Odzież reklamowa i sportowa D.A.D. Sportswear

Odzież re­kla­mo­wa i spor­to­wa D.A.D. Spor­t­swe­ar

We wrze­śniu wpro­wa­dza­my do sprze­da­ży no­wa mar­kę odzie­ży spor­to­wej – D.A.D. Spor­t­swe­ar.

D.A.D to ko­lej­na szwedz­ka mar­ka w na­szej ofer­cie, obok ma­rek Ha­rvest i Prin­ter. Pro­duk­ty przez nią two­rzo­ne po­wsta­ły z in­spi­ra­cji ży­ciem na mo­rzu. Ha­słem prze­wod­nim mar­ki D.A.D Spor­t­swe­ar jest wy­ma­ga­nie te­go co naj­lep­sze od odzie­ży fir­mo­wej. Ta szwedz­ka mar­ka od lat sta­ra się uświa­da­miać, że odzież fir­mo­wa to nie tyl­ko ko­szul­ki po­lo z lo­giem i po­la­ry na je­den se­zon, ale do­sko­na­le ja­ko odzież dla pra­cow­ni­ków spraw­dza­ją się per­fek­cyj­ne ja­ko­ścio­wo, wy­ko­na­ne z naj­lep­szych, tech­nicz­nych tka­nin pro­duk­ty, któ­re z rów­ną przy­jem­no­ścią no­szą eki­py że­glar­skie, co pra­cow­ni­cy fir­my.
Pro­duk­ty te­sto­wa­ne są w eks­tre­mal­nych wa­run­kach kon­tak­tów ze sło­ną wo­dą, sil­nym wia­trem i mgłą. Dzię­ki te­mu, pro­duk­ty mar­ki D.A.D na­da­ją się za­rów­no do co­dzien­ne­go użyt­ku, jak i za­dań spe­cjal­nych. Przy­kła­dem niech bę­dzie So­ft­shell z wo­do­od­por­nym zam­kiem, prze­gu­bo­wy­mi rę­ka­wa­mi i kle­jo­ny­mi szwa­mi. Żad­na po­go­da nie za­sko­czy w ta­kim stro­ju !

To co wy­róż­nia mar­kę D.A.D to wy­so­kiej ja­ko­ści, funk­cjo­nal­ne ma­te­ria­ły, in­te­li­gent­ne roz­wią­za­nia i do­sko­na­łe wy­koń­cze­nia oraz de­ta­le. Ide­al­ne po­łą­cze­nie odzie­ży że­glar­skiej z ta­ką, któ­ra moż­na no­sić na co dzień.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl