Two­ja szy­ja to wy­god­na po­wierzch­nia re­kla­mo­wa. Spo­glą­da­jąc na spor­tow­ców w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­tu moż­na za­uwa­żyć, że wie­lu z nich jest cho­dzą­cy­mi re­kla­ma­mi róż­nych ma­rek, firm i pro­duk­tów. Re­kla­my do­strze­ga­my na ka­skach skocz­ków nar­ciar­skich, na ko­szul­kach pił­ka­rzy, na spoden­kach ko­la­rzy, czy na ple­cach bok­se­rów to­czą­cych swo­je wal­ki na za­wo­do­wych rin­gach. W przy­pad­ku zwy­kłych oby­wa­te­li tak­że bar­dzo czę­sto pró­bu­je się ich oraz ich ma­jąt­ki wy­ko­rzy­stać, ja­ko no­śni­ki re­kla­my.

Wy­star­czy spoj­rzeć na sa­mo­cho­dy i ram­ki na re­je­stra­cje. Więk­szość z ra­mek słu­ży ja­ko jeż­dżą­ce re­kla­my prze­róż­nych firm z róż­no­ra­kich bran­ży, któ­re nie za­wsze zwią­za­ne są z mo­to­ry­za­cją. Do­dat­ko­wo róż­ne ga­dże­ty do sa­mo­cho­dów mo­gą być rów­nież no­śni­ka­mi re­klam. Pa­trząc na przy­sło­wio­we­go Ko­wal­skie­go moż­na za­uwa­żyć, że on tak­że jest nie­jed­no­krot­nie ni­czym cho­dzą­cy słup re­kla­mo­wy. Kurt­ka z re­kla­mą mar­ki wód­ki, czy po­lar z na­zwą fir­my pro­du­ku­ją­cej na­rzę­dzia bu­dow­la­ne w za­sa­dzie ni­ko­go nie dzi­wi. Ta­kie ga­dże­ty ła­two jest zdo­być na pro­mo­cjach, czy też od przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych. War­tość kurt­ki bar­dzo czę­sto jest niż­sza od war­to­ści re­kla­my i ko­rzy­ści, ja­kie czer­pie fir­ma z ta­kich re­klam. Etui na te­le­fon, pa­ra­sol, port­fel, czy cza­pecz­ka z dasz­kiem lub zi­mo­wa czap­ka z lo­go mar­ki, to ko­lej­ne no­śni­ki re­kla­my, któ­re są bar­dzo po­pu­lar­ne wśród pro­du­cen­tów róż­nych wy­ro­bów, czy pod­mio­tów świad­czą­cych usłu­gi.
Współ­cze­śnie jed­nak naj­bar­dziej po­pu­lar­nym, ta­nim i sto­so­wa­nym na ma­so­wą ska­lę spo­so­bem re­kla­my są smy­cze re­kla­mo­we z na­dru­kiem. Koszt przy­go­to­wa­nia ta­kich ga­dże­tów nie jest wy­so­ki, dla­te­go smycz z re­kla­mą otrzy­ma­my od przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych, w sa­lo­nach firm te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, na róż­ne­go ro­dza­ju pro­mo­cjach oraz na wie­lu kon­fe­ren­cjach biz­ne­so­wych. Smy­cze z na­dru­kiem obec­ne są nie­mal we wszyst­kich agen­cjach re­kla­mo­wych i dru­kar­niach ofe­ru­ją­cych druk nie tyl­ko na pa­pie­rze, ale rów­nież na ma­te­ria­łach. Smy­cze z na­dru­ka­mi moż­na za­mó­wić rów­nież po­przez In­ter­net wcho­dząc na stro­ny dru­kar­ni in­ter­ne­to­wych, czy też li­cy­tu­jąc usłu­gę na por­ta­lach au­kcyj­nych ty­pu allegro.pl.
Re­kla­ma w for­mie smy­czy, po­zwa­la na wy­ko­rzy­sta­nie szyi czło­wie­ka, ja­ko po­wierzch­ni re­kla­mo­wej, a ko­lo­ry­sty­ka smy­czy i na­dru­ków da­je moż­li­wość do­bra­nia ko­lo­rów do ocze­ki­wań naj­bar­dziej wy­bred­nych klien­tów.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl