Ołówki reklamowe z nadrukiem to doskonały pomysł na reklamowanie firmy z kilku podstawowych powodów: są tanie, praktyczne i dużo mozna na nich nadrukować. Kilkadziesiąt groszy za gadżet reklamowy to cena doprawdy mało wygórowana i dlatego ołówki reklamowe sprawdzają się na konferencjach, targach, warsztatach i szkoleniach, czyli tam, gdzie należy obdarować dużą liczbę osób.

My­śląc o ak­ce­so­riach mar­ke­tin­go­wych bar­dzo du­żo osób wi­dzi ta­kie wy­ro­by jak smy­cze re­kla­mo­we, kub­ki czy ko­szul­ki. Choć ołów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem tak sa­mo są zna­ne, to jed­nak­że są o wie­le mniej spo­pu­la­ry­zo­wa­ne, a szko­da, gdyż jest to ide­al­ny po­mysł na pre­zent dla klien­tów. Fir­ma mo­że na­być nie tyl­ko kla­sycz­ne ołów­ki, któ­re są nie­zwy­kle ko­rzyst­ne ze wzglę­du na ce­nę, ale mo­że do­dat­ko­wo po­sta­wić na in­ne, w więk­szym stop­niu nie­ty­po­we roz­wią­za­nia. Je­że­li fir­ma funk­cjo­nu­je w bran­ży dzie­cię­cej to wspa­nia­łym pro­duk­tem re­kla­mo­wym mo­gą oka­zać się przy­kła­do­wo wo­sko­we, ko­lo­ro­we ołów­ki, któ­re zdo­bę­dą za­chwyt każ­de­go pod­opiecz­ne­go. Ci, któ­rzy lu­bią bar­dziej gu­stow­ne pro­duk­ty re­kla­mo­we mo­gą zde­cy­do­wać się na ołów­ki au­to­ma­tycz­ne, któ­re w żad­nym wy­pad­ku nie są zde­cy­do­wa­nie droż­sze od tych kla­sycz­nych, a bez wąt­pie­nia spra­wia­ją bar­dziej ko­rzyst­ne wra­że­nie. Ołów­ki re­kla­mo­we ma­ją tę prze­wa­gą in­ne­go ty­pu ga­dże­ta­mi, że są ogrom­nie prak­tycz­ny­mi pro­duk­ta­mi i przy­da­dzą się w każ­dym miej­scu, za­ra­zem w do­mu, jak i przede wszyst­kim w biu­rze. Pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie ołów­ków spra­wia, że bar­dzo do­brze bę­dą one wy­peł­niać ro­lę no­śni­ka re­kla­my.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl