Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy
Jak zamawiać smycze reklamowe?
2 lata temu

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Bez wąt­pie­nia smy­cze re­kla­mo­we są jed­nym z naj­czę­ściej ku­po­wa­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Są ta­nie, nie trze­ba ich du­żo za­mó­wić (100 – 200szt.), ale przede wszyst­kim są prak­tycz­nym i wi­docz­nym upo­min­kiem, któ­ry zwra­ca na …
Wię­cej

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?
3 lata temu

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?

Przez  •  SHOWROOM

Świę­ta nie­od­par­cie ko­ja­rzą się nam z wrę­cza­niem pre­zen­tów, nic więc dziw­ne­go, że ta tra­dy­cja zo­sta­ła za­adap­to­wa­na przez biz­nes do ce­lów mar­ke­tin­go­wych, sprze­da­żo­wych i wi­ze­run­ko­wych. Nie ma w tym nic złe­go. Nic tak nie roz­wi­ja (a cza­sem …
Wię­cej

Co to jest logo w krzywych?
3 lata temu

Co to jest logo w krzywych?

Przez  •  PORADNIK, NADRUKI

Jedno z najczęściej zadawanych pytań klientów dotyczy przekazywanych firmie reklamowej materiałów graficznych: w jakiej formie je dostarczyć, by mogły się przydać agencji do stworzenia projektu i potem nadruku? Tu pojawić się może pewna frustracja, ponieważ agencja reklamowa zaczyna zwykle używać słownictwa branżowego, nie zawsze zrozumiałego przez zamawiajacych. Pojęcia takie jak „logo w krzywych”, „w wektorach”, „bitmapa”, itp. nie są w powszechnym użyciu, stąd wymagają krótkiego wytłumaczenia.

Dziś zatem skupię się na podstawowych pojęciach: co to jest logo w krzywych? Czym się różni wersja wektorowa logo (w krzywych) od bitmapy? O co chodzi firmie reklamowej, która zgłasza brak odpowiedniej grafiki, pomimo, że materiał został przesłany e-mailem? „Skąd mam wiedzieć co jest składem, a co nie?”. Zanim wytłumaczę Wam różnicę, najpierw spójrzcie na poniższy rysunek: Więcej

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  PORADNIK

Kub­ki z na­dru­kiem, fi­li­żan­ki re­kla­mo­we to nie­za­stą­pio­ny, prak­tycz­ny ga­dżet, któ­ry przy­da­je się do­słow­nie każ­de­mu i to w wie­lu oka­zjach. 

Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa to­wa­rzy­szy nam co­dzien­nie, gdy pi­je­my ka­wę, her­ba­tę, sok, …
Wię­cej

Gadżety ekologiczne z recyklingu
3 lata temu

Gadżety ekologiczne z recyklingu

Przez  •  OPINIE

Upo­min­ki eko­lo­gicz­ne to te­mat co­raz czę­ściej obec­ny w bran­ży re­kla­mo­wej. Cięż­ko stwier­dzić, czy to tyl­ko mo­da, czy trwa­ły efekt wzro­stu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej na­sze­go spo­łe­czeń­stwa, a ści­ślej – firm i in­sty­tu­cji za­ma­wia­ją­cych …
Wię­cej

Wzornik Pantone i poprawny odczyt kolorów.
3 lata temu

Wzornik Pantone i poprawny odczyt kolorów.

Przez  •  PORADNIK

Wzornik Pantone to najlepszy przyjaciel specjalisty w branży reklamowej i ubezpieczenie od wielu kłopotów. Zatem ważne, żeby umieć się nim obchodzić.  Więcej

Bezpieczne gadżety odblaskowe
3 lata temu

Bezpieczne gadżety odblaskowe

Przez  •  OPINIE

Za­nim za­mó­wi­my ar­ty­ku­ły od­bla­sko­we z na­dru­kiem, mu­si­my so­bie ja­sno od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy cho­dzi nam o oso­bi­ste ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa, któ­re rze­czy­wi­ście po­win­ny chro­nić pie­szych i ro­we­rzy­stów przed wy­pad­kiem, czy też w zu­peł­no­ści wy­star­czy nam chiń­ski ga­dżet „od­bla­sko­wy”, któ­ry nie speł­nia żad­nych norm prze­wi­dzia­nych dla te­go ro­dza­ju pro­duk­tów i jest wy­łącz­nie upo­min­kiem re­kla­mo­wym. Wię­cej

Problemy z kolorami nadruku
3 lata temu

Problemy z kolorami nadruku

Przez  •  NADRUKI

Je­steś per­fek­cjo­ni­stą, pro­fe­sjo­na­li­stą. To się ce­ni. Jed­nak w bar­dzo względ­nym świe­cie, któ­re­go ob­raz od­bie­rasz nie­do­sko­na­łym wzro­kiem. Ob­raz, któ­ry na siat­ków­ce oka two­rzy od­bi­te świa­tło. I to tu zwy­kle za­czy­na­ją się kło­po­ty z ko­lo­ra­mi. A nie w dru­kar­ni. Za­cznij­my jed­nak od po­cząt­ku. Wię­cej

Naprawdę chcecie najtańsze gadżety reklamowe?
3 lata temu

Naprawdę chcecie najtańsze gadżety reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Ilekroć pojawia się w naszej firmie zapytanie na „najtańsze gadżety reklamowe”, przypomina mi się pewna anegdota.  Więcej

Marketing narracyjny
3 lata temu

Marketing narracyjny

Przez  •  MARKETING

Wie­cie coś o mar­ke­tin­gu nar­ra­cyj­nym? Je­że­li nie, to do­sko­na­ły mo­ment, że­by zgłę­bić zagadnienie.Przeczytajcie jak fir­my pod­stęp­nie do­bie­ra­ją się nam do ser­ca… Au­to­rem wpi­su jest Ma­ciej Bo­ro­wy, z któ­rym współ­pra­cu­je­my już od kil­ku …
Wię­cej