Bez wątpienia smycze reklamowe są jednym z najczęściej kupowanych gadżetów reklamowych. Są tanie, nie trzeba ich dużo zamówić (100 – 200szt.), ale przede wszystkim są praktycznym i widocznym upominkiem, który zwraca na siebie uwagę. Najczęstszą techonologią wykorzystywaną do nadruku na smyczowych taśmach poliestrowych jest sublimacja. Jest trwała, tania i umożliwia całkiem dokładne odwzorowanie grafiki, a nawet zdjęć.

Sugerowane rozbarwienie grafiki to CMYK, ponieważ ze skalą Pantone sublimacja nie radzi sobie w sposób idealny. Smycze standardowo zaopatrzone są w metalowe karabińczyki, jednak można do nich podpiąć dowolne akcesorium: linkę, zaczepkę na komórkę lub identyfikator, itp. Opłacalne minimum produkcyjne to 100 szt. Zatem zanim złożymy zamówienie warto poznać kilka podstawowych parametrów technicznych produkcji smyczy, które ułatwią i przyspieszą realizację dostawy.

Oto kilka porad:

  • Do­bie­ra­my opty­mal­ną sze­ro­kość ta­śmy. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne smy­cze re­kla­mo­we ma­ją 20 mm sze­ro­ko­ści, rza­dziej, ale spo­ty­ka­ne są 15 mm i 10 mm. Węż­szych nie ma, za to szer­sze i ow­szem – kil­ka ra­zy w Szcze­ci­nie ze­tknę­li­śmy się z sze­ro­ko­ścią 25 mm oraz 30 mm, ale to by­ły już ra­czej wstę­gi niż smy­cze re­kla­mo­we. Sze­ro­kość ma du­że zna­cze­nie dla czy­tel­no­ści na­dru­ku. Wą­skie smy­cze re­kla­mo­we z na­dru­kiem drob­nym bę­dą po pro­stu nie­czy­tel­ne. Do­brym przy­kła­dem są na­dru­ki pro­jek­tów unij­nych (lo­ga PO KL, EFS, UE, in­for­ma­cje o współ­fi­nan­so­wa­niu), któ­re na 10–15 mm smy­czach są po pro­stu nie­wy­raź­ne. Nie mniej, gdy lo­go­ty­py są kon­tra­sto­we i gra­ficz­nie zwar­te, moż­na się po­ku­sić o zgrab­niej­sze, węż­sze smy­cze re­kla­mo­we.
  • Do­bie­ra­my tech­no­lo­gię dru­ku – zwy­kle jest to sub­li­ma­cja, si­to­druk lub trans­fer. Naj­czę­ściej smy­cze re­kla­mo­we wy­ko­nu­je się me­to­dą sub­li­ma­cji. Po­zwa­la ona od­wzo­ro­wa­nie peł­nej pa­le­ty barw (full-co­lor) ale w ska­li CMYK, nie Pan­to­ne. Przy sub­li­ma­cji, smycz za­wsze jest bia­ła, a moż­li­wo­ści jej za­dru­ku ko­lo­rem (po­dob­nie jak kart­ki bia­łe­go pa­pie­ru w dru­kar­ce) pra­wie nie­ogra­ni­czo­ne. Wie­lu Klien­tom nie po­do­ba się jed­nak sa­ty­no­wa tka­ni­na po­lie­stro­wa, gdyż by­wa, że sto­sun­ko­wo szyb­ko się me­cha­ci i za­cią­ga. Wów­czas roz­wią­za­niem mo­gą być dwie tech­no­lo­gie: si­to­druk lub trans­fer. Wów­czas do­bie­ra­my ko­lor sa­mej ta­śmy z któ­rej wy­ko­na­ne bę­dą na­sze smy­cze re­kla­mo­we, na­stęp­nie ta­śma jest na­dru­ko­wy­wa­na w ten sam spo­sób jak ko­szul­ki, to­by czy pa­ra­so­le z na­dru­kiem. Jest to me­to­da znacz­nie droż­sza, a pa­le­ta ko­lo­rów ba­zo­wych taśm jest ogra­ni­czo­na. Spo­ty­ka­ne są smy­cze po­dwój­ne – wy­ko­na­ne z po­łą­czo­nych dwóch ro­dza­jów tka­nin, „gu­mo­we” – si­li­ko­no­we, floc­ko­wa­ne, me­ta­lo­we w for­mie ła­ńusz­ka. Chęt­nie udzie­li­my ak­tu­al­nych in­for­ma­cji o tych tech­no­lo­giach.
  • Wy­bie­ra­my do­dat­ki: szyb­ko­złącz­ki, prze­dłuż­ki, za­pię­cia bez­pie­czeń­stwa na kar­ku, wą­sy na ko­mór­kę, spe­cjal­ne ka­ra­biń­czy­ki. Każ­dy do­dat­ko­wy ele­ment kosz­tu­je do­dat­ko­we kil­ka­dzie­siąt gro­szy.
  • Pa­mię­taj­my o ogra­ni­cze­niach: roz­sąd­ne ilo­ści mi­ni­mal­ne: 100 szt. smy­cze re­kla­mo­we sub­li­ma­cyj­ne, 200 szt. smy­cze re­kla­mo­we dru­ko­wa­ne si­to­dru­kiem lub trans­fe­rem, 1000 szt. smy­cze po­dwój­ne, 1000 szt. smy­cze si­li­ko­no­we; b. do­brze przy­go­to­wa­ny pro­jekt na­dru­ku na smy­czach re­kla­mo­wych po­wi­nien uwzględ­niać 2mm mar­gi­nes od gór­nej i dol­nej kra­wę­dzi ta­śmy ze wzglę­du na nie­znacz­ne drga­nia pod­czas prze­wi­ja­nia ta­śmy ma­szy­ny dru­ku­ją­cej.

