Firmy prześcigają się w tym gdzie umieszczą swoje logo. Zaczynało się prosto od koszulek, a teraz to właściwie praktycznie obojętnie co kupimy to możemy znaleźć logo jakiejś firmy. Pewnie niedługo dojdzie do tego, że na papierze toaletowym będzie logo jakiejś firmy. Ale nie do końca o tym gdzie znajdzie jakie logo ma być ten artykuł, tylko bardziej o jednej rzeczy, która w ostatnim czasie zaciekawiła mnie. Ta rzecz to apaszki z logo czy też jak kto woli apaszki z nadrukiem.

Apasz­ki re­kla­mo­we, bo ina­czej ich na­zwać nie moż­na są to po pro­stu apasz­ki, że ma­ją na so­bie ja­kieś lo­go. Je­śli cho­dzi o apasz­ki z lo­go to jest to faj­na rzecz, bo za­wsze le­piej za­miast mieć ciem­ną apasz­kę, wziąć apasz­kę z ja­kimś tam ob­raz­kiem. Oczy­wi­ście do­bór lo­go jest tak do­bro­wol­ny jak tyl­ko mo­że­my to so­bie wy­obra­zić, więc je­śli jest lu­dzi oko­ło 9 mi­liar­dów na świe­cie i każ­dy by wo­lał in­ną apasz­kę, to sprze­daw­cy na pew­no by się po­sta­ra­li aby dla każ­de­go czło­wie­ka wy­szła osob­na apasz­ka, by­le­by pro­dukt sprze­dać.
Je­śli cho­dzi o apasz­ki z na­dru­kiem to tu­taj mu­si­my się za­sta­no­wić, czy je­śli bę­dzie to na­pis to bę­dzie­my wie­dzie­li co on ozna­cza. Czę­sto moż­na spo­tkać na uli­cy oso­by, któ­re idą z ja­kimś na­pi­sem czy to na ko­szul­ce, czy to na spoden­kach i na­wet nie wie­dzą co on ozna­cza. Tym bar­dziej je­śli jest po na przy­kład ła­ci­nie i wte­dy ta­ka oso­ba no­si rze­czy, któ­rych nie jest świa­do­ma i je­śli spo­tka się z prze­ciw­ni­ka­mi swo­ich po­glą­dów, a w Pol­sce ta­kich nie bra­ku­je to mo­że spo­tkać się rów­nież z prze­mo­cą lub kry­ty­ką w naj­lep­szym wy­pad­ku.
Ostat­nie apasz­ki ja­kie tu­taj opi­sze bę­dą to apasz­ki re­kla­mo­we. Je­śli cho­dzi o nie to więk­szość z nas nie lu­bi gdy na ich ubra­niach wi­dać wiel­kie lo­go ja­kieś mar­ki, chy­ba że ob­cu­je­my w świe­cie gdzie wy­gląd jest od­zwier­cie­dle­niem oso­by to wte­dy jak naj­bar­dziej wiel­kie lo­go bę­dzie nam pod­no­si­ło pre­stiż. Je­śli na­to­miast je­ste­śmy zwy­kły­mi oso­ba­mi to na pew­no wy­bie­rze­my ta­ką apasz­kę gdzie to lo­go bę­dzie znacz­nie mniej­szych roz­mia­rów że­by nie bu­dzić ja­kie­goś nad­mier­ne­go za­chwy­tu wśród zna­jo­mych.
Ce­ny apa­szek są róż­ne i za­le­żą od fir­my z ja­kiej ta­ką weź­mie­my. Za­zwy­czaj jest to koszt od 20 do 100 zło­tych i wzór ra­czej tu­taj nie ma zna­cze­nia tyl­ko bar­dziej ma­te­riał z ja­kie­go da­na apasz­ka jest wy­ko­na­na i mar­ka, lo­go fir­my.
Pod­su­mo­wu­jąc, apasz­ki sta­ły się rów­nież miej­scem do re­kla­mo­wa­nia swo­jej fir­my i spra­wu­ją się bar­dzo do­brze. Są to przed­mio­ty, któ­re no­si­my za­wsze na ze­wnątrz, więc od­biór jest znacz­nie więk­szy niż ko­szu­lek z lo­go, któ­re no­si­my pod blu­zą w okre­sach chłod­niej­szych.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl