Najnowsze artykuły

Popularne kategorie

248Fa­niLu­bię
0Ob­ser­wu­ją­cyOb­ser­wuj
2Sub­skry­bu­ją­cySub­skry­buj

Popularne gadżety

82%
Kub­ki
65%
Dłu­go­pi­sy
87%
Smy­cze
72%
Ko­szul­ki
84%
Ko­mi­ny / Bandany

Instagram

Przeczytaj koniecznie

Ciekawe

Szcze­cin
bez­chmur­nie
7.6 ° C
11.1 °
5.6 °
98 %
3.4kmh
0 %
czw
16 °
pt
10 °
sob
7 °
nie
9 °
pon
10 °

Flowerbox i Giftbox – oryginalność i elegancja

Gdy cze­ko­lad­ki i al­ko­hol od­pa­da­ją, a kla­sycz­ny bu­kiet kwia­tów wy­sła­ny pocz­tą kwia­to­wą to we­dług cie­bie zbyt ba­nal­ne roz­wią­za­nie, to znak, że nad­szedł czas, żeby…

100 błędów jakie popełniasz ze swoją agencją gadżetową

100 błę­dów ja­kie po­peł­niasz ze swo­ją agen­cją ga­dże­to­wą: Nie żą­dasz re­fe­ren­cji. Bo nie wy­pa­da, bo po co, bo to prze­cież ta­cy mi­li, zdol­ni ludzie. …

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce

Pol­skie tar­gi re­kla­my i ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Je­śli masz spo­re ocze­ki­wa­nia wzglę­dem wła­snej fir­my, po­cząt­ko­wo mu­sisz wło­żyć w nią spo­ro pra­cy. Nie mo­żesz ocze­ki­wać, że…

Gdzie kupić upominki reklamowe? Opinie.

Ga­dże­ty re­kla­mo­we, to coś co spra­wia, że za­pa­mię­tu­je­my nie­co bar­dziej da­ną mar­kę, gdyż jest ona opa­trzo­na lo­giem, al­bo ad­re­sem stro­ny www na okre­ślo­nej rzeczy.…

Agencja Reklamowa Gadżety. Opinie

Mło­dy przed­się­bior­ca na po­cząt­ku swo­jej ka­rie­ry bo­ry­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi. Brak klien­tów to jed­na z naj­gor­szych sy­tu­acji, któ­ra mo­że się przy­tra­fić przed­się­bior­cy. Dlatego…

Nadruki Szczecin

Na­dru­ki Szcze­cin Obec­nie pre­zen­ty sta­ły się czymś uni­ka­to­wym i je­śli chce­my ko­muś dać pre­zent, to naj­le­piej jak jest to coś wła­śnie jed­no­ra­zo­we, coś cze­go nikt…

Nadruki sublimacyjne. Opinie

Żad­ne na­rzę­dzie re­kla­mo­we nie mia­ło­by cha­rak­te­ru re­kla­mo­we­go, je­że­li nie po­ja­wił­by się na nim ele­ment ko­ja­rzo­ny z kon­kret­ną fir­mą. Fir­my mu­szą za­tem tak prze­twa­rzać tego…

Grawer 3d grawerowanie

W dzi­siej­szych cza­sach przed­się­bior­cy na­praw­dę ma­ją w czym wy­bie­rać, bo je­śli my­ślą o wy­pro­mo­wa­niu swo­ich pro­duk­tów, mo­gą po­słu­żyć się w tym ce­lu naj­róż­niej­szy­mi narzędziami…

Popularne wpisy