Naj­chęt­niej wy­bie­ra­ne pro­duk­ty re­kla­mu­ją­ce fir­mę – smy­cze na klu­cze.

            Jed­nym z po­wszech­niej na­by­wa­nym ar­ty­ku­łem re­kla­mo­wym przez przed­się­bior­stwa są smy­cze na klu­cze. Po­pu­lar­ność na te pro­duk­ty nie spa­da od wie­lu lat, ze wzglę­du na to, że smy­cze re­kla­mo­we kwa­li­fi­ku­ją się zwy­czaj­nie do nie­zmier­nie prak­tycz­nych pro­duk­tów – spraw­dzą się świet­nie dla każ­de­go. Obec­nie smy­cze są sa­mym  sto­sow­nie per­so­na­li­zo­wa­ne we­dle po­trzeb przed­się­bior­stwa. Każ­da fir­ma, któ­re pra­gnie wy­ty­po­wać ta­ki pro­dukt re­kla­mo­wy mo­że za­ku­pić smy­cze z na­dru­kiem, któ­re bę­dą stwo­rzo­ne nie tyl­ko z kon­kret­ne­go ma­te­ria­łu, ale do­dat­ko­wo w do­wol­nej tech­ni­ce na­dru­ku. Smy­cze ofe­ro­wa­ne są do­dat­ko­wo w róż­no­rod­nych for­mach, mo­gą mieć kla­sycz­ną dłu­gość, a na­wet być bar­dzo krót­kie. Nad­zwy­czaj po­pu­lar­ne są smy­cze przy­go­to­wy­wa­ne w tech­ni­ce sub­li­ma­cji, któ­ra ba­zu­je na tym, iż na smy­czy  każ­dy mo­że na­dru­ko­wać w spo­sób do­wol­ny wy­ty­po­wa­ny mo­tyw. W efek­cie na smy­czy wi­docz­ne są na­wet ma­lut­kie szcze­gó­ły wią­żą­ce się z kon­kret­nym mo­ty­wem. Na­tu­ral­nie me­tod wy­ko­na­nia smy­czy jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Chęt­nie pre­fe­ro­wa­ne są  przy­kła­do­wo smy­cze si­li­ko­no­we, któ­re ma­ją jed­ną głów­ną za­le­tę – nie­zwy­kle ła­two moż­na je utrzy­mać w schlud­no­ści.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

smycze reklamowe

smy­cze re­kla­mo­we