Wiele firm przykłada ogromną wagę do kwestii reklamy. Może ona przybierać różne formy – od emisji spotu w telewizji, poprzez krótkie ogłoszenie pomiędzy audycjami radiowymi, aż po stosowną notkę odnośnie do zakresu wykonywanych usług zamieszczoną w prasie. Jednak istnieje także możliwość promocji przedsiębiorstwa poprzez różnorakie gadżety opatrzone znakiem firmowym oraz danymi teleadresowymi. Do niedawna były to głównie długopisy, notesiki i kalendarze, jednak pomysłowość specjalistów od promocji i reklamy nie zna granic. Stosunkowo nowym rozwiązaniem wprowadzonym na rynek są specjalne… teczki reklamowe z nadrukiem.

Tecz­ki fir­mo­we z lo­go
Czyż przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy wy­cią­ga­ją­cy do­ku­men­ty i ma­te­ria­ły re­kla­mo­we z tecz­ki z na­dru­kiem przed­sta­wia­ją­cym lo­go fir­my nie wy­glą­da pro­fe­sjo­nal­nie? Do te­go sa­me­go wnio­sku do­szli spe­cja­li­ści do spraw mar­ke­tin­gu. Przed­się­bior­cy i wła­ści­cie­le firm szyb­ko pod­chwy­ci­li ten po­mysł wy­po­sa­ża­jąc swo­ich pra­cow­ni­ków w ta­kie wła­śnie tecz­ki i se­gre­ga­to­ry. Co wię­cej, ist­nie­je tak­że moż­li­wość po­zo­sta­wie­nia po­ten­cjal­ne­mu klien­to­wi ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych i ulo­tek wła­śnie w ta­kiej tecz­ce. Roz­wią­za­nie to ma do­dat­ko­wą, ukry­tą za­le­tę – tecz­ki czę­sto wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przez klien­tów do róż­nych ce­lów, dzię­ki cze­mu ist­nie­je spo­re praw­do­po­do­bień­stwo, iż w póź­niej­szym cza­sie tra­fią w rę­ce in­nych osób. Z te­go po­wo­du na tecz­kach dru­ko­wa­ne są in­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce fir­my, a tak­że da­ne kon­tak­to­we i za­kres świad­czo­nych przez nią usług – w ten spo­sób oso­ba, w rę­ce któ­rej tra­fi sto­sow­na tecz­ka ma szan­sę za­po­znać się ze spe­cy­fi­ka­cją fir­my, co sta­no­wi świet­ną for­mę re­kla­my.

Za­mó­wie­nie te­czek z na­dru­kiem
Za­mó­wie­nia na tecz­ki z na­dru­kiem re­ali­zu­ją przede wszyst­kim dru­kar­nie oraz za­kła­dy po­li­gra­ficz­ne. Koszt ich pro­duk­cji jest uza­leż­nio­ny od na­stę­pu­ją­cych czyn­ni­ków:
– od ma­te­ria­łu, z ja­kie­go ma­ją zo­stać wy­ko­na­ne za­mó­wio­ne tecz­ki; naj­tań­szą opcją z te stwo­rzo­ne z mięk­kiej tek­tu­ry, na­to­miast im więk­sza sztyw­ność ma­te­ria­łu, tym wyż­sza ce­na za sztu­kę (naj­droż­sze są tak zwa­ne tecz­ki sztyw­ne, wy­ko­na­ne z gru­bej tek­tu­ry, jed­nak po­sia­da­ją one ogrom­ną za­le­tę – umiesz­czo­ne w nich do­ku­men­ty nie gnio­tą się, a sa­ma tecz­ka jest nie­zwy­kle trwa­ła i funk­cjo­nal­na),
– od ilo­ści za­mó­wio­nych sztuk; za­zwy­czaj więk­szość dru­kar­ni re­ali­zu­je za­mó­wie­nia hur­to­we, przy czym im wyż­sza licz­ba za­mó­wio­nych eg­zem­pla­rzy, tym niż­szy koszt po­je­dyn­czej sztu­ki,
– od cza­su re­ali­za­cji zle­ce­nia; tak zwa­ne za­mó­wie­nia bły­ska­wicz­ne, czy­li cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sem wy­ko­na­nia, z re­gu­ły są o wie­le bar­dziej kosz­tow­ne niż re­ali­zo­wa­ne w stan­dar­do­wym dla da­ne­go za­kła­du po­li­gra­ficz­ne­go cza­sie,
– od po­zio­mu skom­pli­ko­wa­nia na­dru­ku; pro­ste wzo­ry nie wy­ma­ga­ją du­żo pra­cy, dla­te­go za­zwy­czaj są tań­sze niż na­dru­ki we­dług skom­pli­ko­wa­nych pro­jek­tów gra­ficz­nych,
– od spo­so­bu za­my­ka­nia tecz­ki; naj­czę­ściej sto­so­wa­ne roz­wią­za­nia to mon­taż cien­kie­go sznur­ka, wstąż­ki lub gum­ki, za po­mo­cą któ­rych tecz­kę moż­na za­bez­pie­czyć przez przy­pad­ko­wym jej otwar­ciem, jed­nak du­żą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się tak­że za­my­ka­nia na ma­gne­sy.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl