Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy
Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?
1 miesiąc temu

Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Ży­cie we współ­cze­snym świe­cie, peł­ne gwa­ru, ru­chu, cią­gle no­wych pro­ble­mów, spra­wia, że stres to­wa­rzy­szy więk­szo­ści z nas na co dzień. A jak wie­my, nie jest to do­bre dla zdro­wia. Prze­dłu­ża­ją­ce …
Wię­cej

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe
2 miesiące temu

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe

Przez  •  PORADNIK

Klien­ci przy­zwy­cza­ili nas do twar­dych ne­go­cja­cji: ga­dże­ty re­kla­mo­we mu­szą być ta­nie. Krop­ka. Ta­ka to bran­ża i nie ma co tu­taj bia­do­lić i ję­czeć. Na ca­łe szczę­ście więk­szość klien­tów do­strze­ga za­leż­ność mie­dzy ni­ską …
Wię­cej

Koszulki funkcyjne do biegania z nadrukiem. Opinie.
2 miesiące temu

Koszulki funkcyjne do biegania z nadrukiem. Opinie.

Przez  •  ODZIEŻ

Każ­dy spor­to­wiec wie, jak du­że zna­cze­nie ma odzież, któ­rej uży­wa w trak­cie tre­nin­gu. Szcze­gól­nie waż­ne jest to w przy­pad­ku tre­nin­gów gru­po­wych lub roz­gry­wek, kie­dy to każ­dy uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest no­sić ko­szul­ki z na­dru­kiem …
Wię­cej

Gdzie kupić gadżety reklamowe z nadrukiem?
3 miesiące temu

Gdzie kupić gadżety reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  PORADNIK

Wu­jek Go­ogle od­po­wia­da na py­ta­nie „gdzie ku­pić” bli­sko 10.000 ra­zy mie­sięcz­nie, z cze­go tyl­ko kil­ka­na­ście ra­zy od­po­wia­da na py­ta­nie „gdzie ku­pić ga­dże­ty re­kla­mo­we”. Wy­ni­ka z te­go, że Klien­ci nie ma­ją już kło­po­tu z na­mie­rze­niem …
Wię­cej

Czapki reklamowe z nadrukiem własnym na zamówienie

Przez  •  SHOWROOM

Uni­wer­sal­ne ma­te­ria­ły re­kla­mo­we dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych

Ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne prze­zna­czo­ne dla przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych mu­szą być ła­twe w prze­wo­że­niu oraz uży­tecz­ne dla kon­kret­nych grup klien­tów ta­kich jak sprze­daw­cy. Do­brze, je­że­li nie są one …
Wię­cej

Czapeczki z daszkiem i nadrukiem logo firmy

Przez  •  SHOWROOM

Stra­te­gia dłu­go­ter­mi­no­wej pro­mo­cji i ma­te­ria­ły re­kla­mo­we

Do­brze przy­go­to­wy­wa­na kam­pa­nia re­kla­mo­wa po­zwo­li na utrzy­my­wa­niu cią­głych re­la­cji z klien­tem i two­rze­nie po­zy­tyw­nych emo­cji zwią­za­nych z za­ku­pa­mi usług lub to­wa­rów. Waż­ne jed­nak aby ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne by­ły in­te­re­su­ją­ce …
Wię­cej

Czapeczki reklamowe z daszkiem z nadrukiem logo

Przez  •  SHOWROOM

Szyb­kie for­my pro­mo­cji pod­czas im­prez spor­to­wych

Je­że­li fir­ma chce pro­mo­wać swo­je wy­ro­by lub umie­ścić sto­isko re­kla­mo­we pod­czas za­wo­dów spor­to­wych, po­win­na do­brać do ta­kich za­dań rów­nież ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne. W ten spo­sób prze­kaz …
Wię­cej

Pendrive z własnym nadrukiem i logotypem

Przez  •  SHOWROOM

Uży­cie pen­dri­ve pod­czas skła­da­nia ofert fir­mo­wych

Skła­da­jąc ofer­tę współ­pra­cy lub od­po­wia­da­jąc na za­py­ta­nie ofer­to­we, war­to przy­go­to­wać ma­te­ria­ły z lo­go fir­mo­wym. To pod­no­si ja­kość ta­kich dzia­łań oraz zwra­ca uwa­gą po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Uzu­peł­nia …
Wię­cej

Giftbox dla klientów i dla firm

Przez  •  SHOWROOM

Upo­min­ki fir­mo­we trwa­le kształ­tu­ją­ce re­la­cje fir­my z oto­cze­niem.

W kon­tak­tach po­mię­dzy klien­ta­mi a przed­się­bior­stwem za­wsze na­le­ży prze­wi­dy­wać miej­sce na pro­mo­cję. Drob­ne upo­min­ki po­zwa­la­ją na po­ka­za­nie wa­gi ta­kich sto­sun­ków oraz za­an­ga­żo­wa­nia obu stron …
Wię­cej

Kubki na zamówienie z własnym nadrukiem

Przez  •  SHOWROOM

Ko­rzy­ści z kub­ków re­kla­mo­wych

Wie­lu przed­się­bior­ców wie, jak du­że zna­cze­nie ma re­kla­ma fir­my. Nie­któ­re bran­że dzię­ki sku­tecz­nej pro­mo­cji, przy­cią­ga­ją spo­re rze­sze klien­tów. Ba­da­nia do­wo­dzą, że ob­ra­zy z re­klam zo­sta­ją w na­szych umy­słach i bę­dąc …
Wię­cej