Codziennie otrzymujemy prośby z całej Polski o sponsorowanie wielu cennych i niekomercyjnych inicjatyw. Szkoły, komitety rodzicielskie, kluby sportowe i organizacje pozarządowe zwracają się do nas z prośbą o przekazanie niepotrzebnych gadżetów reklamowych na któryś ze szczytnych celów.

Niestety, zwykle jest to niemożliwe z kilku powodów:

  1. Bar­dzo rzad­ko zo­sta­ją nam ga­dże­ty re­kla­mo­we na­szych klien­tów. Naj­czę­ściej sprze­da­je­my to co za­ma­wia­ją klien­ci co do sztu­ki. Zo­sta­ją eg­zem­pla­rze uszko­dzo­ne lub re­kla­mo­wa­ne, któ­re na­da­ją się na śmiet­nik.
  2. Prze­ka­za­nie ta­kich upo­min­ków wią­że się z opo­dat­ko­wa­niem oraz wy­ka­za­niem przy­cho­dów przez pod­miot od­bie­ra­ją­cy ko­rzy­ści w po­sta­ci upo­min­ków.
  3. Nie ma­my też – trze­ba to otwar­cie przy­znać – żad­nej ko­rzy­ści ze spon­so­ro­wa­nia te­go ty­pu ini­cja­tyw ze wzglę­du na brak po­rząd­nej ofer­ty spon­sor­skiej pod­mio­tów pro­szą­cych o wspar­cie. Tu ra­da: za­dbaj­cie o obec­ność me­diów i du­żej ilo­ści go­ści na Wa­szym wy­arze­niu, a spon­so­rzy szyb­ko się znaj­dą.

Po­trzeb­ne fan­ty na lo­te­rię lub kon­kurs? Ma­my dla Was czy­stą pro­po­zy­cję: sprze­da­my Wam ga­dże­ty re­kla­mo­we po kosz­tach – bez na­szej mar­ży han­dlo­wej. Prze­fak­tu­ru­je­my je je­dy­nie z ra­ba­tem, któ­ry otrzy­mu­je­my od do­staw­ców za dłu­go­let­nią współ­pra­cę. Bę­dzie istot­nie ta­niej.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl