Zegary i zegarki reklamowe to gadżety nieco zapomniane, a wielka szkoda. Czy jest jakikolwiek przedmiot na który zerkamy częściej niż na zegar? Nie trzeba tłumaczyć, że jednocześnie nasz wzrok może również padać na logo lub markę na tarczy, co sprawi, że będzie ono lepiej zapamiętane i kojarzone.

Ze­gar­ki ja­ko ga­dżet re­kla­mo­wy dla przed­się­biorstw.

Ład­nie za­pro­jek­to­wa­ne i so­lid­nie wy­ko­na­ne ze­gar­ki są ide­al­nym po­my­słem na ele­ment re­kla­mo­wy dla przed­się­bior­stwa.

W pro­po­zy­cji firm je przy­go­to­wu­ją­cych od­naj­dzie­my mnó­stwo róż­nych ich ty­pów, w efek­cie każ­da fir­ma mo­że za­ku­pić ze­ga­ry re­kla­mo­we wzglę­dem wła­snych po­trzeb, a zwłasz­cza wzglę­dem ce­ny. Spo­rą wzię­to­ścią cie­szą się przy­kła­do­wo ze­ga­ry ścien­ne.

Te­go ty­pu pre­zent uszczę­śli­wi za­ra­zem klien­ta, jak rów­nież kon­tra­hen­ta, jest to jak­by nie by­ło przy­dat­ny pre­zent, któ­ry znaj­dzie wy­ko­rzy­sta­nie w wie­lu miej­scach. Je­że­li fir­ma zde­cy­du­je się za­mó­wić ze­ga­ry, lecz rów­no­cze­śnie chce za nie za­pła­cić mniej, wte­dy per­fek­cyj­nie bę­dą spraw­dzać się ze­gar­ki re­kla­mo­we na biur­ko. Są one prze­waż­nie mniej­szych roz­mia­rów, moż­na je oprócz te­go ulep­szyć, przy­kła­do­wo tak, że­by by­ły do­dat­ko­wo prak­tycz­nym or­ga­ni­za­to­rem. Na ele­ment re­kla­mo­wy świet­nie na­da­ją się do­dat­ko­wo ze­gar­ki na rę­kę, są one zde­cy­do­wa­nie mniej chęt­nie ty­po­wa­ne, a szko­da, dla­te­go że są bar­dzo do­brym pre­zen­tem dla każ­de­go ty­pu klien­ta. Jak się oka­zu­je wca­le nie kosz­tu­ją one spo­ro. Wszyst­ko uza­leż­nio­ne jest od te­go z ja­kie­go su­row­ca zo­sta­ną wy­pro­du­ko­wa­ne i z ja­kie­go ro­dza­ju me­cha­ni­zmem.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl