Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin

Spo­śród wie­lu agen­cji re­kla­mo­wych, któ­re dzia­ła­ją w Szcze­ci­nie, za­le­d­wie pa­rę zaj­mu­je się pro­fe­sjo­nal­nie ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi, a po­zo­sta­łe trak­tu­ją ga­dże­ty re­kla­mo­we ja­ko jed­ną z dzie­dzin, któ­ry­mi się zaj­mu­ją. Jed­nak pro­jek­to­wa­nie i skład gra­ficz­ny, ulot­ki, ka­ta­lo­gi, fol­de­ry, stro­ny www to zu­peł­nie in­na bran­ża. Na­dru­ki re­kla­mo­we i tech­no­lo­giw zna­ko­wa­nia wy­ma­ga­ją zu­peł­nie in­nej i spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy.

Agen­cje re­kla­mo­we – ja­kie­go ro­dza­ju usłu­gi świad­czą i czy wska­za­ne jest z nich ko­rzy­stać?

Fir­my re­kla­mo­we gwa­ran­tu­ją spo­ro moż­li­wo­ści przed­się­bior­stwom, któ­re nie umie­ją pod­jąć wy­ma­ga­nych kro­ków do dal­sze­go roz­wo­ju. Jed­ne z nich udo­stęp­nia­ją wszech­stron­ną ofer­tę usług, dzię­ki te­mu wy­pro­mo­wa­nie fir­my w tak na­praw­dę każ­dym aspek­cie jest po pro­stu moż­li­we. In­ne agen­cje re­kla­mo­we szcze­cin sku­pia­ją się tyl­ko i wy­łącz­nie na ma­łej ga­mie usług, któ­ra jest dla przy­kła­du mak­sy­mal­nie spe­cja­li­stycz­na. W szcze­gól­no­ści na­to­miast agen­cja re­kla­mo­wa szcze­cin świad­czy usłu­gi wią­żą­ce się z wy­ko­ny­wa­niem pro­jek­tów iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Pra­gnąc utwo­rzyć lo­go fir­my, a nie ma­jąc na nie­go naj­mniej­sze­go po­my­słu – na­le­ża­ło­by pójść wła­śnie do agen­cji. Po­mo­że ona tak­że w utwo­rze­niu in­nych zna­ków iden­ty­fi­ka­cyj­nych. Spo­ro agen­cji świad­czy rów­nież wszech­stron­nie ro­zu­mia­ne usłu­gi in­ter­ne­to­we, do ja­kich kwa­li­fi­ku­je się w głów­nej mie­rze zre­ali­zo­wa­nie stron i skle­pów w In­ter­ne­cie. Na­tu­ral­nie nie moż­na nie wspo­mnieć o prze­róż­ne­go ty­pu usłu­gach gra­ficz­nych, któ­re dla więk­szo­ści agen­cji są głów­ną usłu­gą, na ja­kiej opar­ta jest ca­ła dzia­łal­ność. War­to wy­ty­po­wać usłu­gi agen­cji re­kla­mo­wych, je­śli sa­me­mu nie ma się kon­kret­nych umie­jęt­no­ści, któ­re są ko­niecz­ne w dal­szym roz­wo­ju przed­się­bior­stwa.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl