Odzież Stedman to popularna marka, na którą przez wiele lat składały się standardowe koszulki reklamowe, polo, bluzy i kurtki. Jednak w roku 2016 producent ten przypomina się świeżą kolekcją ubrań reklamowych nawiązujących wprost do modnych ubrań dla młodzieży.

Producenci odzieży reklamowej coraz bardziej czerpią inspirację ze znanych z markowych sklepów z odzieżą. Koszulki reklamowe Stedman na rok 2016 to nie tylko zestaw klasycznych, prostych T-shirt’ów, ale także modna różnorodność fasonów, kolorów i – co ciekawe – dzianin. Pierwsza myśl, jak Wam przyjdzie do głowy jest taka, że chętni kupilibyście parę sztuk odzieży dla siebie prywatnie (co jest oczywiście do zrobienia).

Sted­man za­ło­żo­ny zo­stał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1953 r. miał więc po­nad 60 lat na zbu­do­wa­nie swo­jej re­pu­ta­cji na ca­łym świe­cie, ja­ko do­staw­ca odzie­ży re­kre­acyj­nej i re­kla­mo­wej do­bre­go ga­tun­ku. Nie ma w tym prze­sa­dy. Ni­gdy nie zła­pa­łem Sted­ma­na na sła­bej ja­ko­ści ba­weł­ny, al­bo na przy­kład nie­rów­no­mier­nej ko­lo­ry­sty­ce par­tii, co jak­że czę­sto zda­rza się in­nym mar­kom. Sted­man ofe­ru­je bar­dzo do­bry sto­su­nek cena/jakość – jest przy­zwo­itą mar­ką ze śred­niej pół­ki. Do­dam, że wła­śnie na Sted­ma­nach pra­cu­je wie­le skle­pów sprze­da­ją­cych T-shir­ty z po­pu­lar­ny­mi na­dru­ka­mi.

Rów­nież ka­ta­log ro­bi wra­że­nie! Pięk­ne zdję­cia i du­żo szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji o pro­duk­tach spra­wia­ją, że z ka­ta­lo­giem aż chce się pra­co­wać. A odzież Sted­man – no­sić !

Trzy li­nie ko­lek­cji 2016:

  1. Stars – The Sted­man fa­shion li­ne – ino­wa­cyj­ne dzia­ni­ny, no­wo­cze­sne kro­je i mod­ne wzo­ry w pa­ste­lo­wych ko­lo­rach oraz kro­je over­si­ze.
  2. Ac­ti­ve – The Sted­man sports li­ne – odzież sportowa,rekreacyjna i na świe­że po­wie­trze, za­pew­nia­ją­ca swo­bo­dę ru­chu, w tym pi­ko­wa­ne kurt­ki i bez­rę­kaw­ni­ki.
  3. Ba­sics – The Sted­man es­sen­tial li­ne – stan­dar­do­wa, kla­sycz­na ko­lek­cja re­kla­mo­wa z kil­ko­ma no­wy­mi wer­sja­mi ko­lo­ry­stycz­ny­mi

Do­dat­ko­wo Sted­man wpro­wa­dził do sprze­da­ży ko­szul­ki ORGANIC z ba­weł­ny or­ga­nicz­nej (cer­ty­fi­kat OCS), upra­wia­nej bez uży­cia pe­sty­cy­dów i na­wo­zów.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl