Słoń­ce wyj­rza­ło na do­bre. Za chwi­lę roz­pocz­nie się ca­ła ma­sa im­prez ple­ne­ro­wych z ko­szul­ka­mi re­kla­mo­wy­mi z na­dru­kiem w ro­li głów­nej. Przyj­rzyj­my się za­tem pro­ce­so­wi za­ma­wia­nia T-shir­tów, cza­pe­czek i ko­szu­lek po­lo tuż przed se­zo­nem.  Czym na­le­ży się kie­ro­wać za­ma­wia­jąc ko­szul­ki re­kla­mo­we? Oto kil­ka po­rad:

1. Jak dłu­go ma słu­żyć ko­szul­ka od­bior­cy?

Po ostat­nich pod­wyż­kach cen ko­szu­lek spo­wo­do­wa­nym ol­brzy­mim wzro­stem cen ba­weł­ny na świe­cie, ce­na ma ol­brzy­mie zna­cze­nie przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji o za­ku­pie odzie­ży re­kla­mo­wej. Je­śli T-shirt lub ko­szul­ka po­lo ma cha­rak­ter upo­min­ku re­kla­mo­we­go, wy­star­czy nam śred­ni stan­dard ryn­ko­wy i ce­no­wy re­pre­zen­to­wa­ny przez wie­le ma­rek z te­go seg­men­tu: Sted­man, Fru­it of the Lo­om, B&C, JHK, Gil­dan, Pro­mo­Stars, US Ba­sic. Nie ma sen­su prze­pła­cać, po­nie­waż ta­kie ko­szul­ki wy­trzy­mu­ją na­wet rok użyt­ko­wa­nia, co zwy­kle zu­peł­nie wy­star­cza na utrzy­ma­nie efek­tu pro­mo­cyj­ne­go.

Ko­lej­ną spra­wą jest gra­ma­tu­ra ba­weł­ny, któ­ra zwy­kle jest utoż­sa­mia­na z jej ja­ko­ścią. Nie jest to jed­nak za­leż­ność bez­po­śred­nia. Nie za­wsze grub­sza ba­weł­na to ba­weł­na moc­niej­sza i trwal­sza. Wie­le dro­gich ma­rek po­sia­da w ko­lek­cji ko­szul­ki z wy­śmie­ni­tą ba­weł­ną o niż­szej gra­ma­tu­rze, któ­re są „nie do zdar­cia”, pod­czas, gdy tań­sze mar­ki ko­szu­lek, na­wet przy naj­wyż­szych gra­ma­tu­rach, wy­trzy­mu­ją znacz­nie krót­szy czas użyt­ko­wa­nia.

2. W ja­ki spo­sób zna­ko­wać ko­szul­kę?

Si­to­druk – naj­po­pu­lar­niej­sza tech­ni­ka bez­po­śred­nie­go dru­ko­wa­nia odzie­ży. Naj­tań­sza, naj­efek­tyw­niej­sza kosz­to­wo, przy czym stwa­rza naj­wię­cej moż­li­wo­ści od­wzo­ro­wa­nia gra­fi­ki. Si­do­dru­kiem zna­ku­je­my T-shir­ty, ko­szul­ki po­lo, blu­zy, tor­by, itp. po­wierzch­nie, któ­re są pła­skie.

Sitodruk na koszulkach reklamowych

Si­to­druk na ko­szul­kach re­kla­mo­wych

Haft na odzie­ży – znacz­nie droż­szy niż si­to­druk, ale szla­chet­niej­szy. Do­da­je odzie­ży war­to­ści i pre­sti­żu. War­to za­dbać, by efek­tow­ny haft zna­lazł się na rów­nie efek­tow­nej odzie­ży. Mo­że war­to ku­pić mniej­szą ilość ko­szu­lek, ale lep­szej ja­ko­ści?

Haft na koszulkach reklamowych

Haft na ko­szul­kach re­kla­mo­wych

Si­to­druk – trans­fer – tech­ni­ka na­dru­ku ta­ka sa­ma jak si­to­druk. Je­dy­na róż­ni­ca to na­no­sze­nie na­dru­ku po­przez ele­ment trans­fe­ro­wy (spe­cjal­ny pa­pier) dzię­ki cze­mu na­druk na tka­ni­nie ma wręcz ide­al­nie gład­ką po­wierzch­nię. Trans­fer jest nie­co droż­szy niż stan­dar­do­wy si­to­druk, ale efekt jest te­go wart.

Sitodruk transfer na koszulkach reklamowych

Si­to­druk trans­fer na ko­szul­kach re­kla­mo­wych

Fle­xo­druk („flock”) – w na­szej fir­mie bar­dzo rzad­ko po­dej­mu­je­my się te­go ty­pu na­dru­ku. Jest bar­dzo dro­gi, ma ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści od­wzo­ro­wa­nia gra­fi­ki oraz by­wa nie­trwa­ły. Nie mniej, tą me­to­dą czę­sto zna­ku­je się stro­je spor­to­we z uwa­gi na to, że to me­to­da szyb­ka i sto­sun­ko­wo nie­dro­ga przy jed­nost­ko­wych na­kła­dach. Pro­blem w tym, że wraz ze wzro­stem na­kła­du, ce­na wca­le nie spa­da…

Flexodruk na koszulkach reklamowych

Fle­xo­druk na ko­szul­kach re­kla­mo­wych

3. Czas re­ali­za­cji

W se­zo­nie wio­sen­no-let­nim, z uwa­gi na wie­le im­prez ple­ne­ro­wych, czas re­ali­za­cji do­staw t-shir­tów z na­dru­kiem ma ol­brzy­mie zna­cze­nie. Po­ku­si­li­śmy się więc o spraw­dze­nie śred­nich cza­sów re­ali­zia­cji do­staw ko­szu­lek re­kla­mo­wych dla róż­nych ilo­ści:

100 ko­szu­lek z jed­no­ko­lo­ro­wym na­dru­kiem – 5 dni ro­bo­czych

500 ko­szu­lek z dwu­ko­lo­ro­wym na­dru­kiem – 8 dni ro­bo­czych

1000 ko­szu­lek z na­dru­kiem full-co­lor – 14 dni ro­bo­czych

Mam na­dzie­ję, że po­wyż­sze in­for­ma­cje po­mo­gą Pań­stwu pod­jąć de­cy­zję o za­ku­pie ko­szu­lek re­kla­mo­wych.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl