Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Szczecin

Ha­lo Szcze­cin! Wiem, że ko­cha­cie ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, po­nie­waż nie­raz mia­łem przy­jem­ność do­star­czać ga­dże­ty fir­mo­we w na­szym pięk­nym mie­ście. Daj­cie znać, cze­go ak­tu­al­nie po­trze­bu­je­cie: info@promoshop.pl, zaj­rzyj­cie do na­sze­go pro­mo­sho­pa na Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98, al­bo za­dzwoń­cie 91 421 36 77.

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.
2 lata temu

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.

Przez  • MARKETING

Czy moż­na mo­ty­wo­wać pra­cow­ni­ków za po­mo­cą ga­dże­tów re­kla­mo­wych? 27 kwiet­nia 2017 ro­ku w go­ścin­nych sa­lach szcze­ciń­skie­go Ra­dis­son BLU od­by­ła się kon­fe­ren­cja HR & Bu­si­ness Trends or­ga­ni­zo­wa­na przez Klub Wie­dzy. Pod­czas krót­kiej pre­zen­ta­cji mia­łem …
Wię­cej

Torby na zakupy non woven
2 lata temu

Torby na zakupy non woven

Przez  • PORADNIK

Tor­by non-wo­ven od kil­ku lat sku­tecz­nie za­stę­pu­ją fo­lio­we re­kla­mów­ki jak i tor­by z ba­weł­ny. Ro­sną­ca po­pu­lar­ność bie­rze się z ni­skiej ce­ny, sze­ro­kiej ga­my ko­lo­ry­stycz­nej oraz ła­twe­go do wy­ko­na­nia na­dru­ku. Gdy po­trzeb­na pod­ręcz­na, ko­lo­ro­wa …
Wię­cej

Ołówki reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Ołówki reklamowe z nadrukiem

Przez  • OPINIE

Ołów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to do­sko­na­ły po­mysł na re­kla­mo­wa­nie fir­my z kil­ku pod­sta­wo­wych po­wo­dów: są ta­nie, prak­tycz­ne i du­żo mo­zna na nich na­dru­ko­wać. Kil­ka­dzie­siąt gro­szy za ga­dżet re­kla­mo­wy to ce­na do­praw­dy ma­ło wy­gó­ro­wa­na …
Wię­cej

Zegary reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Zegary reklamowe z nadrukiem

Przez  • OPINIE

Ze­ga­ry i ze­gar­ki re­kla­mo­we to ga­dże­ty nie­co za­po­mnia­ne, a wiel­ka szko­da. Czy jest ja­ki­kol­wiek przed­miot na któ­ry zer­ka­my czę­ściej niż na ze­gar? Nie trze­ba tłu­ma­czyć, że jed­no­cze­śnie nasz wzrok mo­że rów­nież pa­dać …
Wię­cej

Gadżety ekologiczne
2 lata temu

Gadżety ekologiczne

Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne Go eko!

Tro­ska o eko­lo­gię to styl ży­cia – mo­da, ale i od­po­wie­dzial­na po­sta­wa spo­łecz­na. Świet­ny mo­tyw pro­mo­cyj­ny, praw­da?

W do­bie po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go i sko­ków …
Wię­cej

Zapalniczki reklamowe
2 lata temu

Zapalniczki reklamowe

Przez  • OPINIE

Roz­pa­lą emo­cje

Za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we – mi­mo mo­dy na nie­pa­le­nie, za­wsze bę­dą nam to­wa­rzy­szyć. Do­bra za­pal­nicz­ka to coś wię­cej niż do­da­tek do pa­pie­ro­sów.

Za­pal­nicz­ki by­ły, …
Wię­cej

Jak zamawiać smycze reklamowe?
2 lata temu

Jak zamawiać smycze reklamowe?

Przez  • PORADNIK

Bez wąt­pie­nia smy­cze re­kla­mo­we są jed­nym z naj­czę­ściej ku­po­wa­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Są ta­nie, nie trze­ba ich du­żo za­mó­wić (100 – 200szt.), ale przede wszyst­kim są prak­tycz­nym i wi­docz­nym upo­min­kiem, któ­ry zwra­ca na …
Wię­cej

Odzież reklamowa dla pracowników
2 lata temu

Odzież reklamowa dla pracowników

Przez  • ODZIEŻ

W wie­lu przed­się­bior­stwach za­cho­dzą praw­ne prze­słan­ki wy­ni­ka­ją­ce z Ko­dek­su Pra­cy (art. 237), by pra­co­daw­ca do­star­czał pra­cow­ni­kom odzież uży­wa­ną przez nich do pra­cy. Odzież re­kla­mo­wa mo­że być tu świet­nym roz­wią­za­niem, po­nie­waż oprócz …
Wię­cej

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?
2 lata temu

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?

Przez  • OPINIE

Każ­dy przy­zna, że fi­li­żan­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go i go­rą­cą ka­wą w środ­ku to do­bry spo­sób, by zro­bić wra­że­nie na klien­tach i kon­tra­hen­tach, któ­rych go­ści­my w fir­mie. NIe za­po­mi­naj­my tak­że, że mo­gą one stać się li­mi­to­wa­nym, …
Wię­cej

Odzież reklamowa Slazenger opinie
2 lata temu

Odzież reklamowa Slazenger opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger opi­nie. Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger zy­sku­je w Pol­sce co­raz więk­szą po­pu­lar­ność. Tro­chę póź­no, po­nie­waż ta bry­tyj­ska mar­ka spor­to­wa po­wsta­ła już w 1881 ro­ku, ofe­ru­jąc po­cząt­ko­wo sprzęt do te­ni­sa i do gry …
Wię­cej