Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Toruń

Ha­lo To­ruń! Wiem, że ko­cha­cie ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, po­nie­waż nie­raz mia­łem przy­jem­ność do­star­czać ga­dże­ty fir­mo­we do Wa­sze­go pięk­ne­go mia­sta. Daj­cie znać, cze­go ak­tu­al­nie po­trze­bu­je­cie: info@promoshop.pl, zaj­rzyj­cie do na­sze­go pro­mo­sho­pa, al­bo za­dzwoń­cie 91 421 36 77

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?
2 lata temu

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?

Przez  • SHOWROOM

Świę­ta nie­od­par­cie ko­ja­rzą się nam z wrę­cza­niem pre­zen­tów, nic więc dziw­ne­go, że ta tra­dy­cja zo­sta­ła za­adap­to­wa­na przez biz­nes do ce­lów mar­ke­tin­go­wych, sprze­da­żo­wych i wi­ze­run­ko­wych. Nie ma w tym nic złe­go. Nic tak nie roz­wi­ja (a cza­sem …
Wię­cej

Kosze świąteczne 2018. Opinie
2 lata temu

Kosze świąteczne 2018. Opinie

Przez  • OPINIE

Ko­sze świą­tecz­ne dla firm to do­sko­na­ły po­mysł na to, aby zro­bić mi­ły pre­zent swo­im pra­cow­ni­kom. War­to cho­ciaż raz do ro­ku uho­no­ro­wać ich pra­cę i po­da­ro­wać im ko­sze świą­tecz­ne dla …
Wię­cej

Odzież reklamowa Elevate opinie
2 lata temu

Odzież reklamowa Elevate opinie

Przez  • ODZIEŻ

Za­cznę od ra­zu od te­go, iż go­rą­co po­le­cam odzież Ele­va­te tym, któ­rzy ma­ją więk­sze ocze­ki­wa­nia. Mar­ka po­sia­da ge­nial­ne tka­ni­ny, per­fek­cyj­ne wy­koń­cze­nie i pro­sty, kla­sycz­ny krój, przez co odzież fan­ta­stycz­nie na­da­je się pod …
Wię­cej

Grawer laserowy forever
2 lata temu

Grawer laserowy forever

Przez  • NADRUKI

Gra­wer la­se­ro­wy fo­re­ver

Gra­wer la­se­ro­wy to efek­tow­na, bar­dzo do­kład­na i „do­ży­wot­nio” trwa­ła me­to­da zna­ko­wa­nia przed­mio­tów. Po­le­ga na wy­pa­le­niu przez pro­mień la­se­ra od­wzo­ro­wy­wa­ne­go kształ­tu w twar­dych przed­mio­tach. Gra­wer …
Wię­cej

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe
3 lata temu

10 sposobów na tanie gadżety reklamowe

Przez  • PORADNIK

Klien­ci przy­zwy­cza­ili nas do twar­dych ne­go­cja­cji: ga­dże­ty re­kla­mo­we mu­szą być ta­nie. Krop­ka. Ta­ka to bran­ża i nie ma co tu­taj bia­do­lić i ję­czeć. Na ca­łe szczę­ście więk­szość klien­tów do­strze­ga za­leż­ność mie­dzy ni­ską …
Wię­cej

Oryginalne gadżety reklamowe 2018
3 lata temu

Oryginalne gadżety reklamowe 2018

Przez  • SHOWROOM

Za na­mi szcze­ciń­skie Tar­gi Pe­ry­skop, pod­czas któ­rych pre­zen­to­wa­li­śmy no­wo­ści ga­dże­to­we z ko­lek­cji 2018. W tym ro­ku sku­pi­li­śmy się na pro­duk­tach no­wo­cze­snych, świe­żych i po pro­stu ład­nych – ta­kich cie­szą­cych oko. Oka­zu­je się, że …
Wię­cej

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Jak zamówić kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  • PORADNIK

Kub­ki z na­dru­kiem, fi­li­żan­ki re­kla­mo­we to nie­za­stą­pio­ny, prak­tycz­ny ga­dżet, któ­ry przy­da­je się do­słow­nie każ­de­mu i to w wie­lu oka­zjach. 

Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa to­wa­rzy­szy nam co­dzien­nie, gdy pi­je­my ka­wę, her­ba­tę, sok, …
Wię­cej

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących
3 lata temu

Nadruki reklamowe: ściąga dla Kupujących

Nie mu­si­cie mi tłu­ma­czyć. Wiem, że na­dru­ki re­kla­mo­we to dla więk­szo­ści z Was czar­na ma­gia. Na tym blo­gu znaj­dzie­cie wie­le in­for­ma­cji tech­nicz­nych do­ty­czą­cych tech­nik zna­ko­wa­nia ga­dże­tów re­kla­mo­wych, cza­sem aż za­nad­to szcze­gó­ło­wych. …
Wię­cej

Gadżety Xindao 2017 – tak to się robi! Opinie
3 lata temu

Gadżety Xindao 2017 – tak to się robi! Opinie

Przez  • SHOWROOM

Na ka­ta­log Xin­dao 2017 war­to po­świę­cić wię­cej uwa­gi. To co­raz moc­niej­szy gracz na eu­ro­pej­skim ryn­ku ga­dże­tów. Gwa­ran­tu­ję, że za­trzy­ma­cie się nad nim na dłu­żej. Ten ka­ta­log na­praw­dę cie­szy oczy. Ho­len­der­ski ka­ta­log Xin­dao …
Wię­cej

Dlaczego długopisy Cosmo Millenium podbiły polski rynek? opinie
3 lata temu

Dlaczego długopisy Cosmo Millenium podbiły polski rynek? opinie

Przez  • OPINIE

Ko­lek­cja Mil­le­nium do­ko­na­ła w Pol­sce cze­goś nie­praw­do­po­dob­ne­go. W za­le­d­wie cią­gu kil­ku lat me­ta­lo­we dłu­go­pi­sy Co­smo Mil­le­nium pod­bi­ły ry­nek dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych, do te­go stop­nia, że za­trzę­sło to świa­to­wy­mi pro­du­cen­ta­mi dłu­go­pi­sów re­kla­mo­wych dzia­ła­ją­cy­mi na …
Wię­cej