ce­sie prze­tar­gu. Lub o po­raż­ce. Opis za­war­ty w SIWZ jest ni­czym Bi­blia – obo­wią­zu­je i ko­niec. Je­śli Za­ma­wia­ją­cy po­peł­ni w nim błąd lub za­wrze nie­ści­słość, a Wy­ko­naw­cy nie po­pro­szą o spro­sto­wa­nie (cza­sem ce­lo­wo), to ma­my pro­blem… Wy­ło­nio­ny Wy­ko­naw­ca do­star­czy to, co wprost wy­ni­ka z opi­su, a Za­ma­wia­ją­cy mu­si przy­jąć do­sta­wę i za nią za­pła­cić, nie­za­leż­nie od efek­tu. Opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia to obo­wią­zek Za­ma­wia­ją­ce­go i je­go odpowiedzialność.