torba termotransfer

tor­ba ter­mo­trans­fer

Trans­fer – to brzmi groź­nie

Ter­mo­trans­fer – (zwa­ny też ter­mo­na­dru­kiem) jest to tech­ni­ka na­dru­ku za po­mo­cą wgrze­wa­nia w ma­te­riał przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej ry­sun­ku. Prze­no­szo­ny ob­raz ko­piu­je­my lub dru­ku­je­my na prze­zna­czo­nym do te­go pa­pie­rze trans­fe­ro­wym, a na­stęp­nie za po­mo­cą urzą­dze­nia wy­twa­rza­ją­ce­go tem­pe­ra­tu­rę 150 st. C, prze­no­si­my go na wy­bra­ną po­wierzch­nię (np. tka­ni­nę szkło me­tal lub por­ce­la­nę). Ter­mo­trans­fer umoż­li­wia wy­ko­ny­wa­nie nie­wiel­kiej ilo­ści ko­pii, dla­te­go mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny do róż­nych za­sto­so­wań. Na­druk ten jest nie­ste­ty dość nie­trwa­ły i szyb­ko mo­że się znisz­czyć pod­czas prania/zmywania w zmy­war­ce lub w wy­ni­ku dzia­łań czyn­ni­ków at­mos­fe­rycz­nych.

 

druk termotransfer

druk ter­mo­trans­fer

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl