Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Fo­to­gra­fia produktowa

Fotografia produktowa

Bo bez fotografii produktowej nie byłoby marketingu!

Zdję­cia róż­ne­go ro­dza­ju to­wa­rów są nie­zmier­nie istot­ne z punk­tu wi­dze­nia róż­nych kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych. Tym sa­mym trze­ba przy­ło­żyć się do te­go, aby by­ły one jak naj­le­piej wy­ko­na­ne. Zdję­cia pro­duk­to­we mu­szą w jak naj­lep­szym świe­tle przed­sta­wiać da­ny pro­dukt, ale rów­no­cze­śnie być jak naj­bar­dziej realne.

Odpowiednia prezentacja produktowa ma znaczenie!

To, w ja­ki spo­sób za­pre­zen­tu­je­my sprze­da­wa­ny przez nas pro­dukt ma ogrom­ne zna­cze­nie dla ca­łe­go pro­ce­su je­go sprze­da­ży. Im le­piej, ale za­ra­zem jak naj­bar­dziej re­ali­stycz­nie zo­sta­nie on przed­sta­wio­ny tym chęt­niej lu­dzie bę­dą chcie­li za­ku­pić da­ny przed­miot. W związ­ku z tym na­le­ży przy­ło­żyć do ich ja­ko­ści na­le­ży­tą uwagę. 

Jak powinno się wykonywać fotografię produktową?

Bar­dzo czę­sto „je­den ob­raz wart jest wię­cej niż ty­siąc słów” – więk­szość z nas z pew­no­ścią zna to przy­sło­wie i wie, jak wie­le praw­dy kry­je się w tych sło­wach. Dzie­je się tak, po­nie­waż więk­szość osób igno­ru­je opi­sy pro­duk­tów na rzecz wła­śnie aspek­tów wi­zu­al­nych, a więc wła­śnie ta­kich ele­men­tów, jak fo­to­gra­fie. Przy­go­to­wa­nie od­po­wied­nich zdjęć pro­duk­tów wy­ma­ga przede wszyst­kim pro­fe­sjo­nal­ne­go po­dej­ścia do wy­ko­ny­wa­nia zdjęć. Od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ne fo­to­gra­fie wymagają:

  • do­bo­ru od­po­wied­nie­go sprzę­tu - za­sto­so­wa­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go apa­ra­tu z obiek­ty­wem, po­ma­ga­ją­ce­go do­kład­nie uchwy­cić pro­dukt i przy­go­to­wać zdję­cia o wy­so­kiej rozdzielczości;
  • oświe­tle­nie – naj­lep­sze świa­tło do zdjęć po­win­no być na­tu­ral­ne, jed­nak­że naj­czę­ściej nie ma moż­li­wo­ści wy­ko­ny­wa­nia ich w ple­ne­rze, w związ­ku z czym na­le­ży za­dbać o to, aby po­miesz­cze­nie do ro­bie­nia zdjęć pro­duk­tów by­ło jak naj­le­piej osłonecznione;
  • sta­tyw – za­opa­trze­nie się w sta­tyw chro­ni przed po­ru­szo­ny­mi, nie­ostry­mi zdjęciami;
  • tło – wbrew po­zo­rom nie jest bez zna­cze­nia, tzn. w pew­nym stop­niu rów­nież tło pro­duk­tu wpły­wa na to, w ja­ki spo­sób jest on eks­po­no­wa­ny i czy na­sze od­czu­cia w związ­ku z tym są ko­rzyst­ne, czy też nie;
  • wła­ści­wa ob­rób­ka – dziś to nie ta­jem­ni­ca, że prak­tycz­nie wszyst­kie zdję­cia wy­ma­ga­ją róż­ne­go ro­dza­ju ob­rób­ki tech­nicz­nej, jed­nak­że za­wsze mu­si­my pa­mię­tać o tym, aby nie by­ła ona zbyt prze­sa­dzo­na, a zdję­cia wy­glą­da­ły jak naj­bar­dziej realnie. 

Do­dat­ko­wo zdję­cia da­ne­go pro­duk­tu po­win­ny zo­stać przed­sta­wio­ne z moż­li­wie, jak naj­więk­szej ilo­ści per­spek­tyw. Tym sa­mym war­to przed­sta­wić je w róż­nych wa­rian­tach, mię­dzy innymi:

  • z bli­ska – aby uka­zać wszel­kie szcze­gó­ły, do­ty­czą­ce da­ne­go produktu;
  • na mo­de­lach – aby uka­zać, jak da­ny pro­dukt wy­glą­da w uży­ciu, jak się ukła­da na czy­jejś syl­wet­ce itp.;
  • z róż­nych per­spek­tyw – uję­cia po­win­ny przed­sta­wiać pro­dukt z róż­nej per­spek­ty­wy, tak aby móc zo­ba­czyć da­ny przed­miot w róż­nych ujęciach;
  • obok in­nych przed­mio­tów - aby klient miał od­nie­sie­nie i wie­dział, jak da­ny pro­dukt wy­glą­da przy in­nych przedmiotach. 

Co za tym idzie fo­to­gra­fia pro­duk­to­wa od­gry­wa ogrom­ną ro­lę w pro­ce­sie sprze­da­ży wszel­kie­go ro­dza­ju pro­duk­tów i za­chę­ca­nia do ich za­ku­pów. Po­wyż­sze wska­zów­ki, do­ty­czą­ce pro­fe­sjo­nal­nych zdjęć pro­duk­tów, po­win­ny nam po­móc w przy­go­to­wa­niu, jak naj­lep­szych zdjęć, któ­re z pew­no­ścią oka­żą się dźwi­gnią dla marketingu.

Po­przed­ni ar­ty­kułSprze­daż B2B
Na­stęp­ny ar­ty­kułFo­to­gra­fia reklamowa

Przeczytaj koniecznie