Torby non-woven od kilku lat skutecznie zastępują foliowe reklamówki jak i torby z bawełny. Rosnąca popularność bierze się z niskiej ceny, szerokiej gamy kolorystycznej oraz łatwego do wykonania nadruku. Gdy potrzebna podręczna, kolorowa torba na zakupy, non-woven sprawdza się świetnie.

Tkanina na torby non-woven jest bardzo tania, przy czym jest też mocna i trwała. Niestety – jej estetyka szybko mija. Non-woven się mechaci, odkształca i przybrudza, co sprawia, że jej życie jako gadżetu reklamowego jest zwykle ograniczone do kilku-kilkunastu miesięcy. Jednak na ogół to klientom wystarcza, co sprawia, że torby non woven cieszą się niesłabnącą popularnością.

Włók­no tka­ni­ny non-wo­ven po­sia­da nie­upo­rząd­ko­wa­ną struk­tu­rę zbli­żo­ną do włók­na szkla­ne­go, co ją od­róż­nia od upo­rząd­ko­wa­ne­go splo­tu stan­dar­do­wych tka­nin ba­weł­nia­nych. Pa­sem­ka two­rzą­ce non-wo­ven roz­bie­ga­ją się w roż­nych kie­run­kach, nie­któ­re są dłu­gie, nie­któ­re krót­kie. Są one łą­czo­ne w splot tka­ni­no­wy po­przez ob­rób­kę ciepl­ną, me­cha­nicz­ną lub che­micz­ną, dzię­ki cze­mu tka­ni­na jest moc­na i jest w sta­nie utrzy­mać spo­re cię­ża­ry, stąd świet­nie na­da­je się na tor­by na za­ku­py. W stan­dar­do­wych tka­ni­nach, pa­sem­ka włók­na są tka­ne w krat­kę – krzy­żu­ją się w pio­nie i w po­zio­mie. Non-wo­ven wy­twa­rza się na ogół z ce­lu­lo­zy i two­rzyw sztucz­nych, co spra­wia, że są trak­to­wa­ne ja­ko eko­lo­gicz­ne.

Przy­kła­do­we pro­duk­ty non wo­ven – klik­nij tu­taj. 

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

 

torby z tkaniny non woven

tor­by z tka­ni­ny non wo­ven – splot