Jak cię widzą tak cię piszą… Święta prawda! Samo posiadanie firmy jest czymś fajnym, ciekawym, interesującym i ekscytującym. Jednak istnieć może każdy. Ważne jest, aby zostać zauważonym w przestrzeni w jakiej działamy. Odnieść sukces w taki sposób, aby nasze produkty, usługi, rozchodziły się jak świeże bułeczki i były znane, lubiane, poważane – przez konsumentów i konkurencję.

Oprócz na­szych wła­snych dzia­łań, w po­sta­ci bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z part­ne­ra­mi, kon­tra­hen­ta­mi czy klien­ta­mi, mo­że­my za­dzia­łać jesz­cze na jed­ne prze­strze­ni. Zro­bić coś, co bę­dzie dzia­ła­ło na na­sza ko­rzyść. Wła­ści­wa re­kla­ma wi­zu­al­na bę­dzie te­go gwa­ran­tem. Stwórz­my więc na­sze fir­mo­we ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we. Je­śli chce­my od­nieść wiel­ki suk­ces, stwórz­my od­po­wied­nią ko­mór­kę, dział w na­szym przed­się­bior­stwie lub też za­trud­nij­my fir­mę ze­wnętrz­ną, któ­ra za­dba o każ­dy de­tal na­sze­go wi­ze­run­ku. Za­sta­nów­my się co bę­dzie naj­lep­sze dla bran­ży, w któ­rej dzia­ła­my. Co ry­nek wchło­nie i przyj­mie naj­le­piej jak tyl­ko się da. Co za­dzia­ła i po­pro­wa­dzi nas do suk­ce­su.

Mo­że na­le­ży wy­brać ar­ty­ku­ły z na­dru­kiem? Za­sta­nów­my się też, czy nie lep­sze bę­dą ar­ty­ku­ły z lo­go? Róż­ne­go ro­dza­ju drob­ne ga­dże­ty? Moż­na po­my­śleć o ko­lek­cji ubrań i do­dat­ków. A mo­że wiel­kie bil­bor­dy, re­kla­my świetl­ne itp. Mu­si­my na pew­no wy­ko­nać do­bre ro­ze­zna­nie i zba­da­nie pre­fe­ren­cji od­bior­ców. Nie mo­że­my strze­lać w prze­strzeń śle­pa­ka­mi. Nasz na­bój mar­ke­tin­go­wo-re­kla­mo­wy mu­si być na­ła­do­wa­ny kon­kre­tem, pro­fe­sjo­na­li­zmem i tyl­ko prze­my­śla­ny­mi skład­ni­ka­mi. Ta­ki­mi, któ­re za­gwa­ran­tu­ją, że na­sza in­we­sty­cja przy­nie­sie wy­mier­ne efek­ty w po­sta­ci zwięk­sze­nia sprze­da­ży oraz bar­dziej wy­ra­zi­stej iden­ty­fi­ka­cji na­szej mar­ki na ryn­ku. Za­ist­nie­je­my, wzmoc­ni­my swo­ją po­zy­cję. Ko­lej­nym za­da­niem bę­dzie na pew­no pod­trzy­ma­nie miej­sca, a na­wet dal­sze kro­ki pro­wa­dzo­ne ku jesz­cze więk­sze­mu roz­wo­jo­wi i pod­bi­ja­niu no­wych, nie­zdo­by­tych do­tąd re­jo­nów. Każ­dy przed­się­bior­ca ma­rzy o tym, aby je­go „dziec­ko” pro­spe­ro­wa­ło naj­le­piej jak to moż­li­we.

Zrób­my za­tem wszyst­ko co w na­szej mo­cy, aby tak wła­śnie by­ło!

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl