91% od­bior­ców, któ­rzy do­sta­li pendrive’y re­kla­mo­we z na­dru­kiem, za­cho­wa­ło je i uży­wa­ją je na co dzień. Ba­da­nie ryn­ko­we bry­tyj­skiej or­ga­ni­za­cji bran­żo­wej BPMA opu­bli­ko­wa­ne w mar­cu 2015 r. czy­ni z pendrive’ów naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny ga­dżet w oczach osób ob­da­ro­wa­nych. Nie spo­sób się z tym nie zgo­dzić.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

c1ad47dc-d28f-4862-855e-8962f87d052b-original