Re­kla­ma to w obec­nej do­bie je­den z naj­bar­dziej pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się ob­sza­rów. Bar­dzo ła­two moż­na zresz­tą o tym się prze­ko­nać, bo wy­star­czy tyl­ko bacz­niej ro­zej­rzeć się na­wet w swo­im naj­bliż­szym oto­cze­niu, a bez pro­ble­mu do­strze­że­my jej obec­ność. Re­kla­mę ma­my do­słow­nie wszę­dzie: w te­le­wi­zji, w pra­sie, w ra­diu, w in­ter­ne­cie oraz na uli­cach. Do te­go jesz­cze do­cho­dzą tzw. ga­dże­ty re­kla­mo­we, np. port­fe­le z tło­cze­niem lo­go, kub­ki re­kla­mo­we, ko­szul­ki z na­dru­kiem oraz in­ne te­go ro­dza­ju rze­czy. Na­wia­sem mó­wiąc, ta­kie port­fe­le re­kla­mo­we to świet­ny spo­sób ma pro­mo­cję. Dla­cze­go? Moż­na po­dać przy­naj­mniej dwa po­wo­dy. Po pierw­sze, to przede wszyst­kim przed­miot użyt­ko­wy, a więc każ­dy, kto tyl­ko go otrzy­ma, bę­dzie chy­ba za­do­wo­lo­ny. W koń­cu port­fe­le re­kla­mo­we nie róż­nią się w swo­jej isto­cie od tych, któ­re ku­pu­je się w skle­pach. Po dru­gie, port­fe­le z tło­cze­niem lo­go czy też każ­dy in­ny ta­ki ga­dżet to świet­ne rze­czy pro­mo­cyj­ne, bo dzię­ki nim moż­na do­słow­nie wyjść do lu­dzi i tym sa­mym zy­skać po­ten­cjal­nych klien­tów. Cze­góż chcieć wię­cej?
Na ryn­ku funk­cjo­nu­je spo­ro firm, któ­re świad­czą sze­ro­ki wa­chlarz usług w za­kre­sie re­kla­my. Moż­na więc bez naj­mniej­szych pro­ble­mów za­mó­wić u ta­kich spe­cja­li­stów zre­ali­zo­wa­nie nie tyl­ko ja­kie­goś po­je­dyn­cze­go ko­mu­ni­ka­tu re­kla­mo­we­go, ale na­wet ca­łej kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej. Ma­ło te­go, fa­chow­cy do­ra­dzą jesz­cze, ja­kie roz­wią­za­nie w kon­kret­nym przy­pad­ku bę­dzie naj­bar­dziej opty­mal­ne. Je­śli ktoś rze­czy­wi­ście chce po­sta­wić na do­brą re­kla­mę, nie po­wi­nien jej wy­ko­na­nia zle­cać ko­muś przy­pad­ko­we­mu. Ta­kie dzia­ła­nie nie ma naj­mniej­sze­go sen­su, bo w ten spo­sób moż­na tyl­ko zmar­no­wać pie­nią­dze. Co praw­da, do­bra re­kla­ma nie jest ta­nia, ale tak to już jest, że za do­bre rze­czy trze­ba za­pła­cić i już.. Nie trze­ba wy­ja­śniać, że tyl­ko do­bra re­kla­ma mo­że przy­nieść po­żą­da­ne efek­ty. Z ca­łą pew­no­ścią po­twier­dzi­li­by to wszy­scy, któ­rzy już ta­kie do­świad­cze­nia ma­ją za so­bą. No, moż­na oczy­wi­ście nie pro­mo­wać się, ale też nie ocze­kuj­my w ta­kich oko­licz­no­ściach zbyt wie­le. Brak pro­mo­cji skut­ko­wał bę­dzie bra­kiem za­in­te­re­so­wa­nia na­szą ofer­tą. De­cy­zja jed­nak na­le­ży do każ­de­go klien­ta.

https://promoshop.pl/pl/portfele-etui-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl