Re­kla­ma obec­na w te­le­wi­zji bar­dzo czę­sto spra­wia, iż te­le­widz za­czy­na się de­ner­wo­wać, a na­wet prze­ży­wa pe­wien ro­dzaj stre­su. Oto film, któ­ry oglą­dał w naj­bar­dziej new­ral­gicz­nym mo­men­cie zo­stał prze­rwa­ny pa­smem re­klam, któ­rych koń­ca nie­ste­ty nie wi­dać. Ner­wo­wość wy­cho­dzi z czło­wie­ka i za­czy­na on szu­kać cze­goś na in­nych ka­na­łach jed­no­cze­śnie ob­ser­wu­jąc, co dzie­je się z oglą­da­nym przez nie­go fil­mem, spraw­dza, czy emi­sja cią­gu re­klam ule­gła już za­koń­cze­niu. W tym wy­pad­ku re­kla­ma nie jest le­kiem na stres, ani nie to­wa­rzy­szy re­duk­cji na­pię­cia, lecz wprost od­wrot­nie, to na­pię­cie i stres wy­wo­łu­je.
Mar­ke­ting te­le­fo­nicz­ny, czy też in­ter­ne­to­wy, to tak­że źró­dło na­pięć i pod­de­ner­wo­wa­nia. Upo­rczy­we te­le­fo­ny z róż­ny­mi ofer­ta­mi po­tra­fią wy­pro­wa­dzić czło­wie­ka z rów­no­wa­gi, po­dob­nie jak re­kla­my w sie­ci upo­rczy­wie za­sła­nia­ją­ce to, co dla nas na tej stro­nie jest naj­bar­dziej istot­ne. Do­dat­ko­wo re­kla­my w tre­ści nie uła­twia­ją czy­ta­nia ar­ty­ku­łów i przede wszyst­kim wy­dłu­ża­ją czas ła­do­wa­nia się stro­ny, co przy mniej­szej prze­pu­sto­wo­ści łą­cza mo­że być bar­dzo iry­tu­ją­ce.
Trze­cią for­mą re­kla­my, któ­ra mo­że bu­dzić pod­de­ner­wo­wa­nie są ulot­ki re­kla­mo­we nie­jed­no­krot­nie wa­la­ją­ce się w róż­nych miej­scach i za­nie­czysz­cza­ją­ce klat­ki scho­do­we oraz te­re­ny ze­wnętrz­ne, jak chod­ni­ki, czy też uli­ce. Sprzą­ta­nie ulo­tek to do­dat­ko­we kosz­ty, któ­re tak­że mo­gą być źró­dłem na­pięć i dłu­gie­go usta­la­nia, kto je ma po­kryć.
Re­kla­ma jed­nak mo­że rów­nież słu­żyć roz­ła­do­wa­niu stre­su i na­pię­cia. W ostat­nim okre­sie bar­dzo mod­ny­mi za­czę­ły być ga­dże­ty słu­żą­ce roz­ła­do­wa­niu stre­su. Z re­gu­ły są to przed­mio­ty wy­ko­na­ne ze sto­sun­ko­wo mięk­kiej pian­ki, któ­re moż­na zgnia­tać, ugnia­tać, wy­krę­cać, a przez to da­wać upust drze­mią­cym w nas ne­ga­tyw­nym emo­cjom. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ny­mi ga­dże­ta­mi an­ty­stre­so­wy­mi są wy­ko­na­ne z owej pian­ki pi­łecz­ki, któ­re moż­na ukryć na­wet w kie­sze­ni i tam zgnia­tać roz­ła­do­wu­jąc przy oka­zji nasz stres. Bar­dzo czę­sto moż­na spo­tkać owe an­ty­stre­sy z na­dru­kiem, gdzie na­druk jest for­mą re­kla­my. In­ne ga­dże­ty an­ty­stre­so­we z na­dru­kiem, któ­re mo­że­my spo­tkać obok pian­ko­wych, to pi­łecz­ki wy­ko­na­ne ze ska­ju za­wie­ra­ją­ce w so­bie wy­peł­niacz umoż­li­wia­ją­cy ich zgnia­ta­nie.
War­to wy­brać for­mę re­kla­my, któ­ra re­du­ku­je, a nie po­tę­gu­je po­ziom stre­su.

https://promoshop.pl/gadzety-antystresowe-pilki-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl